§ 29 Tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määrääminen - Asunto Oy Kuoppamäentie 32

Lataa  Kuuntele 

TRE:4688/11.02.01/2023

Päätöspäivämäärä

9.7.2024

Päätöksen tekijä

Terveydensuojelupäällikkö, kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Reeta Valve, p. 050 309 4520, asumisterveys@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Terveydensuojelun esihenkilö, Terveydensuojelupäällikkö Paula Saxholm, p. 050 554 5899, paula.saxholm@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto Oy Kuoppamäentie 32, Kuoppamäentie 32, 33800 Tampere, on toimittanut 21.9.2023 terveydensuojeluun tupakkalain 549/2016 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen tupakoinnin kieltämiseksi taloyhtiön huoneistojen hallinnassa olevilla huoneistoparvekkeilla. Terveydensuojeluviranomaisen päätösvalta tupakkalain 79 §:n mukaisten parveketupakointikieltojen määräämisestä on siirretty terveydensuojelupäällikölle. (Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston päätös 23.2.2023, § 7, TRE:978/00.02.01/2023).

Hakemuksen liitteinä on toimitettu kopio taloyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta 12.6.2023, ääniluettelo, yhtiöjärjestys, asemapiirustus, pohjapiirustukset, osake- ja asukasluettelot ja kuulemisasiakirjat sekä Pirkanmaan käräjäoikeuden todistuksen (päivätty 18.9.2023), ettei moitekannetta taloyhtiön yhtiökokouksen päätöksestä ole tehty. Hakijaa on pyydetty sähköpostilla täydentämään hakemusta. Hakemusta täydennettiin 17.1.2024 toimittamalla julkisivukuvat sekä selvitys tupakansavun leviämisestä ja tupakkalain mukaisesta kuulemisesta. Tampereen kaupungin terveydensuojelu teki hallintolain mukaisen kuulemisen 29.1.2024 kaikkiin huoneistoihin ja sekä muualla asuville osakkaille. 

Asunto Oy Kuoppamäentie 32 on vuonna 1971 valmistunut kolmikerroksinen kerrostaloyhtiö, jossa on 27 asuinhuoneistoa. Lisäksi taloyhtiöön kuuluu 9 autotalliosaketta, jotka ovat osakeomistuksessa.

Huoneistojen ilmanvaihto on toteutettu koneellisella poistoilmanvaihdolla. Tuloilma saadaan korvausilmaventtiileiden, tuuletusikkunoiden sekä parvekeoven kautta. Huoneistojen ilmanvaihto on mitoitettu siten, että huoneistoissa vallitsee alipaine ulkoilmaan nähden. Tällöin korvausilmaa huoneistoihin saadaan myös tiivistämättömien rakenteiden kuten ikkuna- tai oviliittymien kautta, jolloin tupakansavu voi kulkeutua parvekkeilta huoneistoihin. Osa taloyhtiön kahdeksastatoista (18 kpl) parvekkeesta on lasitettuja. Parvekerakenteet ja lasitettujen parvekkeiden lasitukset eivät ole tiiviitä, joten savun kulkeutuminen toiselle parvekkeelle on mahdollista.

Asianosaisten kuuleminen

Asunto Oy Kuoppamäentie 32 on kuullut huoneiston haltijoita tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon hakemisesta. Kuulemislomakkeet toimitettiin kaikille osakkaille ja asukkaille 24.5.2023 ja vastaus pyydettiin 12.6.2023 mennessä. Taloyhtiössä on 27 asuinhuoneistoa. Määräaikaan mennessä taloyhtiölle palautettiin kuulemislomakkeet yhteensä 18 huoneistosta. Tupakointikiellon hakemista huoneistoista puolsi 13 ja vastusti 5 huoneistoa. Tampereen kaupungin terveydensuojelu teki hallintolain mukaisen kuulemisen 29.1.2024 kaikkiin huoneistoihin sekä muualla asuville osakkaille. Vastaukset tuli toimittaa 19.2.2024 mennessä. Määräaikaan mennessä tuli vastauksia 13 huoneistolta, joissa 12 huoneistossa puollettiin ja yhdessä vastustettiin tupakointikieltoa. Lisäksi myöhässä saapui yksi tupakointikieltoa puoltava vastaus. 

Yhtiökokous 12.6.2023 päätti äänestyksen jälkeen hakea tupakointikieltoa osakashallinnassa oleville huoneistoparvekkeille. Äänestyksessä 9 kokousedustajaa kannatti ja 6 vastusti päätösehdotusta. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 884 osaketta. Osakkeiden kokonaismäärä on 1476.

Terveydensuojelun arvio hakemuksesta

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan tupakkalakia valvovan viranomaisen on hakemuksesta määrättävä tupakointikielto huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Terveydensuojeluun toimitettujen asiakirjojen perusteella osassa asuinhuoneistoja on parveke. Halutessaan asuntoyhteisö voi itse tupakkalain 78 §:n 2 momentin mukaan kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa.

Asunto Oy Kuoppamäentie 32 on toimittanut selvityksen tupakansavun mahdollisista leviämisreiteistä huoneistoihin tai parvekkeiden välillä. Toimitettujen julkisivukuvien perusteella kaikki parvekkeet sijaitsevat parvekelinjassa. Valviran ohjeistuksen mukaan päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, jolloin tupakkalain vaatimus siitä, että savua voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toisen huoneiston tiloihin, täyttyy. Tästä johtuen tupakointikieltohakemuksen perusteella tupakansavun kulkeutuminen muutoin kuin poikkeuksellisesti toiselle parvekkeelle tai toisen huoneiston sisätiloihin on mahdollista.

Asuntoyhteisön hakemusprosessi täyttää tupakkalaissa sille asetetut vaatimukset.

Päätöksen perusteena oleva lainsäädäntö

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §
Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §
Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden. (Julkisuuslaki 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista 917/2014, Tietosuojalaki 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812 /2000, Kuntalaki 410/2015).

Päätös

Asunto Oy Kuoppamäentie 32 hakemuksesta määrätään tupakkalain 549/2016 §:n 79 mukainen tupakointikielto osoitteessa Kuoppamäentie 32, 33800 Tampere, sijaitseville huoneistojen hallinnassa oleville huoneistoparvekkeille.

Päätöksestä peritään tupakkalain 549/2016 §:n 90 kohdan 4 mukaisesti maksu. Maksu 960 € määräytyy Tampereen kaupungin ympäristöterveyden maksutaksan (yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston päätös 23.2.2023 § 6, TRE:979/02.04.03/2023) mukaisesti.
Lisäksi hakijalta peritään päätöksestä ilmoittamiseen liittyvät kulut kustannusten mukaan.

Allekirjoitus

Terveydensuojelun esihenkilö, Terveydensuojelupäällikkö Paula Saxholm

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.