§ 54 Maahanmuuttajien neuvontapalvelujen hankinta pienhankintana

Lataa  Kuuntele 

TRE:2626/02.07.01/2024

Päätöspäivämäärä

15.5.2024

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Kristina Kemi, puh. 041 7306476, sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) liitteeseen E kuuluva palvelu. Hankinnan arvo alittaa hankintalain 25 § 1 mom 3-kohdassa säädetyn kynnysarvon. Hankintaan sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta. 

Hankintaohjeen mukaan pienhankinnoissa ei ole säädeltyjä hankintamenettelyjä. Hankintamenettelyn valinta on siten hankintayksiköiden harkinnassa. Hankinnassa käytettiin kansalliset kynnysarvot alittaviin, eli pienhankintoihin tarkoitettua hankintamenettelyä, joka avataan tarpeen mukaan uudelleen sopimuskauden aikana. Tarjouspyynnön mukaisesti hankintamenettely avataan aina tarvittaessa, esimerkiksi kerran vuodessa tai useammin tai harvemmin. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa 28.3.-17.4.2024, joka on julkisten hankintojen ilmoituskanava. Kaikilla halukkailla toimijoilla oli mahdollisuus tehdä tarjous. Hankinnan kohteena olivat seuraavat neuvontakielet: 

  • Somali
  • Turkki 
  • Espanja 
  • Ranska 
  • Hindi 
  • Persia / dari 

Osatarjoukset sallittiin. Tarjoaja sai tarjota joko yhtä tai useampaa hankinnan kohteena olevista neuvontakielistä. Tarjouspyynnön mukaisesti kyse ei ole työvoiman vuokraamisesta, vaan palvelun hankinnasta. 
Tarjouksen jätti määräaikaan 17.4.2024 klo 12:00 mennessä seuraavat yritykset (y-tunnus yrityksen nimen perässä, sekä tarjottu kieli):
Frendiks Oy (y-tunnus 3375695-5, somali)
NET Academy-Northern Excellence in Teaching Oy (y-tunnus 3418022-2, turkki)

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi: Valituksi tulleet tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi: Tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset vastasivat tarjouspyynnön vaatimuksia. 

Tarjousten vertailua ei suoritettu, koska tarjouksia saapui vain yksi per kieli.  Seuraaviin kieliin ei saatu yhtään tarjousta: espanja, ranska, hindi ja persia / dari. Näiden osalta tilaaja voi valita tehdä pienhankinnan kilpailuttamatta, koska tarjouskilpailuun ei saatu lainkaan tarjouksia.

Tarjouspyynnön mukaisesti valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti hinta-laatusuhteiltaan edullisin tarjous seuraavasti: Laatu 100 %. Kyseessä on niin sanottu käänteinen kilpailutus, jossa tilaaja on asettanut palvelun hinnan, jolloin arviointiperusteena on pelkkä laatu. 

Tarjouspyynnön mukaisesti palveluntuottajaksi valitaan 1 palveluntuottaja per kieli.  

Edellä mainitun perusteella sopimukset esitetään tehtäväksi seuraavien yritysten kanssa:
Frendiks Oy (y-tunnus 3375695-5)
NET Academy-Northern Excellence in Teaching Oy (y-tunnus 3418022-2) 

Hankinnan arvonlisäveroton arvo vuodessa on noin 80 000 € vuosi ja hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudessa on noin 320 000 € (80 000*4). Hankinnan uudelleenavauksen kohteena olevien kielien arvo vuodessa on enintään noin 22 184 € ja kokonaisarvo sopimuskaudessa on enintään noin 88 736 € (22 184*4). 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Hankinnan valmistelijana toimivat palvelupäällikkö Kristina Kemi, tiimiesihenkilö Rizhna Khorshid ja koordinaattori Outi Koivisto.  

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Mari Taverne vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 20.2.2024 § 19. Elinvoiman palvelualueen toimintasääntö (Toimintasäännön liite: Elinvoiman palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.3.2024 alkaen).

Päätös

Sopimus Maahanmuuttajien neuvontapalvelujen hankinnasta tehdään seuraavista kielistä seuraavien yritysten kanssa (y-tunnus suluissa): 
Frendiks Oy (y-tunnus 3375695-5)
NET Academy-Northern Excellence in Teaching Oy (y-tunnus 3418022-2)

Sopimus on voimassa toistaiseksi. 

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne.  

Hankinnan arvonlisäveroton arvo vuodessa on noin 80 000 € vuosi ja hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudessa on noin 320 000 € (80 000*4). Hankinnan uudelleenavauksen kohteena olevien kielien arvo vuodessa on enintään noin 22 184 € ja kokonaisarvo sopimuskaudessa on enintään noin 88 736 € (22 184*4). 

Sopimus hankinnasta syntyy vasta hankintasopimuksen allekirjoituksella.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

 

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun tai kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaista hankintaoikaisua haetaan Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta hankintapäätöksen tehneeltä viranomaiselta ja kuntalain mukaista oikaisua haetaan päätösotteen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta toimielimeltä.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B
PL 487
33101 Tampere

Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Määräaika

Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 
Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.