§ 27 Monikulttuurisen ohjauksen polut (MOPO) -projektin yhteistyösopimus

Lataa  Kuuntele 

TRE:1061/02.04.01/2024

Päätöspäivämäärä

27.2.2024

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Kristina Kemi, p. 041 730 6476, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, p. 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kansainvälisen osaamisen palvelut -yksikössä toteutetaan Monikulttuurisen ohjauksen polut (MOPO)-projekti ajalla 1.3.2024-28.2.2025.  

Projektia koordinoi Tampereen Ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina toimivat Tampereen Aikuiskoulutussäätiö ja Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut. 

Projektin päätoteuttaja TAMK on laatinut esityksen yhteistyösopimuksesta, jossa sopijaosapuolina ovat projektin päätoteuttaja ja osatoteuttajat. Tampereen Työllisyys- ja kasvupalvelut on projektissa osatoteuttaja.

Sopimuksessa sopijaosapuolet sopivat vastuistaan ja velvoitteistaan sopimuskaudella. Tampereen kaupungin ydintehtävät ovat

-    Projektiryhmän toimintaan osallistuminen
-    Työpaketin 3 kokonaiskoordinaatio ja toteutus
-    Osatoteutuksen raportointi, maksatus ja hallinto omalta osaltaan
-    Muut projekti- ja ohjausryhmän yhdessä määrittelemät tehtävät

Tampereen kaupunki sitoutuu yhteistyösopimuksen mukaisiin ehtoihin.

Sopimus on voimassa 15.2.2024-31.12.2025.

Työllisyysjohtajan toimivalta aiesopimuksen hyväksymiseen perustuu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan päätökseen 4.4.2023 § 58, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö, jonka mukaan työllisyysjohtaja päättää muiden kuin lautakunnan toimivaltaan kuuluvien sopimusten hyväksymisestä, lukuun ottamatta salkkuprojekteja.

Päätös

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut päättää hyväksyä Ohjauksen polut -ESR-hankkeen yhteistyösopimuksen. 

Sopimus tulee voimaan ja sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta kun se on allekirjoitettu ja sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.