§ 195 Elinvoimabarometrin hankinta pienhankintana

Lataa  Kuuntele 

TRE:4552/02.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

22.11.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Riku Mäki, puhelin 040 773 6001, sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puhelin 050 346 9603, sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki toimii yhteistyössä Business Tampereen kanssa Kasvuekosysteemien poikkileikkaavat kehittämisen kärjet 2 -hankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää palveluita yritysten tarpeisiin. Hanke liittyy Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman Datasta palveluja yrityksille -kokonaisuuteen. Hankkeen tavoitteena on kehittää datan ja tekoälyn hyödyntämisen kautta parempia yrityspalveluita sekä luoda uusia tekoälyyn ja analytiikkaan perustuvia yritys- ja työnantajapalveluita, joilla lisätään yrityskentän elinvoimaa ja tunnistetaan tulevaisuuden kasvualueita.

Kasvuekosysteemien poikkileikkaavat kehittämisen kärjet 2 -hankkeen päätoteuttaja Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut sekä osatoteuttaja Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere ovat tunnistaneet tarpeen elinvoimabarometrin kehittämiselle. Elinvoimabarometrin tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman realistista ja ajantasaista tietoa yritysten hyvinvoinnista ja elinvoimasta.

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut pyysi tarjouksia elinvoimabarometrin hankinnasta.

Hankinnan arvo alittaa hankintalain 25 § 1 mom. 1-kohdassa säädetyn kansallisen kynnysarvon. Hankintaan sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettelynä käytettiin rajoitettua menettelyä, jossa tarjouksia pyydettiin yhdeksältä tarjoajalta. Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse seuraaville tarjoajille:

- 4front Oy (Y-tunnus 2242273-0)
- Ambientia Oy (Y-tunnus 2237459-9)
- Capgemini Finland Oy (Y-tunnus 1628142-5)
- FCG Finnish Consulting Group Oy (Y-tunnus 1940671-3)
- Innolink Group Oy (Y-tunnus 1044664-7)
- Pinja Digital Oy (Y-tunnus 1002325-7)
- Siili Solutions Oyj (Y-tunnus 1979903-5)
- Silo AI Oy (Y-tunnus 2862495-8)
- Solita Oy (Y-tunnus 1060155-5)

Mahdolliset tarjoukseen liittyvät kysymykset tuli esittää 19.10.2023 kello 23.59 mennessä päätöksen valmistelijalle. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin tuli toimittaa tarjoajille viimeistään 24.10.2023 mennessä. Kaikille tarjoajille toimitettiin vastaukset esitettyihin kysymyksiin sähköpostitse 24.10.2023 kello 15.28. Tarjouksen jättivät määräaikaan 31.10.2023 klo 25.59 mennessä seuraavat yritykset (Y-tunnus yrityksen nimen perässä):

- Ambientia Oy (2237459-9)
- Innolink Group Oy (1044664-7)

Hankinta sisälsi seuraavat palvelut:
- Elinvoimabarometrin ja mittariston määrittely.
- Elinvoimatestiin vastausten varmistaminen ja datan keruu 500 yrityksestä kyselytutkimuksen kautta.
- Elinvoimatestin vastausten tallennus ja analysointi sekä yritysklusteroinnin rikastaminen elinvoimatestin datalla.
- Kyselytutkimuksen kautta saatujen vastausten sekä muiden mahdollisten datalähteiden perusteella elinvoimabarometrin tulosten analysointi ja visualisointi.
- Tulevaisuudensuunnitelma ja käytänteiden määrittely; miten elinvoimabarometrista saadaan mahdollisimman reaaliaikaisesti päivittyvä kokonaisuus.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi:
Valituksi tullut tarjoaja täytti tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi:
Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset vastasivat tarjouspyynnön vaatimuksia.

Tarjousten vertailu:
Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti laatu-hintasuhteiltaan paras tarjous seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: 1. Laatu, 2. Hinta.

Tarjoukset arviointiin asiantuntijoiden toimesta seuraavilla arviointikriteereillä:

• Laadullinen vertailuperuste 1: Työsuunnitelman sisällöllinen laatu ja työn toteuttamisen suunnitelmallisuus (maks. 10 pistettä)
• Laadullinen vertailuperuste 2: Palveluntuottajan osaaminen ja kokemus aihealueesta (maks. 5 pistettä)
• Hinta arvioitin tarjouksen vertailuhinnan perusteella. Vertailuhinnaltaan halvin tarjous sai painoarvon mukaiset täydet 5 pistettä ja muiden tarjoajien pisteet suhteutettiin halvimman tarjoajan tarjoukseen kaavalla: halvimman tarjoajan vertailuhinta / tarjoajan vertailuhinta * maksimipisteet.

Tarjouspyynnön enimmäispistemäärä oli yhteensä 20 pistettä.

Eniten yhteispisteitä saanut tarjous valitaan toimeksiannon toteuttajaksi. Vertailutaulukko ja päätöksen perusteet on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Edellä mainitun perusteella ja tilaajan tekemän arvion mukaan elinvoimabarometri hankitaan Innolink Group Oy:ltä (Y-tunnus 1044664-7).

Hankintayksikkö on tarkastanut tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on yhteensä 45 000 €.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii kasvupalvelujohtaja, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Irene Impiö. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii tarvittaessa yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 4.4.2023 § 58. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.4.2023 alkaen.)

Päätös

Sopimus Elinvoimabarometrin hankinnasta tehdään Innolink Group Oy:n (Y-tunnus 1044664-7) kanssa. 

Sopimusten vastuuhenkilöksi nimetään kasvupalvelujohtaja Irene Impiö.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo yhteensä on 45 000 €.

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Hankinnan kustannukset maksetaan Kasvuekosysteemien poikkileikkaavat kehittämisen kärjet 2 -hankkeen kustannuspaikalta 154302, hankkeen työpaketista 2 viitteellä E1540_22_05_2_2.

 

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari