§ 10 Tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määrääminen - Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, Luolakatu 4

Lataa  Kuuntele 

TRE:1448/11.02.01/2022

Päätöspäivämäärä

25.5.2022

Päätöksen tekijä

Terveydensuojelun esimies, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Terveystarkastaja Terhi Asikainen, p. 050 521 5118, asumisterveys@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Terveydensuojelun esimies, terveysinsinööri Paula Saxholm, p. 050 554 5899, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Luolakatu 4, Luolakatu 4, 33710 Tampere, on toimittanut 15.2.2022 ympäristöterveyteen tupakkalain 549/2016 §:n 79 momentin 1 mukaisen hakemuksen tupakoinnin kieltämiseksi taloyhtiön huoneistojen hallinnassa olevilla huoneistoparvekkeilla ja asuinhuoneistoissa. Myöhemmin hakemuksen tekijä on ilmoittanut hakevansa kieltoa parvekkeille ja asuntopihoille. Terveydensuojeluviranomaisen päätösvalta tupakkalain 79 §:n mukaisten parveketupakointikieltojen määräämisestä on siirretty esimiestason viranhaltijoille: ympäristöterveyspäällikölle, terveydensuojelun esimiehelle ja elintarvikevalvonnan esimiehelle (yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston kokous 3.6.2021 § 11, TRE:3952/00.02.01/2021).

Hakemuksen liitteinä on toimitettu kopio taloyhtiön ylimääräisen asukaskouksen pöytäkirjasta 22.11.2021, asemapiirustus, pohjapiirustukset, selvitys tupakansavun leviämisestä (tekninen selvitys), sekä kuulemisasiakirjat. Hakijaa on pyydetty 6.5.2022 sähköpostilla täydentämään hakemusta. Hakemusta täydennettiin 6.5.2022 toimittamalla tietoa ilmanvaihdosta sekä siitä, haetaanko tupakointikieltoa parvekkeiden lisäksi myös asuntopihoille. Kiinteistön omistaa Asuntosäätiö ja siinä on osaomistusasuntoja, joissa ei ole osakkaita eikä yhtiöjärjestystä. Tampereen kaupungin ympäristöterveys teki hallintolain mukaisen kuulemisen 12.4.2022 kaikkiin huoneistoihin.

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Luolakatu 4 on vuonna 1997 valmistunut nelikerroksinen kerrostaloyhtiö, jossa on 21 asuinhuoneistoa. Parvekkeita on 18 ja asuntopihoja 3. Osa parvekkeista on lasitettuja.

Huoneistojen ilmanvaihto on toteutettu koneellisella poistoilmanvaihdolla. Tuloilma saadaan talojen seinissä, parvekkeiden vieressä olevien korvausilmaventtiileiden kautta. Poistoilma ohjataan koneellisesti katolle. Huoneistojen ilmanvaihto on mitoitettu siten, että huoneistoissa vallitsee lievä alipaine ulkoilmaan nähden. Tällöin korvausilmaa huoneistoihin saadaan myös ikkunoiden ja parvekeoven kautta sekä tiivistämättömien rakenteiden ja ikkunoiden kautta, jolloin tupakansavu voi kulkeutua parvekkeilta huoneistoihin. Tupakansavun kulkeutuminen on mahdollista myös huoneistoparvekkeiden ja -pihojen välillä. 

Asianosaisten kuuleminen

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Luolakatu 4 on kuullut huoneiston haltijoita tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon hakemisesta. Kuulemislomakkeet toimitettiin kaikille asukkaille 5.11.2021 ja vastaus pyydettiin ylimääräiseen yhtiökokoukseen 22.11.2021 mennessä. Taloyhtiössä on 21 asuinhuoneistoa. Määräaikaan mennessä taloyhtiölle palautettiin kuulemislomakkeet yhteensä 11 huoneistosta. Tupakointikiellon hakemista huoneistoista puolsi 5 ja vastusti 6 huoneistoa. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Luolakatu 4 ylimääräisessä asukaskokouksessa, 22.11.2022, läsnä olleista äänioikeutetuista 11 puolsi ja 5 vastusti tupakointikieltoa. Tampereen kaupungin ympäristöterveys teki hallintolain mukaisen kuulemisen 12.4.2022 kaikkiin huoneistoihin. Vastaukset tuli toimittaa 26.4.2022 mennessä. Määräaikaan mennessä tuli 8 vastausta, joissa viidessä puollettiin ja kolmessa vastustettiin tupakointikieltoa. Lisäksi kuultiin, 12.5. - 20.5.2022 välisenä aikana, vielä erikseen niiden kolmen asunnon asukkaita, joissa on asuntopiha. Määräaikaan mennessä ei tullut vastauksia.

Ympäristöterveyden arvio hakemuksesta

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan tupakkalakia valvovan viranomaisen on hakemuksesta määrättävä tupakointikielto huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Ympäristöterveyteen toimitettujen asiakirjojen ja saatujen tietojen perusteella kaikissa asuinhuoneistoissa on parveke tai asuntopiha. Halutessaan asuntoyhteisö voi itse tupakkalain 78 §:n 2 momentin mukaan kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa.

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Luolakatu 4 on toimittanut selvityksen tupakansavun mahdollisista leviämisreiteistä huoneistoihin tai parvekkeiden ja asuntopihojen välillä. Toimitettujen julkisivukuvien perusteella kaikki parvekkeet ja asuntopihat sijaitsevat parvekelinjassa. Valviran ohjeistuksen mukaan päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, jolloin tupakkalain vaatimus siitä, että savua voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toisen huoneiston tiloihin, täyttyy. Tästä johtuen tupakointikieltohakemuksen perusteella tupakansavun kulkeutuminen muutoin kuin poikkeuksellisesti toiselle parvekkeelle, asuntopihalle tai toisen huoneiston sisätiloihin on mahdollista.

Asuntoyhteisön hakemusprosessi täyttää tupakkalaissa sille asetetut vaatimukset.

Päätöksen perusteena oleva lainsäädäntö

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden. (Julkisuuslaki 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista 917/2014, Tietosuojalaki 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, Kuntalaki 410/2015).

Päätös

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Luolakatu 4 hakemuksesta määrätään tupakkalain 549/2016 §:n 79 mukainen tupakointikielto osoitteessa Luolakatu 4, 33710 Tampere, sijaitseville huoneistojen hallinnassa oleville huoneistoparvekkeille ja huoneistoihin kuuluvien ulkotilojen oleskelualueille.

Päätöksestä peritään tupakkalain 549/2016 §:n 90 kohdan 4 mukaisesti maksu. Maksu 960 € määräytyy Tampereen ympäristöterveyden maksutaksan (yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston kokous 16.12.2021 § 27) mukaisesti.  Lisäksi hakijalta peritään päätöksestä ilmoittamiseen liittyvät kulut kustannusten mukaan.

Allekirjoitus

Terveydensuojelun esimies, terveysinsinööri Paula Saxholm

Organisaatiotieto

Tampere