§ 201 Kasvuekosysteemien poikkileikkaavat kehittämisen kärjet 2

Lataa  Kuuntele 

TRE:4318/02.04.01/2022

Päätöspäivämäärä

1.12.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Erityisasiantuntija Monna Salmi, puh. 041 730 5606, etunimi.sukunimi@tampere.fi, projektipäällikkö Riku Mäki, puh. 040 773 6001, etunimi.sukunim@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kasvupalvelujohtaja Irene Impiö, puh. 050 539 2943, etunimi.sukunim@tampere.fi
 

Päätöksen perustelut

Projektissa luodaan ekosysteemidataan perustuvia tekoälyavusteisia työvoimapalveluita, joiden avulla edistetään yrittäjyyttä sekä ratkaistaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia.

AI-kehityksellä lisätään yritysten elinvoimaa AI-pohjaisten, palvelukokemusta kehittävien palveluiden kautta. Tavoitteena on yrityspalveluiden parempi kohdennettavuus ja vaikuttavuus sekä elinvoimapalveluiden kokonaisvaltainen kehittäminen. Projektilla kehitetään ihmiskeskeisiä tekoälyä ja dataa hyödyntäviä palveluita ja edistetään uusien liiketoimintojen syntymistä kasvuekosysteemien toimialueille. Toimenpiteillä etsitään mm. tekoälylle ja käyttäjille parhaiten soveltuvia dataformaatteja, tiedontallennustapoja, systeemiarkkitehtuureja ja käytettävyysmuotoja.

Projekti tuo AI-kehityksen myös osaksi osaamisen vahvistamisen ja uudistamisen tavoitetta. Projektissa tunnistetaan ekosysteemien tulevaisuuden osaamistarpeita ja lisätään ymmärrystä alueen osaajien kyvystä vastata näihin tarpeisiin. Projektissa pilotoidaan uutta tekoälyavusteista rekrytointipalvelua, joka parantaa työmarkkinoiden kohtaantoa ja mahdollistaa aiempaa tehokkaamman osaajien tunnistamisen työnantajayritysten tarpeisiin. Projektissa luodaan toimintamalli kansainvälisten osaajien tilauskoulutusten järjestämiselle, elinkeinoelämän yhteyksien vahvistamiselle sekä toiminnan seurannalle. Toimenpiteiden uutuusarvo pohjautuu uudenlaisen teknologian käyttöönottoon rekrytointipalveluissa sekä kumppanuusajattelun syventämiseen kansainvälisten osaajien poluttamisessa suomalaiseen työelämään.

Projektin puitteissa fasilitoidaan ekosysteemikohtaisesti suunniteltuja haastekilpailuja sekä kehitetään scaleup-vaiheen yrityksille kansainvälistymistä tukevia palveluita osana startup-ekosysteemin kehittämistoimia. Toiminnalla vahvistetaan ekosysteemien kykyä ruokkia uutta yrittäjyyttä ja generoida ratkaisuja perinteisten toimialojen uusiutumisen tueksi sekä tuetaan yritysten skaalautumista kansainvälisille markkinoille luomalla tavoitetta tukeva palveluportfolio. Palvelut kytketään osaksi Platform 6 startup-talon toimintaa, joka toimii alustana startuppien ja kasvuekosysteemien yhteistyölle ja tukee yritysten välistä kumppanuuden syntymistä ja verkostoitumista.

Projektilla tuetaan ekosysteemisopimusten ympärillä tehtävää kehitystyötä ja varmistetaan toimiva hallinto, sujuvan yhteistyön fasilitointi ja monitoimijaisen kumppaniverkoston osallistaminen työskentelyyn. Projektissa luodaan koko ekosysteemisopimustoimintaa tukeva seurannan ja tiedolla johtamisen malli toimenpiteiden vaikuttavuuden todentamiseksi ja tulosten levittämisen helpottamiseksi.

Projektilla vahvistetaan verkottunutta arvonluontia julkisten yritys- ja työnantajapalveluiden kentässä ja edistetään verkostomaista yhteiskehittämistä Pirkanmaan maakuntaohjelman hengessä. Projekti luo arvoa niin kasvuekosysteemeille, näihin kiinnittyneille yrityksille ja työnantajille kuin koko Tampereen yrityspalveluluiden ekosysteemille. Projektin eri osatoteuttajilla on erilaiset vahvuudet sekä vastuualueet, jotka tukevat toisiaan mahdollistaen laaja-alaisen kehitystyön.

Projektissa käsiteltävien henkilötietojen osalta henkilörekisterin vastaava viranhaltija on Irene Impiö.

