§ 142 Tampereen maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus (OSKE) - projektin toteuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3660/02.04.01/2023

Päätöspäivämäärä

4.10.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Anna Korhonen, puh. 044 430 9423, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Maahanmuuttajien osaamiskeskus -hankkeen tavoitteena on vieraskielisten koulutus- ja työllisyyspolkujen nopeuttaminen ja osaavan työvoiman saatavuusongelmien helpottaminen hallinnonalat ylittävällä yhteistyöllä ja tukitoimilla. Avustusta voivat saada kunnat, joissa asuu vähintään 8 000 vieraskielistä asukasta. Kansainvälisessä osaamiskeskuksessa (OSKE) maahanmuuttajien ja ulkomaalaistaustaisten työllistymisen ja koulutuksen palvelupolut tehdään asiakkaille selkeiksi ja sujuviksi. Osaamiskeskuksessa palvelua tuottaa Työllisyys- ja kasvupalvelujen kanssa yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.  

Avustuksella tuetaan kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeita käsittelevän valtioneuvoston selonteon sekä kotoutumislain kokonaisuudistukseen toimeenpanoa. Lisäksi monialaista yhteistyötä tehdään kaupungin omien palvelukokonaisuuksien, paikallisten koulutusorganisaatioiden sekä Pirkanmaan TE-toimiston kanssa. Nämä toiminnot linkittyvät International House Tampere (Talent Hub) -toimintaan, joka tähtää työnantajien kansainvälisen rekrytoinnin valmiuksien nostamiseen sekä yritysten kasvun ja kansainvälisen rekrytoinnin valmiuksien nostamiseen.  

Kansainvälisen osaamiskeskuksen (OSKE) toimintaa ohjaa Tampereen kaupungin strategia "Tekemisen kaupunki" ja Tampereen kaupungin kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strateginen ohjelma. Tampereen kaupungin strategiassa sisältää näkemykset kaupungin kehittämisestä vuoteen 2030 asti. Yksi keskeisistä tavoitteista on maahanmuuttajien integroimisen vahvistaminen, jossa mittarina on mm. maahanmuuttajien työllisyysaste. Toinen keskeinen tavoite on työttömyyden alentuminen maan keskiarvon tasolle ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden työllistymisedellytysten paraneminen. Näissä mittareina ovat mm. ulkomaalaisten työttömyysaste, palvelujen piirissä olevien työllistymisedellytykset ja pitkäaikaistyöttömien määrä. Tampereen kaupungin kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strateginen ohjelmasta OSKEa koskettaa pyrkimys työllistää jo seudulla asuvia ulkomaalaistaustaisia henkilöitä sekä ulkomaalaistaustaisten henkilöiden mahdollisuuksia kehittää ja hyödyntää omaa osaamistaan eli kouluttautua ja työllistyä mielekkäisiin ja palkitseviin työtehtäviin Tampereen seudulla. Strategisessa ohjelmassa on neljä teemakokonaisuutta, joista Osaamisella osallisuuteen ohjaa osaamiskeskustoimintaa Tampereen alueella.

Hankkeen päätavoitteet voidaan jakaa neljään kokonaisuuteen:   

1) Kansainvälisen osaamiskeskustoiminnan (OSKEn) vakiinnuttaminen

2) Maahanmuuttajien työllistymistä edistävien julkisten palveluiden tarjoaminen yhden luukun kautta

3)Maahanmuuttajien kotoutumisen, osaamisen kehittämisen ja työllistymisen tukeminen

4) Yhteistyön ja pysyvien toimintamallien rakentaminen monialaisessa yhteistyössä

Lisäksi hankkeen keskeisimmät toimenpiteet jakautuvat neljään kokonaisuuteen: 

1. Kartoitus-, ohjaus- ja valmennuspalvelut

2. Kohtaanto- ja työnvälityspalvelut

3. Monialainen verkostoyhteistyö kansallisesti ja alueellisesti

4. Viestintä- ja markkinointi

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 5 §:n mukaan projektin toteutuspäätös kuuluu työllisyysjohtajan tehtäviin.

Projektissa käsiteltävien henkilötietojen osalta henkilörekisterin vastaava viranhaltija on kansainvälisen osaamisen johtaja Mari Taverne.  

Hankkeessa käytetään Tampereen kaupungin Työllisyys- ja kasvupalvelujen asiakasrekisteriä, jossa rekisteristä vastaava viranhaltija on työllisyysjohtaja Regina Saari. Lisäksi Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa käytetään oppilaitosten työ- ja viestintäjärjestelmä Wilmaa, jossa rekisteristä vastaava viranhaltija on ammatillisen koulutuksen johtaja Kirsi Viskari.  

Projektiin liittyvistä yli 15 000 euron hankinnoista päättää työllisyysjohtaja. Pienempien hankintojen hankintaoikeudet määräytyvät elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 8 § ja 14 § mukaisesti.   

Projektin kokonaiskustannusarvio on 595 412 €, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on 389 995 € ja Tampereen kaupungin osuus on 205 417 €.

Projektia rahoittaa Hämeen ELY-keskus 389 995 eurolla (rahoituspäätöksen dno HAMELY/701/2023, 20.6.2023).  

Tampereen kaupungin rahoitusosuudesta vastaavat Työllisyys- ja kasvupalvelut ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.

Työllisyys- ja kasvupalvelujen omarahoitusosuus projektissa on 148 178 € ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun omarahoitusosuus 57 239 €. 

Projektin toteuttamisaika on 01.09.2023 – 31.8.2024. Rahoitus on käytettävissä 31.8.2024 saakka.   

Projektin operatiivinen omistaja on Kansainvälisen osaamisen palvelujen johtaja Mari Taverne ja projekti toteutetaan työllisyys- ja kasvupalveluissa (hallinnollinen toteuttaja) ja Tredussa.

