§ 118 Osaajahoukuttelun puoliso-ohjelman kehittämisen hankinta työllisyys- ja kasvupalveluihin Barona Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:5079/02.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

16.9.2022

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne, puhelin 040 801 2686, sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puhelin 050 346 9603, sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Osaajahoukuttelun puoliso-ohjelman kehittäminen on Tampereen kaupungin pilotti, jonka tavoitteena on kehittää työperäisesti Tampereelle ulkomailta saapuvien puolisoiden ja perheiden palvelupolkuja ja puolisoiden työllistymistä. Hankittava palvelu sisältää ulkomailta saapuvan puolison työpaikan löytämisen ja perheen asettautumisen tuen. Pilotti edellyttää sitä, että palveluntuottaja linkittää tämän palvelun omaan liiketoimintaansa liittyen työntekijöiden rekrytoimiseen ulkomailta. Tämän pilotin palvelut kohdentuvat siis tänne jo saapumassa olevien työntekijöiden (toimialana valmistava teollisuus) puolisoihin ja perheisiin. Puolison ammatillista taustaa ei rajata. Pilotin myötä palveluntuottaja muodostaa osaajahoukutteluun linkittyvän puolisokonseptin huomioiden kuntien kotouttavat palvelut ja yksityiset palvelut.

Tavoitteena pilotissa on hyödyntää monitoimijayhteistyötä saavuttamalla holistinen kotoutumiskokemus työperäisisistä syistä Tampereen seudulle muuttaville perheille ja vastata työmarkkinoiden tarpeisiin parantamalla työn perässä Tampereelle saapuvien työntekijöiden puolisoiden mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Pilottiin linkittyvällä seurantatutkimuksella lisätään ymmärrystä puolisoiden näkökulmasta, joka tukee osaajahoukuttelun puolisokonseptin muodostumista.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta (pienhankinta), joten lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) ei sovelleta hankintaan. Pienhankinnoissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta. Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaisesti: Rajoitetussa menettelyssä tarjouksia pyydetään etukäteen määrätyltä joukolta toimittajia, jotka arvioidaan luotettaviksi ja toimituskykyisiksi suorittamaan aiottu hankinta. Mahdollisimman tasapuolisen kilpailutilanteen luomiseksi tarjouspyyntö lähetetään riittävän monelle yritykselle. Hankinnan arvosta, soveliaiden tarjoajien määrästä ja valintaperusteestakin riippuen suositeltavana määränä voidaan pitää vähintään kolmea toimittajaa. Hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttävien tarjousten perusteella. 

Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse seuraaville yrityksille:

1) Innolink Staff Oy (Y-tunnus 289685-6)

2) Barona Oy (Y-tunnus  2808477-9)

3) Eezy henkilöstöpalvelu Oy (Y-tunnus 2632054-7)

 

Tarjouksen jättivät määräaikaan 8.8.2022 klo 16.00 mennessä seuraavat yritykset (Y-tunnus yrityksen nimen perässä):

  1. Innolink Staff Oy (Y-tunnus 289685-6) 
  2. Barona Oy (Y-tunnus  2808477-9)

 

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi: Molemmat tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi: Molemmat tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset vastasivat tarjouspyynnön vaatimuksia.

Tarjousten vertailu: Valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti hinta-laatusuhteiltaan edullisin tarjous seuraavasti: Laatu 100 %. Kyseessä oli niin sanottu käänteinen kilpailutus, jossa tilaaja asetti palvelun hinnan, jolloin arviointiperusteena oli pelkkä laatu. 

Laatua arvioitiin seuraavan pisteytysasteikon mukaisesti

0 p ehdoton vaatimus täyttyy

1 p ehdoton vaatimus ylittyy hyvin

2 p ehdoton vaatimus ylittyy erinomaisesti

Laatua arvioitiin seuraavista näkökulmista:

1. Meneillään olevaa kansainvälistä osaajahoukuttelua ja rekrytointeja Tampereelle

Ehdoton vaatimus: Palveluntuottajalla on meneillään olevaa toimintaa liittyen työntekijöiden houkutteluun ja rekrytoimiseen ulkomailta.

2. Kokemus kansainvälisistä rekrytoinneista sekä asettautumisesta Suomeen ja Tampereelle

Ehdoton vaatimus: Palveluntuottajalla on osoittaa kokemusta työntekijöiden houkuttelusta ja rekrytoimisesta ulkomailta Suomessa oleville työnantajille sekä työntekijöiden ja heidän perheidensä relokaatiosta ja asettautumisesta sekä toimintaan liittyvistä tukipalveluista.

3. Valmiit rakenteet pilotin tarpeisiin ulkomailla ja Suomessa

Ehdoton vaatimus: Palveluntuottajalla on eettisesti kestävät osaajien löytymiseen ja rekrytointeihin liittyvät rakenteet olemassa ulkomailla ja verkostot ja osaaminen työntekijöiden välittämiseen ja asettautumisen tukeen Suomessa. 

4. Kyvykkyys toteuttaa tutkimus ja hyödyntää sitä palvelukonseptin luomisessa

Ehdoton vaatimus: Palveluntuottajalla on riittävä osaaminen suorittaa seurantatutkimus ja hyödyntää sen tuloksia palvelukonseptin luomisessa ja jatkokehittämisessä.  

Tarjouspyynnön mukaisesti lopuksi lopulliset laatupisteet laskettiin yhteen. Eniten pisteitä saanut tarjous voitti tarjouskilpailun. Enimmäispistemäärä oli yhteensä 8 pistettä.

Laadunarviointi tehtiin hankinnan kohteen ja sen ehdottomien vaatimusten ylittävin osin. Mikäli jokin työsuunnitelman kohta ei ollut arvioitavissa laadun ylittävin osin, sai tarjous kyseisestä kohdasta 0 pistettä. 

Edellä mainitun perusteella ja tehdyn laadunarvioinnin (LIITE: Laadun arviointi) perusteella Osaajahoukuttelun puoliso-ohjelman kehittäminen hankitaan Barona Oy:ltä (Y tunnus: 2808477-9) Barona Oy:n saadessa laatupisteytyksessä yhteensä 6 pistettä ja Innolink Staff Oy:n saadessa 2 pistettä. Tarkempi tarjousvertailu selviää liitteestä. 

Palvelun arvonlisäveroton kokonaiskustannus on yhteensä 40 000 €. Tarkempi sisältö selviää tehtävästä sopimuksesta.

Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154303 (PRR-osa: H1540_22_02_3_1).

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa.

Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Mari Taverne. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii tarvittaessa yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle. 

Työllisyysjohtajan päätösvalta perustuu hallintosäännön § 37 kohtaan 4) Irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman rajoissa.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

 

Päätös

Sopimus osaajahoukuttelun puoliso-ohjelman kehittäminen -hankinnasta tehdään Barona Oy:n (Y-tunnus: 2808477-9) kanssa sopimuskaudeksi 1.9.2022 -30.4.2023.

Palvelun arvonlisäveroton kokonaiskustannus on yhteensä 40 000 €.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne.

Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154303 (PRR-osa: H1540_22_02_3_1).

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.