Projektiin liittyvistä yli 15 000 euron hankinnoista päättää työllisyysjohtaja. Alle 15 000 euron hankinnoissa noudatetaan Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 14 §:n mukaisia hankintaoikeuksia.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 1 600 010,90 €, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on 960 006,54 € ja Tampereen kaupungin osuus 640 004,36 €.

Projekti toteutetaan Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen sekä Business Tampereen yhteistyönä. Tampereen kaupungin osatoteutuksen kokonaiskustannusarvio on 1 251 208 €, josta ulkoisen rahoituksen osuus on 750 725 € ja omarahoitusosuus 500 483 €.

Projektia rahoittaa Pirkanmaan liitto EAKR-ohjelmasta, yhteensä 960 006,54 € (rahoituspäätös 28.6.2023, dnro EURA 2021/400102/09 02 01 01/2022/PL) ja kaupungin rahoitusosuudesta vastaa Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut, 640 004,36 €. Tampereen kaupunki vastaa myös Business Tampereen kuntarahoituksesta projektissa.

Projektin toteuttamisaika on 1.8.2022 – 31.7.2024. Rahoitus on käytettävissä 31.7.2024 saakka.

Projektin operatiivinen omistaja on kasvupalvelujohtaja Irene Impiö ja projekti päätoteuttajana toimii Tampereen kaupunki sekä osatoteuttajana Business Tampere.

Projektipäällikkönä toimii Riku Mäki.

Taloushallinnon yhteyshenkilö on projektiasiantuntija Kasperi Salo konsernihallinnon tukipalveluista.

Projektipäällikön ja projektityhmän jäsenten esihenkilöinä toimivat kehittämispäällikkö Vesa-Matti Ruottinen, Tampereen kaupunki; johtaja, yrityskehitys ja toimintaympäristö, Niina Immonen, Business Tampere; palvelupäällikkö Nuppu Suvanto, Tampereen kaupunki. Taloushallinnon yhteyshenkilön esihenkilönä toimii palvelupäällikkö Sanna Sipilä, Tampereen kaupunki.

Projektiin liittyvien laskujen asiatarkastus kuuluu projektipäällikölle.

Menojen ja tulojen hyväksyntäoikeus ja tilaamisoikeudet projektiin liittyvissä asioissa määrittyvät projektin omistavan yksikön tilaamisoikeuksien mukaisesti.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Projekti on käsitelty ja hyväksytty toteutukseen Elinvoima- ja kilpailukyvyn palvelualueen johtoryhmässä 1.6.2022.

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 4.4.2023 § 58 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.4.2023 alkaen.)

Päätös

Kasvuekosysteemien poikkileikkaavat kehittämisen kärjet 2 -projekti toteutetaan ajalla 1.8.2022 – 31.7.2024, toteuttajana Tampereen Työllisyys- ja kasvupalvelut.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 1 600 010,90 €, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on 960 006,54 € ja Tampereen kaupungin osuus on 640 004,36 €.

Projekti toteutetaan Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen sekä Business Tampereen yhteistyönä. Tampereen kaupungin osatoteutuksen kokonaiskustannusarvio on 1 251 208 €, josta ulkoista rahoitusta on 750 725 € ja omarahoitusta 500 483 €.

Projektia rahoittaa Pirkanmaan liitto EAKR-ohjelmasta, yhteensä 960 006,54 € (rahoituspäätös 28.6.2023, dnro EURA 2021/400102/09 02 01 01/2022/PL) ja kaupungin rahoitusosuudesta vastaa Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut, yhteensä 640 004,36 €. Tampereen kaupunki vastaa myös Business Tampereen kuntarahoitusosuudesta projektissa.
Rahoitus on käytettävissä 31.7.2024 saakka.

Projektin operatiivinen omistaja on kasvupalvelujohtaja Irene Impiö.

Projektipäälliköksi nimetään Riku Mäki (100 %).

Projektiryhmään kutsutaan projektisuunnittelija De Smet Bram, Tampereen kaupunki (100 %); projektipäällikkö Jukka Reunavuori, Business Tampere (100 %); palveluvastaava/analyytikko Elina Suuronen, Business Tampere (50 %); asiantuntija Minna Kinnunen, Business Tampere (20 %).

Projektin ohjausryhmän jäseniksi nimetään työllisyysjohtaja Regina Saari, Tampereen kaupunki; kasvupalvelujohtaja Irene Impiö, Tampereen kaupunki; työllisyyspalveluiden johtaja Sari Oksanen, Tampereen kaupunki; ohjelmapäällikkö Outi Valkama, Tampereen kaupunki; kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne, Tampereen kaupunki ja kutsutaan johtaja, yrityskehitys ja toimintaympäristö, Niina Immonen, Business Tampere; rahoitusasiantuntija Jaana Niittyniemi, Pirkanmaan liitto.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154302 ja projektin SAP-tunnus on E1540_22_05.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.