§ 53 Maahanmuuttajien neuvontapalvelujen hankintasopimuksen irtisanominen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2625/02.07.01/2024

Päätöspäivämäärä

15.5.2024

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Kristina Kemi, puh. 041 7306476, sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin Työllisyys- ja kasvupalvelut on 22.11.2021 tekemänsä päätöksen §192 mukaisesti tehnyt toistaiseksi voimassa olevan hankintasopimuksen Tulkkauspalvelu A& Z (Y-tunnus 3110957-8) kanssa neuvonta- ja ohjauspalvelujen hankinnasta 10.1.2022 alkaen. Sopimuksen ollessa voimassa toistaiseksi sopijapuoli voi irtisanoa sopimuksen ilman erityistä syytä noudattaen sovittua irtisanomisaikaa. Sopijapuolten irtisanomisaika on kaksi (2) kuukautta. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Kirjalliseksi irtisanomiseksi katsotaan myös sähköisessä muodossa tehty irtisanominen. Hankintasopimus on allekirjoitettu 21.10.2021/22.11.2021. 

Edellä mainittuun viitaten hankintasopimus on irtisanottu 15.5.2024.  

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 20.2.2024 § 19. Elinvoiman palvelualueen toimintasääntö (Toimintasäännön liite: Elinvoiman palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.3.2024 alkaen).
Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa. 

Päätös

Irtisanotaan Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen ja Tulkkauspalvelu A& Z (Y-tunnus 3110957-8) välinen 21.10.2021/22.11.2021 allekirjoitettu hankintasopimus 15.5.2024 päättymään 15.7.2024.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.