§ 209 Avustusennakon maksaminen kumppanuusavustusyhteisö TITRY ry:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:6135/01.04.00/2023

Päätöspäivämäärä

18.12.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Tuula Mikkonen, puh. 040 800 4962, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelupäällikkö Tuula Mikkonen, puh. 040 800 4962, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Vuoden 2024 kumppanuusavustukset olivat haettavina 3.9.2023 mennessä, ja elinvoima- ja osaamislautakunta päätti avustusten myöntämisestä 13.12.2023, § 185.

Jotta kumppanuusavustusyhteisö TITRY ry:n toiminta voi jatkua keskeytyksettä vuoden alusta lähtien, on sille tarkoituksenmukaista maksaa avustusennakkoa siihen saakka, kunnes lautakunnan päätös on tullut lainvoimaiseksi.

TITRY ry on kirjallisesti hakenut avustusennakon maksamista.

Avustusennakko maksetaan ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan maksetun ennakon, elleivät avustuksen edellytykset täyty.

Avustusennakon ensimmäinen erä voidaan maksaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Päätös

TITRY ry:lle maksetaan alkuvuonna 2024 tammikuusta alkaen kuukausittaista avustusennakkoa, kunnes elinvoima- ja osaamislautakunnan kumppanuusavustuksia koskeva päätös on lainvoimainen.

Ennakkona maksettavan avustuksen kuukausierä on 39 250 €.

Allekirjoitus

työllisyysjohtaja Regina Saari

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.