Projektipäällikkönä toimii Anna Korhonen.

Taloushallinnon yhteyshenkilö on projektiasiantuntija Tiina-Maija Mattila konsernihallinnon tukipalveluista.

Projektipäällikön ja projektiryhmän jäsenten esihenkilönä toimii Kansainvälisen osaamiskeskuksen palvelupäällikkö Iida Ruoranen, OMA-valmentajien esihenkilöinä Jutta Peltonen ja Harri Santala sekä Tredu -taustaisten työntekijöiden esihenkilönä Raija Möttönen. Taloushallinnon yhteyshenkilön esihenkilönä toimii hänen vakituinen esihenkilönsä palvelupäällikkö Sanna Sipilä.

Projektiin liittyvien laskujen hyväksyntä kuuluu projektin operatiiviselle omistajalle lukuun ottamatta Tredun kustannuspaikkaa, josta maksettavat laskut hyväksyy kehitysjohtaja Tuula Hoivala.

Projektiin liittyvien laskujen asiatarkastus kuuluu projektipäällikölle.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta. 

Projekti on käsitelty ja hyväksytty toteutukseen Työllisyys- ja kasvupalvelujen johtoryhmässä 12.9.2023. 

Päätös

Tampereen kansainvälinen osaamiskeskus (OSKE) -projekti toteutetaan ajalla 01.09.2023 – 31.08.2024 Tampereen Työllisyys- ja kasvupalvelujen Kansainvälisen osaamisen palveluissa.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 595 412 €, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on 389 995 € ja Tampereen kaupungin osuus on 205 417 €.                       

Projektia rahoittaa Hämeen ELY-keskus 389 995 eurolla (€) (rahoituspäätöksen dno HAMELY/701/2023). Kaupungin rahoitusosuudesta vastaavat Tampereen kaupungin Työllisyys- ja kasvupalvelut 148 178 eurolla (jakautuen vuodelle 2023 52 245€ j a vuodelle 2024 95 933€) sekä Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 57 239 eurolla (jakautuen vuodelle 2023 19 080€  ja vuodelle 2024 38 159 €.  

Rahoitus on käytettävissä 31.8.2024 saakka.

Projektin operatiivinen omistaja on kansainvälisen osaamisen palvelujen johtaja Mari Taverne.

Projektipäälliköksi nimetään Anna Korhonen (100 % työpanoksella, josta työtunnit jakautuvat TYKAS 60 %, Tredu 40 %).

Projektiryhmään nimetään: 

Projektipäällikkö Anna Korhonen, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Markkinointisuunnittelija Ella Tuikka, Työllisyys- ja kasvupalvelut, sijainen Mariia Haatanen

Palvelukoordinaattori Kaisa Kallio

OMA-valmentaja Amanda Mettänen

OMA-valmentaja Tanja Luukkonen 

OMA-valmentaja Teija Käärmekoski

OMA-valmentaja Kaisa Kallion sijainen   

ja kutsutaan  

Opinto-ohjaaja Elisa-Keski-Hirvelä, Tredu

S2 -opettaja Kapa Monola-Lemière, Tredu

S2 -opettaja Anniina Tourunen, Tredu

Projektin ohjausryhmän jäseniksi nimetään: 

Mari Taverne, Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut (pj.)

Iida Ruoranen, palvelupäällikkö, Kansainvälinen osaamiskeskus, Työllisyys- ja kasvupalvelut 

Anna Korhonen, projektipäällikkö, Kansainvälinen osaamiskeskus, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Ella Tuikka, markkinointisuunnittelija, Työllisyys- ja kasvupalvelut (siht.), sijainen Mariia Haatanen

Jani Tamminen, projektipäällikkö, International House Tampere

ja kutsutaan 

Merja Sarvala, opintoasiainjohtaja, Tredu (varajäsen Raija Möttönen)

Marjo Anttila, Pirkanmaan ELY- keskus (varajäsen Marja Huttunen)

Tarja Paulaniemi, palvelujohtaja, Pirkanmaan TE- toimisto (varajäsen Annika Peltomaa)

Jukka Mäkinen, Tampereen Yliopisto (varajäsen nimetään myöhemmin)

Projektin kustannukset maksetaan Työllisyys- ja kasvupalveluiden osalta kustannuspaikalta 154303 ja Tredun osalta kustannuspaikalta 134728. Projektin SAP-tunnus on H1540_23_08.

Lausunnot

Johtaja Kirsi Viskari:

Ammatillisen koulutuksen palveluryhmä osallistuu työllisyys- ja kasvupalvelujen omistaman Tampereen kansainvälinen osaamiskeskus (OSKE) -projektin toteuttamiseen ajalla 1.9.2023-31.8.2024. Ammatillisen koulutuksen osallistumisen kokonaiskustannusarvio on 165 911 euroa, josta Hämeen ELY-keskuksen avustuksen osuus on 108 672 euroa ja omarahoituksen osuus 57 239 euroa. Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134728.

Projektipäällikkönä toimii Anna Korhonen, jonka työajasta 40 % kohdistuu Treduun.

Projektiryhmän jäseniksi Tredusta nimetään

Opinto-ohjaaja Elisa-Keski-Hirvelä, Tredu

S2 -opettaja Kapa Monola-Lemière, Tredu

S2 -opettaja Anniina Tourunen, Tredu

ja ohjausryhmän jäseneksi Merja Sarvala, opintoasiainjohtaja, (varajäsen Raija Möttönen).

Projektin omistajuus on valtuutettu työllisyys- ja kasvupalveluihin Tredun johtoryhmän päätöksellä 17.4.2023.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari