§ 3 Tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määrääminen - Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan Veturi

Lataa  Kuuntele 

TRE:5497/11.02.01/2020

Päätöspäivämäärä

15.2.2021

Päätöksen tekijä

Terveydensuojelun esimies

Valmistelijan yhteystiedot

Terveystarkastajat Raija-Liisa Oinonen, p. 050 330 2217, Terhi Asikainen, p. 050 521 5118, asumisterveys@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Terveysinsinööri Tarja Hartikainen, p. 050 554 5899, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan Veturi, Niilo Härmälänkatu 11, 33900 Tampere, on toimittanut 21.9.2020 ympäristöterveyteen tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen tupakoinnin kieltämiseksi taloyhtiön huoneistojen hallinnassa olevilla huoneistoparvekkeilla ja huoneistopihoilla. Terveydensuojeluviranomaisen päätösvalta tupakkalain 79 §:n mukaisten parveketupakointikieltojen määräämisestä on siirretty esimiestason viranhaltijoille: ympäristöterveyspäällikölle, terveydensuojelun esimiehelle ja elintarvikevalvonnan esimiehelle (Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston kokous 13.2.2020, 5 § TRE:951/00.02001/2020).

Hakemuksen liitteinä on toimitettu ote taloyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2020 pöytäkirjasta 11.6.2020, julkisivupiirustukset, osake- ja asukasluettelot ja kuulemisasiakirjat sekä sähköposti Pirkanmaan käräjäoikeudelta (päivätty 15.9.2020), ettei moitekannetta taloyhtiön yhtiökokouksen päätöksestä ole tehty. Hakijaa on pyydetty 25.11.2020 sähköpostilla täydentämään hakemusta ajantasaisilla asukas- ja osakasluetteloilla, jotka toimitettiin 26.11.2020. Hakijaa pyydettiin 27.11.2020 täydentämään taloyhtiön kuulemista ja toimittamaan hakemuksen liitteeksi yhtiökokouksen ääniluettelon, yhtiöjärjestyksen, asemapiirustuksen, pohjapiirustukset, selvityksen ilmanvaihdosta ja tupakansavun leviämisestä sekä selvityksen kuulemisesta. Isännöitsijä täydensi hakemusta 14.12.2020 puuttuvilla liitteillä sekä 29.1.2021 kuulemisasiakirjoilla. Hakijaa pyydettiin vielä tarkentamaan tupakansavun leviämistä 5.2.2021. Tarkennus tästä toimitettiin 10.2.2021.

Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan Veturi on vuonna 2019 valmistunut kaksitoistakerroksinen kerrostaloyhtiö, jossa on 66 asuinhuoneistoa. 

Taloyhtiössä on huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Tuloilman otto ja poistoilman puhallus ovat ulkoseinillä. Osassa huoneistoja ne sijaitsevat lähellä parvekkeita. Taloyhtiössä on parvekkeita 62 ja huoneistopihoja 3. Kaikki parvekkeet ovat lasitettuja.

Asianosaisten kuuleminen

Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan Veturi on kuullut huoneiston haltijoita tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon hakemisesta. Kuulemislomakkeet toimitettiin kaikille osakkaille ja asukkaille 27.5.2020 ja vastaus pyydettiin 11.6.2020 mennessä. Taloyhtiössä on 66 asuinhuoneistoa. Määräaikaan mennessä taloyhtiölle palautettiin kuulemislomakkeet yhteensä 24 huoneistosta. Tupakointikiellon hakemista huoneistoista puolsi 24 ja yksikään huoneisto ei vastustanut. Lisäkuuleminen tehtiin 12 huoneistoon. Vastaukset tuli toimittaa 29.12.2020 mennessä. Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään vastausta.

Yhtiökokous 11.6.2020 päätti yksimielisesti hakea tupakointikieltoa osakashallinnassa oleville huoneistoparvekkeille. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 50 182 osaketta. Osakkeiden kokonaismäärä on 136 480.

Ympäristöterveyden arvio hakemuksesta

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan tupakkalakia valvovan viranomaisen on hakemuksesta määrättävä tupakointikielto huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle. Ympäristöterveyteen toimitettujen asiakirjojen perusteella asuinhuoneistoissa on lasitetut parvekeet.  Halutessaan asuntoyhteisö voi itse tupakkalain 78 §:n 2 momentin mukaan kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa.

Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan Veturi on toimittanut selvityksen tupakansavun mahdollisista leviämisreiteistä parvekkeiden ja asuntopihojen välillä. Toimitettujen julkisivukuvien perusteella kaikki parvekkeet sijaitsevat parvekelinjassa. Asuntopihat sijaitsevat parvekkeiden kanssa samassa linjassa. Valviran ohjeistuksen mukaan päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä parvekelasien epätiiviyksien tai aukipitämisen aikana, jolloin tupakkalain vaatimus siitä, että savua voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toisen huoneiston tiloihin, täyttyy. Tästä johtuen tupakointikieltohakemuksen perusteella tupakansavun kulkeutuminen muutoin kuin poikkeuksellisesti toiselle parvekkeelle tai asuntopihalle on mahdollista.

 

Asuntoyhteisön hakemusprosessi täyttää tupakkalaissa sille asetetut vaatimukset.

 

Päätöksen perusteena oleva lainsäädäntö

 

Tupakkalaki (549/2016), 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

 

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden. (Julkisuuslaki 621 /1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista 917/2014, Tietosuojalaki 1050 /2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812 /2000, kuntalaki 410/2015).

 

Päätös

Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan Veturin hakemuksesta määrätään tupakkalain 549/2016 79 §:n mukainen tupakointikielto osoitteessa Niilo Härmälänkatu 11, 33900 Tampere, sijaitseville huoneistojen hallinnassa oleville huoneistoparvekkeille ja huoneistoihin kuuluvien ulkotilojen oleskelualueille.

Päätöksestä peritään tupakkalain (549/2016) 90 §:n 4 kohdan mukaisesti maksu. Maksu 880 € määräytyy Tampereen ympäristöterveyden maksutaksan (Ytja 11.06.2020 20 §) mukaisesti. Lisäksi hakijalta peritään päätöksestä ilmoittamiseen liittyvät kulut kustannusten mukaan.

Tiedoksi

Saantitodistus: As Oy Tampereen Härmälänrannan Veturi / isännöitsijä Krista Laine / Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy; julkinen tiedoksianto: Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan Veturi osakkeenomistajat ja asukkaat; Merja Bojang, Tarja Hartikainen, Satu Virtaranta, Satu Touronen, Raija-Liisa Oinonen, Terhi Asikainen, Anne Tomukorpi, Merja Kovamäki 

Allekirjoitus

Terveydensuojelun esimies, terveysinsinööri Tarja Hartikainen

Organisaatiotieto

Tampere