§ 7 Tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määrääminen - Asunto Oy Tampereen Kvartsi

Lataa  Kuuntele 

TRE:5536/11.02.01/2020

Päätöspäivämäärä

3.12.2020

Päätöksen tekijä

Terveydensuojelun esimies

Valmistelijan yhteystiedot

Terveystarkastajat Raija-Liisa Oinonen, p. 050 330 2217 ja Satu Touronen-Paimensalo, p. 0400 779 998, asumisterveys@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Terveysinsinööri Tarja Hartikainen, p. 050 554 5899, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto Oy Tampereen Kvartsi, Sammonkatu 70, 33540 Tampere, on toimittanut 24.9.2020 ympäristöterveyteen tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen tupakoinnin kieltämiseksi taloyhtiön huoneistojen hallinnassa olevilla huoneistoparvekkeilla ja huoneistopihoilla. Terveydensuojeluviranomaisen päätösvalta tupakkalain 79 §:n mukaisista parveketupakointikieltojen määräämisestä on siirretty esimiestason viranhaltijoille: ympäristöterveyspäällikölle, terveydensuojelun esimiehelle ja elintarvikevalvonnan esimiehelle (Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston kokous 13.2.2020, 5 § TRE:951/00.02001/2020).

Hakemuksen liitteinä on toimitettu kopio taloyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta 3.6.2020, päivitetty kokouskutsu (18.5.2020), yhtiöjärjestys, julkisivupiirustukset, selvitys tupakansavun leviämisestä, osake- ja asukasluettelot ja kuulemisasiakirjat sekä Pirkanmaan käräjäoikeuden todistus (päivätty 9.9.2020), ettei moitekannetta taloyhtiön yhtiökokouksen päätöksestä ole tehty. Hakijaa on pyydetty 24.9.2020 täydentämään hakemusta. Hakemusta täydennettiin 25.9.2020 toimittamalla hallituksen kokouksen pöytäkirja (13.5.2020). Hakijaa pyydettiin 2.11.2020 täydentämään taloyhtiön kuulemista ja toimittamaan varsinaisen yhtiökokouksen ääniluettelon sekä uudet osake- ja asukasluettelot. Isännöitsijä täydensi hakemusta 2.11.2020 sekä 18.11.2020 niiden huoneistojen kuulemisella, joissa oli tapahtunut omistaja- tai asukasmuutoksia. Lisäksi isännöitsijä täydensi hakemusta pyynnöstä 1.12.2020 ilmanvaihtopiirustuksilla.

Asunto Oy Tampereen Kvartsi on vuonna 2017 valmistunut yhdeksänkerroksinen kerrostaloyhtiö, jossa on korkean osan lisäksi kolme (3) kerroksinen siipirakennus (lamelliosa). Taloyhtiössä on 69 asuinhuoneistoa ja kolme (3) liiketilaa katutasossa ja seitsemän (7) varastoa, jotka ovat osakeomistuksessa.

Taloyhtiössä on korkeassa osassa koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto ja siipiosassa huoneistokohtaiset tulo- ja poistoilmanvaihtokoneet. Jäteilma johdetaan sekä korkeassa osassa että siipiosassa rakennuksen katolle. Tuloilmasäleikkö sijaitsee korkeassa osassa katolla olevassa ilmanvaihtokonetilassa Sammonkadun puolella ja siipiosassa tuloilmasäleiköt sijaitsevat rakennuksen parvekelinjan etuosassa. Ilmanvaihto on säädetty siten, että huoneistoissa vallitsee alipaine ulkoilmaan nähden. Taloyhtiössä on lasitettuja parvekkeita 47, huoneistopihoja kuusi (6) ja pienemmissä asunnoissa on ranskalainen parveke. Parvekkeet ja huoneistopihat ovat linjassa toisiinsa nähden.

Asianosaisten kuuleminen

Asunto Oy Tampereen Kvartsi on kuullut huoneiston osakkaita ja haltijoita tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon hakemisesta. Kuulemislomakkeet toimitettiin kaikille osakkaille ja asukkaille 18.5.2020 ja vastaus pyydettiin 3.6.2020 mennessä. Taloyhtiössä on 69 asuinhuoneistoa. Määräaikaan mennessä taloyhtiölle palautettiin kuulemislomakkeet 21 huoneistosta. Tupakointikiellon hakemista huoneistoista puolsi 19 ja vastusti kaksi (2) huoneistoa. Lisäkuuleminen tehtiin 11 huoneistoon. Vastaukset tuli toimittaa 25.11.2020 mennessä. Määräaikaan mennessä tuli yksi puoltava vastaus.

Yhtiökokous päätti 3.6.2020 yksimielisesti hakea tupakointikieltoa osakashallinnassa oleville huoneistoparvekkeille ja asuntopihoille. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 32 760 osaketta. Osakkeiden kokonaismäärä on 131 880.

Ympäristöterveyden arvio hakemuksesta

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan tupakkalakia valvovan viranomaisen on hakemuksesta määrättävä tupakointikielto huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Ympäristöterveyteen toimitettujen asiakirjojen perusteella asuinhuoneistoissa on parveke tai huoneistojen käytössä oleva ulkoalue. Halutessaan asuntoyhteisö voi itse tupakkalain 78 §:n 2 momentin mukaan kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa.

Asunto Oy Tampereen Kvartsi on toimittanut selvityksen tupakansavun mahdollisista leviämisreiteistä huoneistoihin tai parvekkeiden sekä huoneistopihojen välillä. Toimitettujen julkisivupiirustusten perusteella kaikki parvekkeet ja huoneistopihat sijaitsevat samassa parvekelinjassa. Valviran ohjeistuksen mukaan päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, jolloin tupakkalain vaatimus siitä, että savua voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toisen huoneiston tiloihin, täyttyy. Lisäksi siipiosan tuloilma johdetaan asuntoihin parvekeen etupinnassa tai huoneistopihan alueella olevan tuloilmasäleikön kautta. Tästä johtuen tupakointikieltohakemuksen perusteella tupakansavun kulkeutuminen muutoin kuin poikkeuksellisesti toiselle parvekkeelle, toiselle huoneistopihalle tai toisen huoneiston sisätiloihin on mahdollista.

 Asuntoyhteisön hakemusprosessi täyttää tupakkalaissa sille asetetut vaatimukset.

 

Päätöksen perusteena oleva lainsäädäntö:

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

 

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden. (Julkisuuslaki 621 /1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista 917/2014, Tietosuojalaki 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, Kuntalaki 410/2015).

 

Päätös

Asunto Oy Tampereen Kvartsin hakemuksesta määrätään tupakkalain 549/2016 §:n 79 mukainen tupakointikielto osoitteessa Sammonkatu 70, 33540 Tampere, sijaitseville huoneistojen hallinnassa oleville huoneistoparvekkeille ja huoneistoihin kuuluvien ulkotilojen oleskelualueille.

Päätöksestä peritään tupakkalain 549/2016 §:n 90 kohdan 4 mukaisesti maksu. Maksu 800 € määräytyy Tampereen ympäristöterveyden maksutaksan (Ytja 11.6.2020 § 20) mukaisesti. Lisäksi hakijalta peritään päätöksestä ilmoittamiseen liittyvät kulut kustannusten mukaan.

 

Allekirjoitus

Terveydensuojelun esimies Tarja Hartikainen

Organisaatiotieto

Tampere