§ 15 Pirkanmaan maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut 4 -hankkeen toteuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3530/02.04.01/2023

Päätöspäivämäärä

5.2.2024

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne, 040 801 2686, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jatkossa Hämeen ELYkeskus) järjesti kunnille hankehaun valtionavustuksen erityisavustuksesta maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalveluiden vakiinnuttamiseen 16.3.-20.4.2023 (HAMELY/426/2023). Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluille on myönnetty ajalle 1.9.2023-31.8.2024 valtionavustusta 190 000 euroa maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluita kehittävälle Pirkanmaan monikieliset ohjaus- ja neuvontapalvelut 4 -hankkeelle.

Hankesuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 271 429 euroa, josta julkisen tuen määrä on 70%. Myönnettävän avustuksen tavoitteena on tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontatoimintaa perustuen monialaiseen yhteistyöhön. Avustuksen avulla pyritään vakiinnuttamaan valtakunnallinen, etenkin vieraskielisten määrältään keskeiset kaupungit ja maakuntakeskukset kattava ohjaus- ja neuvontapalvelujen verkosto, joka vastaisi kunta- ja järjestöyhteistyön ja monikanavaisuuden kautta myös muihin alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin. Haussa avustusta kohdennetaan erityisesti työ- ja elinkeinoministeriön myöntämillä valtionavustuksilla vuosina 2020–2022 käynnistettyjen ohjaus- ja neuvontapalveluiden ja kehittämistyön juurruttamiseen osaksi kuntien pysyviä rakenteita. Avustuksella pyritään ensi sijassa käynnissä olevan toiminnan vakiinnuttamiseen ja juurruttamiseen siten, että toiminta jatkuu katkeamattomana kotoutumislain kokonaisuudistuksen tullessa voimaan 1.1.2025.

Rahoituspäätöksen perusteluissa todetaan, että hanke vastaa hakuilmoituksessa esitettyjä rahoituksen tavoitteita ja kriteerejä. Pirkanmaan monikieliset ohjaus- ja neuvontapalvelut 4 -hankkeen tavoitteet perustuvat 3 aiemman hankekauden perustamis-, koordinaatio- ja vakiinnuttamistoimiin. Neljännen hankkeen ydintavoitteet suuntautuvat 1) maahan muuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalveluiden koordinaatiorakenteen vakiinnuttamiseen kotoutumislain kokonaisuudistusta ennakoiden 2) palvelupolutuksen tehostamiseen ja yhteistyöhön asiakaspalvelussa sekä palveluohjauksen kehittämisessä 3) TNO-toiminnan kehittämiseen International House Tampereella erityisesti Newcomer & Settlement -palvelulinjan osana ja verovoimatyön vahvistajana sekä 4) osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistämisen jatkamiseen 

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 15.12.2023 § 160. (Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö: Työllisyys- ja kasvupalvelut).  

Projektiin liittyvistä työllisyys- ja kasvupalveluiden yli 15 000 euron hankinnoista päättää työllisyysjohtaja. Pienempien hankintojen hankintaoikeudet määräytyvät elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 13 § mukaisesti.  

Projektin taloushallinnon yhteyshenkilö on projektiasiantuntija Tiina-Maija Mattila konsernihallinnon tukipalveluista. 

Projektipäällikön esimiehenä toimii hänen vakituinen esimiehensä kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne, ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehenä hänen vakituinen esimiehensä tiimiesimies Sanna Sipilä.  

Projektiin liittyvien laskujen hyväksyntä kuuluu projektin omistajalle. Projektiin liittyvien laskujen asiatarkastus kuuluu projektipäällikölle.  Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.  

Projekti on käsitelty ja hyväksytty toteutukseen työllisyys- ja kasvupalveluiden johtoryhmässä 12.9.2023.

Päätös

Pirkanmaan monikieliset ohjaus- ja neuvontapalvelut 4 -hanke toteutetaan ajalla 1.9.2023−31.8.2024 Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluissa. 

Projektin kokonaiskustannusarvio on 271 429 euroa, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on 190 000 euroa ja Tampereen kaupungin osuus on 81 429 (Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoituspäätöksen diaarinumero HAMELY/679/2023).

Rahoitus on käytettävissä 31.8.2024 saakka. 

Pirkanmaan maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut 4 -hankkeen omistajana on Työllisyys- ja kasvupalvelujen Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne ja projektipäällikkönä Kristina Kemi Työllisyys- ja kasvupalvelujen kansainvälisen osaamisen palvelukokonaisuudesta.

Projektin ohjausryhmän jäseniksi nimetään:

Mari Taverne puheenjohtaja, kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut

varahenkilö: Sari Oksanen, työllisyyspäällikkö, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut 

Kristina Kemi sihteeri, Monikielinen neuvonta Mainion päällikkö, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut

Projektin ohjausryhmän jäseniksi kutsutaan:

Marja Huttunen varsinainen jäsen, maahanmuuttopäällikkö, Pirkanmaan ELY-keskus 

varahenkilö: Marjo Anttila, maahanmuuttoasiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus 

Sanna Pirttimäki varsinainen jäsen, OMA-valmentaja, Saastamalan kaupungin työllisyyspalvelut 

varahenkilö: Tiina Leppäniemi, työllisyyspalvelupäällikkö ja Läntisen Pirkanmaan TYP-johtaja, Sastamalan kaupungin työllisyyspalvelut

Kristiina Teiss varsinainen jäsen, koulutuspäällikkö, Tampereen seudun ammattiopisto 

Riikka Katajainen varsinainen jäsen, palveluesimies, Nokian kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalvelut

varahenkilö: Hannele Koivuoja, palveluesimies Nokian kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Sanna Vartio varsinainen jäsen, asiakasohjauksen päällikkö, Pirkanmaan hyvinvointialue

varahenkilö: Mia Lumio, yhdyspintapäällikkö, Pirkanmaan hyvinvointialue

Projektin Työllisyys- ja kasvupalveluiden osuuden kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154303. Projektin SAP-tunnus on H1540_23_07. 

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.