§ 200 Ekosysteemikohtaisten innovaatiosprinttien toteutuksen hankinta pienhankintana

Lataa  Kuuntele 

TRE:4563/02.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

1.12.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Riku Mäki, puh.040 773 6001, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh.050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut toimii päätoteuttajana Kasvuekosysteemien poikkileikkaavat kehittämisen kärjet 2 -hankkeessa, joka liittyy Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman Datasta palveluja yrityksille -kokonaisuuteen. Hankkeen tavoitteena on kehittää datan ja tekoälyn hyödyntämisen avulla ennakoivia ja kohdennettuja yrityspalveluita sekä edistää ekosysteemeissä toimivien yritysten toimintaa. Tampereen alueella on tunnistettu kolme kasvuekosysteemiä, joiden sisällä yritykset rakentavat yhdessä julkisen sektorin kanssa kasvua kiihdyttävää toimintaa.

Kasvuekosysteemien poikkileikkaavat kehittämisen kärjet 2 -hankkeen päätoteuttaja Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut on tunnistanut tarpeen ekosysteemikohtaisten innovaatiosprinttien toteuttamiselle.
Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut pyysi tarjouksia Tampereen alueen ekosysteemeissä toimivien yrityksien haasteiden tunnistamiseen sekä innovaatiosprinttien toteuttamiseen.

Hankinnan arvo alittaa hankintalain 25 § 1 mom. 1-kohdassa säädetyn kansallisen kynnysarvon. Hankintaan sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa 17.10.2023 kello 17.45.

Mahdolliset tarjoukseen liittyvät kysymykset tuli esittää 20.10.2023 kello 23.59 mennessä sähköpostitse osoitteella riku.maki@tampere.fi. Tilaajan tuli antaa vastaukset esitettyihin kysymyksiin viimeistään 25.10.2023 mennessä. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin julkaistiin Hilmassa 25.10.2023 kello 12.10.

Tarjouksen jättivät määräaikaan 3.11.2023 klo 25.59 mennessä seuraavat yritykset (Y-tunnus yrityksen nimen perässä):
-    Arctic Factory (2646697-6)
-    BearingPoint Finland Oy (1749632-1)
-    Crazy Town Oy (1880903-5)
-    Exove Design Oy (2381776-9)
-    Futuretournaments Oy; aputoiminimi Ultrahack (2548300-2)
-    Futurice Oy (1623507-4)
-    Gesund Partners Oy (2991490-6)
-    Innolink Group Oy (1044664-7)
-    KPMG Oy Ab (1805485-9)
-    Netum Oy (1100539-2)
-    Synocus Oy (0634253-8)
-    Thoughtworks Finland Oy (2858202-2)
-    TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry (0494484-2)

Hankinta sisälsi seuraavat palvelut:
-    Palveluntuottaja tutustuu kolmeen ekosysteemiin ja ottaa yhteyttä vähintään 50 yritykseen (tilaaja antaa yrityslistat: jokaisesta ekosysteemistä tulee ottaa mukaan yrityksiä ekosysteemikohtaisiin työpajoihin.
-    Palveluntuottaja tunnistaa työpajojen avulla ekosysteemien keskeiset kasvun haasteet ja esittää tunnistetut haasteet tilaajalle: vähintään 4 haastetta jokaisesta ekosysteemistä.
-    Palveluntuottaja muodostaa ekosysteemikohtaisesti tunnistetuista haasteista toimintakelpoiset ja tavoitteelliset toimeksiannot.
-    Palveluntuottaja järjestää ekosysteemikohtaisesti innovaatiosprintit (vähintään kolme) toimeksiantojen ratkaisemiseksi, osallistaen eri alojen osaajia haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisuideoiden tuottamiseen sekä osallistaa ekosysteemien yrityksiä ratkaisuideoiden validointiin.
-    Palveluntuottaja esittää ratkaisuideat tilaajalle, tilaajan osoittamille sidosryhmille sekä ekosysteemien yrityksille.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi:
Valituksi tullut tarjoaja täytti tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi:
Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset vastasivat tarjouspyynnön vaatimuksia.

Tarjousten vertailu:
Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti laatu-hintasuhteiltaan paras tarjous seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: 1. Laatu, 2. Hinta.

Tarjoukset arviointiin kahden asiantuntijan toimesta seuraavilla arviointikriteereillä:
•    Laadullinen vertailuperuste 1: Työsuunnitelman sisällöllinen laatu ja työn toteuttamisen suunnitelmallisuus (maks. 10 pistettä)
•    Laadullinen vertailuperuste 2: Asiantuntijoiden kokemus ja osaaminen aihealueesta (maks. 5 pistettä)
•    Hinta arvioitiin tarjousten vertailuhinnan perusteella. Vertailuhinnaltaan halvin tarjous sai painoarvon mukaiset täydet 5 pistettä ja muiden tarjoajien pisteet suhteutettiin halvimman tarjoajan tarjoukseen kaavalla: halvimman tarjoajan vertailuhinta / tarjoajan vertailuhinta * maksimipisteet.

Tarjouspyynnön enimmäispistemäärä oli yhteensä 20 pistettä.

Eniten yhteispisteitä saanut tarjous valitaan toimeksiannon toteuttajaksi. Vertailutaulukko on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Edellä mainitun perusteella ja tilaajan tekemän arvion mukaan ekosysteemikohtaisten innovaatiosprinttien toteutus hankitaan Futuretournaments Oy:ltä (Y-tunnus 2548300-2); aputoiminimi Ultrahack.
Hankintayksikkö on tarkastanut tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on yhteensä 47 025 €.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii kasvupalvelujohtaja, jota vakanssia tällä hetkellä Irene Impiö. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii tarvittaessa yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 4.4.2023 § 58. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.4.2023 alkaen.)

Päätös

Sopimus Ekosysteemikohtaisten innovaatiosprinttien toteutuksesta tehdään Futuretournaments Oy:n (Y-tunnus 2548300-2); aputoiminimi Ultrahack kanssa.

Sopimusten vastuuhenkilöksi nimetään kasvupalvelujohtaja Irene Impiö.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo yhteensä on 47 025 €.

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Hankinnan kustannukset maksetaan Kasvuekosysteemien poikkileikkaavat kehittämisen kärjet 2 -hankkeen kustannuspaikalta 154302, hankkeen työpaketista 6 viitteellä E1540_22_05_2_6.
 

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

 

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun tai kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaista hankintaoikaisua haetaan Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta hankintapäätöksen tehneeltä viranomaiselta ja kuntalain mukaista oikaisua haetaan päätösotteen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta toimielimeltä.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B
PL 487
33101 Tampere

Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Määräaika

Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 
Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.