§ 86 Ihmiskeskeinen vaikuttavuuslaskenta kotoutumisen tukena asiantuntijapalvelun hankinta pienhankintana

Lataa  Kuuntele 

TRE:3444/02.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

16.6.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Erityisasiantuntija, Takura Matswetu, puh. 041 730 3308,  etunimi.sukunimi@tampere.fi  Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja, Mari Taverne, puh. 040 801 2686, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut on mukana Älykaupunki kaupunkilasille -kehitysohjelmassa. Kehitysohjelma toteutetaan lippulaivojen avulla, joista yksi, International and Inclusive City, on Kansainvälisen osaamisen palveluiden omistama. Toteutussuunnitelman mukaisesti ulkoisia asiantuntijapalveluja on mahdollista käyttää toteutuksen tukena. 

Hankinnan arvo alittaa hankintalain 25 § 1 mom. 1-kohdassa säädetyn kansallisen kynnysarvon. Hankintaan sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta.

Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaisesti hankinnan kilpailuttaminen on pääsääntö myös pienhankinnoissa. Edelleen hankintaohjeen mukaisesti pienhankinta on mahdollista tehdä ilman kilpailuttamista, mikäli hankinta on arvoltaan vähäinen tai kilpailuttaminen on muutoin epätarkoituksenmukaista. 

Hankinnan arvoa pidetään vähäisenä, mikäli sen ennakoitu arvo alittaa 15.000 euroa (alv 0 %). Muissa tapauksissa edellytykset toteuttaa pienhankinta ilman kilpailutusta on arvioitava tapauskohtaisesti. Kilpailuttamisen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi hankinnan arvo, hankkeen erityinen laatu, kilpailuttamisen vaatimat henkilöresurssit, siitä aiheutuvat kustannukset ja siihen kuluva aika. Pienhankinta on mahdollista tehdä ilman kilpailuttamista esimerkiksi silloin, jos tarjouskilpailussa mahdollisesti saavutettavat paremmat hinta- tai muut ehdot eivät oletettavasti ylitä kilpailun järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Pienhankinta on mahdollista tehdä ilman kilpailuttamista myös silloin, kun hankittavaa tavaraa ei ole todennäköisesti saatavissa kuin yhdeltä toimittajalta, kun kysymyksessä on poikkeuksellisen kiireinen hankinta, tai kun tavaran tai palvelun laatu ja hintataso ovat tiedossa (esim. vastaava hankinta on kilpailutettu 12 kk sisällä) ja hankinta tietyltä toimittajalta on niiden valossa selvästi edullinen. Kilpailuttamatta jätettävässä pienhankinnassa hankintayksikkö suorittaa hankinnan yhdeltä tai useammalta toimittajalta pyydetyn tarjouksen perusteella varsinaista tarjouskilpailua järjestämättä. 

Hankinnan kohteena olevan asiantuntijapalvelun toteuttaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta ja kokemusta ihmiskeskeisistä ja elämäntapahtumalähtöisistä ilmiötarkastelusta ja siihen liittyvään vaikuttavuuslaskennan kehittämisestä. Lisäksi kokemus vaativasta dialogisesta verkostotyöstä sekä kompleksien tilanteiden syy-seuraussuhteiden kartoittamisesta on välttämätöntä.    

Synesis OY:lla on erityisosaamista kompleksien tilanteiden kartoittamisessa eritysesti, kun syy-seuraussuhteet ovat epäselviä. Synesis OY:n palvelu on koettu erityisen hyvänä Tampere Junior -kehitysohjelmassa ja tuotoksen laatu ja hintataso ovat selvästi edullinen ja laadukas. Asiantuntijatyön hankinta Synesis Oy:ltä tukee Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman tavoitetta kehittää kaupungin toimintaa siten, että digitalisaatiota ja dataa hyödynnetään entistä tehokkaammin ihmisten ja yritysten hyväksi eettisesti ja luotettavasti. Kehitysohjelman tavoitteina on lisätä kaupunkiorganisaation kyvykkyyttä uudistua ihmisten ja yritysten parhaaksi, vahvistaa alueen elinvoimaa ja edistää uuden liiketoiminnan syntymistä datan ja kestävän digitaalisen muutoksen avulla sekä lisätä hyvinvointia arjen sujuvuutta, ennakointia ja toiminnan oikea-aikaisuutta vahvistamalla.

Työ toteutetaan osana kehitysohjelman Lippulaivaa kaksi: International and Inclusive City. Arvioitaessa pienhankinnan kilpailuttamisen tarkoituksenmukaisuutta huomioitiin hankinnan arvo, sen erityinen laatu sekä kilpailuttamiseen kuluvat resurssit sekä kilpailuttamisella mahdollisesti saavutettavat hyödyt. Edellä mainittuun viitaten Työllisyys- ja kasvupalvelut pyysivät tarjouksen Synesis Oy:ltä.

Yhteenveto tarjouksesta

TAVOITE: Muodostetaan ymmärrys kotoutumiseen* liittyvistä vaikutuksista (syy-seuraukset), vaikutuksesta kansantalouteen (forecast) ja miten siihen kannattaa kotouttamisella vaikuttaa (cost/benefit, actionable insights) 

TUOTOKSET 

  • Kotoutumisen ilmiökartta: kotoutumisen vaikutusketjut ymmärrettävässä muodossa (zoomattava digikartta). Sisältää yhteenvedon käyteytyistä informaatiolähteistä ja millä verkostolla arviot on muodostettu. 
  • Kiteytetyt arviot kotoutumisesta ja kotouttamisesta. Elinkaarikustannukset nykytila: paljonko kotoutumisen kustannukset ja hyödyt ovat va. kantaväestö mihin kotouttamisella kannattaa vaikuttaa (vipupisteet) 
  • Arvio kotouttamisen kehittämisen seuraavista askeleista. Esimerkiksi jos tavoitteena on kokonaisvaltainen päivitettävä tiedolla johtamisen prosessi, niin mihin kannattaa keskittyä seuraavaksi.

*) kohderyhmä: työperäiset maahanmuuttajat ja heidän perheensä (labor migrants) 

Sopimus Ihmiskeskeinen vaikuttavuuslaskenta kotoutumisen tukena asiantuntijapalvelun hankinnasta tehdään Synesis Oy:n (Y-tunnus 2960243–5) kanssa.

Hankintayksikkö on tarkastanut tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjous tulee julkiseksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ja yleisesti julkiseksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään kaupungin sähköisessä arkistossa. 

Hankinnan valmistelijana toimi erityisasiantuntija Takura Matswetu. 

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii kansainvälisen osaamisen palvelujen johtaja, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Mari Taverne. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii tarvittaessa yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo yhteensä on 30 000 €. Palvelua koskeva kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154243. 

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 4.4.2023 § 58. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.4.2023 alkaen.)

Päätös

Sopimus Ihmiskeskeinen vaikuttavuuslaskenta kotoutumisen tukena asiantuntijapalvelun hankinta tehdään 10.6.23 – 1.10.23 sopimuskaudeksi Synesis Oy:n (Y-tunnus 2960243–5) kanssa. 

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne. 

Hankinnan arvonlisäveroton arvo yhteensä on 30 000 €. Palvelua koskeva kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154243.

Sopimus hankinnasta syntyy vasta hankintasopimuksen allekirjoituksella.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari