§ 116 Osaajahoukuttelun puoliso-ohjelman palvelun pienhankinta työllisyys- ja kasvupalveluihin Barona Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:5079/02.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

28.8.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Valmistelijan yhteystiedot kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne, puhelin 040 801 2686, sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi, palvelupäällikkö Nuppu Suvanto, puhelin 041 730 0391, sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lisätietoja päätöksestä työllisyysjohtaja Regina Saari, puhelin 050 346 9603, sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hankinnan taustalla on osaajahoukuttelun puoliso-ohjelman kehittämisen pilotti, jonka tavoitteena oli kehittää työperäisesti Tampereelle ulkomailta saapuvien puolisoiden ja perheiden palvelupolkuja ja puolisoiden työllistymistä. Pilotin myötä palveluntuottajan tavoitteena oli muodostaa osaajahoukutteluun linkittyvä puolisokonsepti huomioiden kuntien kotouttavat palvelut ja yksityiset palvelut. Pilottiin linkitettiin seurantatutkimus, jolla lisättiin ymmärrystä puolisoiden näkökulmasta, joka tukee osaajahoukuttelun puolisokonseptin muodostumista. 

Pilotin ja seurantatutkimuksen perusteella tilaajan palvelun kohdetta koskevia tarpeita tarkennettiin ja rajattiin. Havaittiin, että maahanmuuttoprosessit vaativat toteutuakseen useita kuukausia. Tästä syystä pilotin aikana palvelua ei kyetty täysimääräisesti toteuttamaan. Saatujen kokemusten ja havaintojen perusteella kohderyhmärajausta terävöitettiin. Hankittavassa palvelussa keskitytään työllistymisen edistämiseen työperäisesti Suomeen muutamassa olevien puolisoille, jotka eivät vielä ole Suomessa. Jotta kokemusta palvelusta ja sen tuloksellisuudesta voidaan saada, tulee palveluntuottajalla olla pidempi aika palvelun käynnistämiseen ja toteutukseen. 

Hankinnan arvo alittaa hankintalain 25 § 1 mom. 3-kohdassa säädetyn kansallisen kynnysarvon. Hankintaan sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta. 

Pilotin hankinta on kilpailutettu kaupungin hankintaohjeen mukaisesti rajoitetulla menettelyllä (tarjousten määräaika 8.8.2023). Hankinta tehtiin Barona Oy:ltä. Pilottihankinnan arvo oli 40 000 euroa. Pilottihankinta ja nyt tehtävä Osaajahoukuttelun puoliso-ohjelman kehittämisen hankinta katsotaan kuuluvan uusista määrittelyistä huolimatta samaan hankintakokonaisuuteen. Ne ovat yhteenlasketulta arvoltaan enintään 140 000 euroa. 

Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaisesti hankinnan kilpailuttaminen on pääsääntö myös pienhankinnoissa. Edelleen hankintaohjeen mukaisesti pienhankinta on mahdollista tehdä ilman kilpailuttamista, mikäli hankinta on arvoltaan vähäinen tai kilpailuttaminen on muutoin epätarkoituksenmukaista. Pienhankinta on mahdollista tehdä ilman kilpailuttamista esimerkiksi silloin, jos tarjouskilpailussa mahdollisesti saavutettavat paremmat hinta- tai muut ehdot eivät oletettavasti ylitä kilpailun järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Pienhankinta on mahdollista tehdä ilman kilpailuttamista myös silloin, kun palvelun laatu ja hintataso ovat tiedossa (esim. vastaava hankinta on kilpailutettu 12 kk sisällä) ja hankinta tietyltä toimittajalta on niiden valossa selvästi edullinen. 

Hankintayksikön näkökulmasta kyseessä on kilpailutetun pilotin jatkokehittäminen palveluhankintana ja palvelun siitä näkökulmasta palvelun hankkiminen samalta toimijalta on perusteltua. Edellisessä tarjouskilpailussa Barona Oy tuli valituksi palveluntuottajaksi ja palvelun laatu on tiedossa (edellisesti kilpailutuksesta on kulunut noin vuosi). 

Osaajahoukuttelun puoliso-ohjelman kehittämisen hankinta neuvoteltiin Barona Oy:n ja sen alihankkijana toimivan tytäryhtiö Arffman Oy:n kanssa. Työllisyys- ja kasvupalvelujen tarve on palvelun painopisteen siirtäminen vahvemmin nopeaan työllistämiseen kansainvälisen osaajahoukuttelun kannusteena ja palvelun vaikuttavuuden painottamiseen. Näistä syistä sekä kohderyhmä että palvelun maksuperusteet neuvoteltiin uudelleen. Palvelun vaikuttavuuteen perustuva hinnoittelu painottaa vahvasti tulosta. Palvelun hinnasta 50% maksetaan suoritteen perusteella ja 50% palveluntuottajan on mahdollista saada tuotetun palvelun tuloksien perusteella. Palvelussa hankintayksikkö on asettanut palvelun maksimihinnan ja palveluntuottaja tarjosi siihen sisältyvän laadun. 

Palvelu tultaneen kilpailuttamaan tulevaisuudessa uudelleen. Nyt tehtävästä hankinnasta saatavia kokemuksia käytetään kilpailutuksen valmistelun tukena. Palvelu liittyy tiiviisti TE-palvelun laajaan rakenteelliseen uudistukseen sekä kotoutumislainsäädäntöön tulossa oleviin muutoksiin. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2025 alusta. Tällä hetkellä tietoa puoliso-ohjelman vaikuttavuudesta ja mallista ei ole riittävästi, jotta sen tulevaisuuden hyödyntämisen mahdollisuudet olisivat selvillä. Työllisyys- ja kasvupalveluilla on tulevaisuudessa halu laajemmin hyödyntää kotoutumista ja relokaatiopalveluita tekeviä toimijoita. Tulevaisuuden hankintamalleissa myös tämän palvelun osuus tulee uudelleen harkittavaksi. 

Tarjouksessa palvelun kohderyhmä on ulkomailta Suomeen muuttavat henkilöt, joiden puolisot ovat saaneet töitä Tampereen alueelta. Kohderyhmän tavoitteellinen koko on 50 puolisoa. Tarjottavan palvelun osa-alueet ovat asettautumispalvelut, työpaikan hankinta, suomen kielen opintojen pariin ohjaaminen ja alkuvaiheen tuki työpaikalla. Palvelun hinta muodostuu kiinteästä 50 000 euron osuudesta ja tulokseen perustuvasta osuudesta, jossa mittarina on työllistyminen. Sopimuskauden kokonaishankintahinta on 100 000 euroa enintään. 

Tarjouksessa on kattava kuvaus tarjottavista palveluista ja se täyttää tilaajan laatuvaatimukset. Tilaaja on asettanut palvelun hinnan. Näin ollen se on ehdoiltaan hyväksyttävissä. 

Edellä mainitun perusteella ja tehdyn perusteella Osaajahoukuttelun puoliso-ohjelman kehittäminen hankitaan Barona Oy:ltä (Y tunnus: 2808477-9)  

Hankintayksikkö on tarkastanut tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Palvelun arvonlisäveroton kokonaiskustannus muodostuu 50 000 euroa kiinteästä hinnasta ja 50 000 euroa tulokseen perustuvasta osuudesta. Palvelun arvonlisäveroton kokonaiskustannus on enintään yhteensä 100 000 €. 

Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154242. 

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa

 Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Mari Taverne. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii tarvittaessa yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle. 

Hankinnan valmistelijana toimi palvelupäällikkö Nuppu Suvanto. 

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 4.4.2023 § 58. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.4.2023 alkaen.)

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

Päätös

Sopimus osaajahoukuttelun puoliso-ohjelman kehittäminen -hankinnasta tehdään Barona Oy:n (Y-tunnus: 2808477-9) kanssa sopimuskaudeksi 1.9.2023 -30.4.2025. 

Palvelun arvonlisäveroton kokonaiskustannus muodostuu 50 000 euroa kiinteästä hinnasta ja 50 000 euroa tulokseen perustuvasta osuudesta. Palvelun arvonlisäveroton kokonaiskustannus on enintään yhteensä 100 000 €. 

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne. 

Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154242. 

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari