§ 36 Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen ja henkilöstöala HELA ry:n välinen kumppanuussopimus

Lataa  Kuuntele 

TRE:1635/00.01.06/2024

Päätöspäivämäärä

22.3.2024

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämiskoordinaattori Tiina Keskinen, puh. 041 731 0713, etunimi.sukunimi1@tampere.fi, hallintopäällikkö Atte Viinikka, puh. 040 167 7736, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut ja Henkilöstöala HELA ry (aiemmin Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL) on tehnyt pitkään yhteistyötä työllisyyden edistämiseksi. Vuonna 2021 solmitun kumppanuussopimuksen myötä yhteistyötä on edelleen syvennetty ja sille on luotu sopimuspohjaisia yhteistyörakenteita. Työllisyyden kuntakokeilun jatkuttua ja työvoimapalvelujen kuntiin siirtymisen sekä Henkilöstöala HELA ry:n nimimuutosten myötä kumppanuussopimus on tarpeen uudistaa. 

Uudistettavalla kumppanuussopimuksella sovitaan strategisista ja toiminnallisista tavoitteista sekä yhteistyön rakenteista. Sopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevana ja kahden kuukauden irtisanomisajalla. Kumppanuussopimus ei sisällä taloudellisia sitoumuksia. 

Työllisyysjohtajan toimivalta kumppanuussopimuksen hyväksymiseen perustuu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan päätökseen 20.2.2024 § 19, Elinvoiman palvelualueen toimintasääntö, jonka mukaan työllisyysjohtaja päättää muiden kuin lautakunnan toimivaltaan kuuluvien sopimusten hyväksymisestä, lukuun ottamatta salkkuprojekteja.

Päätös

Hyväksytään liitteenä oleva Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen ja Henkilöstöala HELA ry:n välinen kumppanuussopimus. 

Sopimuksen Tampereen kaupungin vastuuhenkilöksi nimetään työllisyysjohtaja Regina Saari.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.