§ 170 Hankintaoikaisu välipäätökseen Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen asiakaslähtöisten ja vaikuttavien palveluiden kehittäminen (innovaatiokumppanuus) neuvotteluvaiheeseen valituista toimittajista

Lataa  Kuuntele 

TRE:3514/02.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

31.10.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Koordinaattori Outi Koivisto, puh. 040 727 4417, etunimi.sukunimi@tampere.fi Hankintalakimies Iina Kajander, puh. 041 315 0024, etunimi.sukunimi@dominushankinnat.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy (jäljempänä myös ”Hankintayksikkö”) kilpailuttaa Tampereen kaupungille tamperelaisille työttömille henkilöille suunnatut valmennuspalvelut ja palvelujen kehittämisen. 

Hankintamenettelyssä tehtiin 19.10.2023 päivätty välipäätös § 160, jolla hankintayksikkö valitsi varsinaisille neuvottelukierroksille neljä (4) toimittajaa. Välipäätökseen tehtiin 20.10.2023 asiavirheen korjaus päätöksellä § 161, jolla 19.10.2023 tehty päätös poistettiin asiavirheen vuoksi (puutteellinen liite 1) ja asia ratkaistiin uudelleen. (Hallintolaki 50 §). Oikaisu kohdistuu edellä mainittuun päätökseen § 161.

Oikaisupäätöksen sisältö ja perustelut

Hankintayksikkö on päättänyt 20.10.2023 päivätyllä välipäätöksellään diaarinumero § 161 valita seuraavalle neuvottelukierrokselle neljä (4) alustavien tarjousten vertailun perusteella kokonaistaloudellisista edullisinta toimittajaa. 

Päätöksellä neuvotteluihin valittiin seuraavat toimittajat:

- Live-säätiö sr (0201375-3)

- Cimson Koulutuspalvelut Oy (2189108-4)

- Spring House Oy (1786915-9)

- Barona Oy (FI28084779)

Hankintalain 132 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. 

Välipäätöksen tekemisen ja tiedoksiantamisen jälkeen on ilmennyt sellaisia uusia seikkoja, joilla on merkittävä vaikutus hankintamenettelyn jatkamisen edellytyksiin. Hankintayksikkö on päättänyt oikaista tehtyä välipäätöstä voidakseen edetä neuvotteluissa välipäätöksessä kuvatulla tavalla neljän (4) neuvottelukumppanin kanssa.

Spring House Oy on 27.10.2023 kirjallisesti ilmoittanut vetäytyvänsä hankintamenettelystä kokonaisuudessaan. Hankintayksiköstä riippumattomasta syystä neuvotteluja ei siten tehdyn välipäätöksen mukaisesti pystytä toteuttamaan siten ja siinä laajuudessa, kun välipäätöksessä on ilmoitettu. 

Neljä (4) hintalaatu -suhteeltaan parasta neuvottelukumppania valitsemalla Hankintayksikkö varmistaa riittävän kilpailun toteutumisen, mutta pystyy resursoimaan menettelyn ja tulevien neuvottelukierrosten asianmukaisen läpiviennin.

Neuvottelujen läpiviemiseksi alustavassa tarjouspyynnössä sekä välipäätöksessä kuvatulla tavalla, hankintayksikkö oikaisee tekemäänsä päätöstä, ja ottaa neljänneksi neuvottelukumppaniksi Spring House Oy:n sijasta tarjousten kokonaisvertailussa seuraavalle sijalle (5.) sijoittuneen SunUra Oy:n.

Muilta osin tehtyä välipäätöstä ei muuteta.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi. 

Valmistelutyöryhmä

Hankinnan valmistelijana on Tampereen kaupungin nimeämä asiantuntijaryhmä. Tampereen kaupungilta hankintaa koordinoi Outi Koivisto. Hankinta-asiantuntijoina hankinnassa toimivat Tuomi Logistiikan toimeksiannosta kilpailutuskonsultteina Iina Kajander (OTM, VT) sekä Katariina Männistö (Osakas, OTM) / Dominus Hankinnat Oy.

Päätösvalta Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 4.4.2023 § 58. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.4.2023 alkaen.) 

Päätös

Tampereen kaupunki päättää, että hankintapäätöstä oikaistaan edellä esitetysti ja neuvotteluihin Spring House Oy:n sijasta valitaan mukaan tarjousten kokonaisvertailussa seuraavaksi korkeimmalle sijoitukselle yltänyt SunUra Oy.

Tampereen kaupunki päättää edetä varsinaiseen neuvotteluvaiheeseen päätösesityksen mukaisesti seuraavien neljän (4) tarjoajan kanssa:

- Live-säätiö sr (0201375-3)

- Cimson Koulutuspalvelut Oy (2189108-4)

- SunUra Oy (2581778-9)

- Barona Oy (FI28084779)

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari