§ 1 Toimitusjohtajan päätösvallan siirtäminen Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksella

Lataa  Kuuntele 

TRE:70/00.02.01/2019

Päätöspäivämäärä

3.1.2019

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh 0400 172 328, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön § 39 mukaan toimitusjohtaja päättää mm. henkilöstön ottamisesta ja erottamisesta sekä kelpoisuusvaatimuksista, päätösvaltaansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle, liikelaitosten henkilöstön tehtävistä, irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta sekä muusta päivittäisestä liiketoiminnasta.

Päätös

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen päätti, että toimitusjohtajalle kuuluvasta päätösvallasta siirretään päätösvaltaa seuraavasti:

liikennejohtajalle seuraavissa linja-autonkuljettajia koskevissa asioissa
- opintovapaa ja oppisopimuslain mukainen koulutus
- ammattiyhdistys-, työsuojelu- ja yhteistoimintakoulutus
- vuorotteluvapaa ja palkallinen työ/virkavapaa kuntoutukseen
- osa-aikaeläke ja osa-aikatyö
- henkilökohtaiset yli viikon mittaiset palkattomat vapaat taloudellisten
syiden, yksityisasioiden, pakottavien perhesyiden, läheisen hoidon,
asepalveluksen tai siihen rinnastettavan syyn sekä luvattoman
poissaolon vuoksi
- määräaikaiset, alle 6 kk mittaiset, linja-autonkuljettajien työsuhteet
- irtisanoutuminen ja siirtyminen toisiin tehtäviin

 

ja edelleen liikennejohtajan ohella liikennepäällikölle ja liikennesuunnittelijalle seuraavissa linja-autonkuljettajia koskevissa asioissa
- vuosilomat sekä merkkipäivä- ja huomioimisvapaat
- ammatillisen koulutuksen, ja työpäivään rinnastettava poissaolo
- määräaikaiset, alle viikon mittaiset, linja-autonkuljettajien työsuhteet
- henkilökohtaiset alle viikon mittaiset palkattomat vapaat taloudellisten
syiden, yksityisasioiden, pakottavien perhesyiden, läheisen hoidon,
asepalveluksen tai siihen rinnastettavan syyn sekä luvattoman
poissaolon vuoksi

 

ja edelleen liikennejohtajan, liikennepäällikön ja liikennesuunnittelijan ohella liikennemestarille sekä ajomestareille linja-autonkuljettajia koskevissa asioissa
- työaikapankkijärjestelmän mukainen vapaa (ns. kirjavapaa)

ja edelleen liikennejohtajan, liikennepäällikön, liikennesuunnittelijan, liikennemestarin ja ajomestareiden ohella liikennetarkastajille linja-autonkuljettajia koskevissa asioissa

- lääkärin ja esimiehen (enintään 2 vrk) myöntämä sairausloma
- äkillisesti sairastuneen lapsen hoitovapaa (enintään 2 vrk)

Lisäksi toimitusjohtajalla säilyvän oikeuden ohella liikennejohtajalle siirretään yhtäaikaista päätösvaltaa liikenne-esimiesten poissaolojen osalta ja liikennepäällikölle em. ohella yhtäaikaista päätösvaltaa liikennesuunnittelijan, liikennemestareiden sekä ajomestareiden osalta.

 

Niin ikään liikelaitosten johtosäännön mukaisesta toimitusjohtajalle kuuluvasta henkilöstöhallinnollista päätösvaltaa siirretään seuraavasti:

kalustopäällikölle seuraavissa kalustomestaria, liikennetarkastajia ja korjaamon sekä muuta teknisen toiminnon henkilöstöä koskevissa asioissa
- opintovapaa ja oppisopimuslain mukainen koulutus
- ammattiyhdistys-, työsuojelu- ja yhteistoimintakoulutus
- vuorotteluvapaa ja palkallinen työ/virkavapaa kuntoutukseen
- osa-aikaeläke ja osa-aikatyö
- vuosilomat
- merkkipäivä-, huomioimis- , saldo- ja vapaana pidettävät ylityövapaat
- alle viikon mittaiset koulutus-, kuntoutus- ja sairauslomat
- henkilökohtaiset yli viikon mittaiset palkattomat vapaat taloudellisten
syiden, yksityisasioiden, pakottavien perhesyiden, läheisen hoidon,
asepalveluksen tai siihen rinnastettavan syyn sekä luvattoman
poissaolon vuoksi

 

ja edelleen kalustopäällikön ohella kalustomestarille seuraavissa liikennetarkastajia koskevissa sekä korjaamon työnjohtajille asentajia koskevissa asioissa
- vuosilomat
- merkkipäivä-, huomioimis-, saldo- ja vapaana pidettävät ylityövapaat
ja työaikajärjestelyt
- ammatillisen koulutuksen, ja työpäivään rinnastettava poissaolo
- lääkärin ja esimiehen (enintään 2 vrk) myöntämä sairausloma
- äkillisesti sairastuneen lapsen hoitovapaa (enintään 2 vrk)
- henkilökohtaiset alle viikon mittaiset palkattomat vapaat taloudellisten
syiden, yksityisasioiden, pakottavien perhesyiden, läheisen hoidon,
asepalveluksen tai siihen rinnastettavan syyn sekä luvattoman
poissaolon vuoksi

 

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnan,
luovuttamisen ja vuokrauksen osalta, silloin kun kyse ei ole aktivoitavista investoinneista, päätösvaltaa siirretään

- liikennejohtajalle oman yksikön toimialaan kuuluviin hankintoihin
30 000 euroon saakka

- kalustopäällikölle oman yksikön toimialaan kuuluviin hankintoihin
30 000 euroon saakka

- kalustomestarille oman yksikön toimialaan kuuluviin hankintoihin
20 000 euroon saakka

- korjaamon työnjohtajille oman yksikön toimialaan kuuluviin
hankintoihin 10 000 euroon saakka

- liikennepäällikölle, liikennemestarille, liikennesuunnittelijalle,
liikennetarkastajille sekä johdon assistentille oman yksikön toimialaan
kuuluviin hankintoihin 5 000 euroon saakka, ja

- henkilöstökoordinaattorille, talouspalveluvastaavalle sekä
talouspalvelusihteerille oman yksikön toimialaan kuuluviin hankintoihin
2 000 euroon saakka.

 

Delegointipäätöksen mukaisia hankintatoimia tehdessään jokainen on velvollinen noudattamaan Tampereen kaupungin hankinnoista antamia ohjeistuksia ja valvomaan Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen etuja. 

Tällä päätöksellä kumotaan aiemmat päätökset toimivallan siirtämisestä.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen

Organisaatiotieto

Tampere