§ 32 Tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määrääminen - Asunto Oy Koulukatu 16

Lataa  Kuuntele 

TRE:5100/11.02.01/2023

Päätöspäivämäärä

9.7.2024

Päätöksen tekijä

Terveydensuojelupäällikkö, kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Reeta Valve, p. 050 309 4520, asumisterveys@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Terveydensuojelun esihenkilö, Terveydensuojelupäällikkö Paula Saxholm, p. 050 554 5899, paula.saxholm@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto Oy Koulukatu 16, Koulukatu 16, 33200 Tampere, on toimittanut 18.10.2023 terveydensuojeluun tupakkalain 549/2016 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen tupakoinnin kieltämiseksi taloyhtiön huoneistojen hallinnassa olevilla huoneistoparvekkeilla. Terveydensuojeluviranomaisen päätösvalta tupakkalain 79 §:n mukaisten parveketupakointikieltojen määräämisestä on siirretty terveydensuojelupäällikölle. (Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston päätös 23.2.2023, § 7, TRE:978/00.02.01/2023).

Hakemuksen liitteinä on toimitettu kopio taloyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta 26.6.2023, ääniluettelo, yhtiöjärjestys, asemapiirustus, julkisivu- ja pohjapiirustukset, selvitys tupakansavun leviämisestä, osake- ja asukasluettelot ja kuulemisasiakirjat sekä Pirkanmaan käräjäoikeuden todistuksen (päivätty 3.10.2023), ettei moitekannetta taloyhtiön yhtiökokouksen päätöksestä ole tehty. Hakemuksen käsittelyvaiheessa pyydettiin ajantasaiset asukas- ja osakeluettelot sekä ylimääräisiä pohjapiirustuksia. Tampereen kaupungin terveydensuojelu teki hallintolain mukaisen kuulemisen 29.4.2024 kaikkiin huoneistoihin ja sekä muualla asuville osakkaille. 

Asunto Oy Koulukatu 16 on vuonna 1906 rakennettu kerrostaloyhtiö, joka muodostuu kahdesta osasta. Vanhassa osassa on seitsemän kerrosta ja uudessa osassa on kolme kerrosta. Taloyhtiössä on 84 asuinhuoneistoa ja 2 toimistohuoneistoa. Lisäksi taloyhtiöön kuuluu 12 autotallia, jotka ovat osakeomistuksessa.

Asunnoissa on painovoimainen ilmanvaihto. Korvausilma tulee asuntoihin ikkunoiden kautta sekä korvausilmaventtiilin kautta. Korvausilmaventtiilit sijaitsevat parvekkeiden läheisyydessä. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ikkunatuuletus on tärkeää, varsinkin silloin, kun ulkoilman ja sisäilman lämpötilaero on pieni. Huoneistoparvekkeet (15 kpl) eivät ole lasitettuja ja parvekerakenteet eivät ole tiiviitä, joten savun kulkeutuminen toiselle parvekkeelle on mahdollista.

Asianosaisten kuuleminen

Asunto Oy Koulukatu 16 on kuullut huoneiston haltijoita tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon hakemisesta. Kuulemislomakkeet toimitettiin kaikille osakkaille ja asukkaille 5.6.2023 ja vastaus pyydettiin 22.6.2023 mennessä. Taloyhtiössä on 84 asuinhuoneistoa. Määräaikaan mennessä taloyhtiölle palautettiin kuulemislomakkeet yhteensä 15 huoneistosta. Tupakointikiellon hakemista huoneistoista puolsi 11 ja vastusti 4 huoneistoa. Tampereen kaupungin terveydensuojelu teki hallintolain mukaisen kuulemisen 29.4.2024 kaikkiin huoneistoihin sekä muualla asuville osakkaille. Vastaukset tuli toimittaa 22.5.2024 mennessä. Määräaikaan mennessä tuli 26 vastausta. 21 asuinhuoneistossa puollettiin ja kolmessa vastustettiin tupakointikieltoa. Autotalliosakkaalta saapui puoltava vastaus. Yhdessä asuinhuoneiston vastauksessa vastustettiin tupakointikieltoa, mutta lomakkeesta otettu valokuva oli muilta osin epäselvä. Myöhässä saapui kaksi tupakointikieltoa puoltavaa vastausta. 

Yhtiökokous 26.6.2023 päätti yksimielisesti hakea tupakointikieltoa kaikille osakashallinnassa oleville huoneistoparvekkeille.

Terveydensuojelun arvio hakemuksesta

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan tupakkalakia valvovan viranomaisen on hakemuksesta määrättävä tupakointikielto huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Terveydensuojeluun toimitettujen asiakirjojen perusteella osassa asuinhuoneistoja on parveke. Halutessaan asuntoyhteisö voi itse tupakkalain 78 §:n 2 momentin mukaan kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa.

Asunto Oy Koulukatu 16 on toimittanut selvityksen tupakansavun mahdollisista leviämisreiteistä huoneistoihin tai parvekkeiden välillä. Toimitettujen julkisivukuvien perusteella osa parvekkeista sijaitsee parvekelinjassa. Parvekelinjasta poikkeavien parvekkeiden vieressä sekä yläpuolella on asuinhuoneisto. Valviran ohjeistuksen mukaan päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, jolloin tupakkalain vaatimus siitä, että savua voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toisen huoneiston tiloihin, täyttyy. Tästä johtuen tupakointikieltohakemuksen perusteella tupakansavun kulkeutuminen muutoin kuin poikkeuksellisesti toiselle parvekkeelle tai toisen huoneiston sisätiloihin on mahdollista.

Asuntoyhteisön hakemusprosessi täyttää tupakkalaissa sille asetetut vaatimukset.

Päätöksen perusteena oleva lainsäädäntö

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §
Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §
Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden. (Julkisuuslaki 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista 917/2014, Tietosuojalaki 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812 /2000, Kuntalaki 410/2015).
 

Päätös

Asunto Oy Koulukatu 16 hakemuksesta määrätään tupakkalain 549/2016 §:n 79 mukainen tupakointikielto osoitteessa Koulukatu 16, 33200 Tampere, sijaitseville huoneistojen hallinnassa oleville huoneistoparvekkeille.

Päätöksestä peritään tupakkalain 549/2016 §:n 90 kohdan 4 mukaisesti maksu. Maksu 960 € määräytyy Tampereen kaupungin ympäristöterveyden maksutaksan (yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston päätös 23.2.2023 § 6, TRE:979/02.04.03/2023) mukaisesti.
Lisäksi hakijalta peritään päätöksestä ilmoittamiseen liittyvät kulut kustannusten mukaan.

Allekirjoitus

Terveydensuojelun esihenkilö, Terveydensuojelupäällikkö Paula Saxholm

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.