§ 147 Slush-tapahtumaosaston elementtien hankinta pienhankintana

Lataa  Kuuntele 

TRE:4960/02.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

11.10.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Erityisasiantuntija Vesa-Matti Ruottinen, puh. 041 730 9258, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari,​ puh. 050 346 9603,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Startup-yritysten ja yhteisöjen kehittäminen elinkeinopolitiikalla on yksi kaupungin strategiakauden tärkeistä tavoitteista. Lisäksi Tampereen kaupungin pormestariohjelman tavoitteita ovat mm. teollisuuden uudistumiskyvystä huolehtiminen vihreä siirtymä huomioiden sekä aloittavien yrittäjien ja startup- yritysten tukeminen.

Hankinnan taustalla on keväällä 2023 tehty Startup.Tampere -työskentely, jonka tuloksena luotiin Startup.Tampere pääviestit ja visuaaliset elementit. Startup.Tampere kokoaa yhteen eri toimijat ja muodostaa Tampereen startup ekosysteemille yhteisen viestin, jota kaikki organisaatiot voivat hyödyntää. Tätä työtä, sekä startup-ekosysteemin näkyvyyttä ja vaikuttavuutta tukemaan Startup.Tampere osallistuu Slush -startup- ja kasvuyritystapahtumaan. Slush järjestetään Helsingissä ja tuo yhteen 13 000 henkeä. Se on yksi maailman johtavimmista startup-tapahtumista. Tapahtumaosallistuminen tuo Tampereen startup-ekosysteemiä kansainvälisesti tunnetuksi ja näkyväksi startupeille, sijoittajille, globaaleille kärkiyrityksille ja ekosysteemeille. Samalla Slush-näkyvyys toimii Tampereen vetovoimaa ja houkuttelevuutta lisäävänä tekijänä kansallisille ja kansainvälisille teknologia-alan huippuosaajille.

Tilaaja hankkii Slush-tapahtumaosastolle visuaaliset elementit, joiden kautta osastolle luodaan Startup.Tampere -pääviestin mukainen ilme. Elementit ovat kestäviä ja ne tuodaan tapahtuman jälkeen Tampereelle, jolloin ne ovat käytettävissä kaikissa Tampereella järjestettävissä startup-tapahtumissa tulevaisuudessa. Näin hankinta ottaa huomioon ekologisuuden ja varmistaa pitkäkestoisen vaikuttavuuden. 

Hankinnan arvo alittaa hankintalain 25 § 1 mom. 1-kohdassa säädetyn kansallisen kynnysarvon. Hankintaan sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta. 

Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaisesti hankinnan kilpailuttaminen on pääsääntö myös pienhankinnoissa. Edelleen hankintaohjeen mukaisesti pienhankinta on mahdollista tehdä ilman kilpailuttamista, mikäli hankinta on arvoltaan vähäinen tai kilpailuttaminen on muutoin epätarkoituksenmukaista.

Pienhankinta on mahdollista tehdä ilman kilpailuttamista esimerkiksi silloin, jos tarjouskilpailussa mahdollisesti saavutettavat paremmat hinta- tai muut ehdot eivät oletettavasti ylitä kilpailun järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. 

Pienhankinta on mahdollista tehdä ilman kilpailuttamista myös silloin, kun hankittavaa tavaraa ei ole todennäköisesti saatavissa kuin yhdeltä toimittajalta, tai kun kysymyksessä on poikkeuksellisen kiireinen hankinta. Kilpailuttamatta jätettävässä pienhankinnassa hankintayksikkö suorittaa hankinnan yhdeltä tai useammalta toimittajalta pyydetyn tarjouksen perusteella varsinaista tarjouskilpailua järjestämättä.

Koska Sun Effects Oy on Slush-tapahtuman osastojen toimittajakumppani, hankintayksikön kannalta kyseessä on hankinta, jonka kilpailuttamisen kulut olisivat suuremmat kuin siitä saatavat hyödyt. Lisäksi tapahtuma-aikataulujen takia hankinta on poikkeuksellisen kiireellinen. Näiden tietojen ja arvion perusteella Tampereen kaupungin Työllisyys- ja kasvupalvelut pyysi tarjouksen palvelusta yhdeltä toimittajalta, Sun Effects Oy:lta.

Saadun tarjouksen perusteella Slush-tapahtumaosaston elementit hankitaan Sun Effects Oy:lta (Y tunnus: 1641739-6).

Palvelu hankitaan ajalle 23.10.2023-15.12.2023. Palvelun arvonlisäveroton kokonaiskustannus on 20 000 €. Palvelun kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154900.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa. 

Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii kasvupalvelujohtaja, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Irene Impiö. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii tarvittaessa yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle. 

Hankinnan valmistelijana toimi Vesa-Matti Ruottinen. 

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 4.4.2023 § 58. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.4.2023 alkaen.)

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Sopimus Slush-tapahtumaosaston elementtien hankinnasta tehdään Sun Effects Oy:n (Y tunnus: 1641739-6) kanssa. 

Palvelu hankitaan ajalle 23.10.2023-15.12.2023. Palvelun arvonlisäveroton kokonaiskustannus on 20 000 €. Palvelun kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154900.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään Irene Impiö.

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari