§ 139 Työllistämispalvelujen ja valmennuksella työhön- palvelun hankinta sidosyksikköhankintana Tampereen Sarka Oy:lta

Lataa  Kuuntele 

TRE:8790/02.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

29.12.2022

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut on tehnyt pitkään yhteistyötä työllisyyspalvelujen tuottamisessa kaupunkikonserniin kuuluvan Sarka Oy:n kanssa, joka on Tampereen kaupungin omistama voittoa tavoittelematon sosiaalinen ja yhteiskunnallinen yritys, joka tuottaa henkilöstövuokrauksen, siivouksen, kaupunkipyörien ja huoltoryhmän palveluita samalla työllistäen näihin palveluihin osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä ja tukien heitä jatkotyöllistymisessä työhönvalmennuksen avulla. 

Uudella sopimuksella Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut hankkii työnhakija-asiakkaille valmennuksella työhön -palvelua (palvelutuote 1) sekä työllistämispalvelua (palvelutuote 2). Näiden lisäksi sopimus pitää sisällään mahdollisuuden hankkia kaupungin yksiköiden palkkatuki- ja työkokeilumahdollisuuksien kartoitus ja etsintä sekä tietojen päivitys ja ylläpito palvelua Sarka Oy:lta erillisenä tilauksena.  

 

Hankittavien palvelujen kuvaus

Tampereen Sarka Oy:n työllistämis- ja valmennuksella työhön -palvelut ovat tarkoitettu Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen työnhakija-asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen, työssä pysymiseen tai esimerkiksi koulutukseen siirtymiseen. Asiakaskohderyhmien työllistyminen ei ole toteutunut ilman tukea.  

Palvelutuote 1 Valmennuksella työhön -palvelu: 

Valmennus asiakkaan kaupungin yksikössä tapahtuvan palkkatukijakson ajan ja / tai tuki asiakkaan edetessä palkkatukijakson jälkeiseen työpaikkaan (työssä pysymisen tuki). Asiakkaat ovat kaupunkityöllistämisen asiakkaita ja OMA-valmentaja palkkatukijakson myöntämisen yhteydessä arvioi tuen tarpeen ja ohjaa palveluun. Palvelu sisältää asiakkaan valmennuksen kohti työtä kaupungin palkkatukijakson aikana, jatkopolutuksen ja työllistymisen tuen seuraavaan työpaikkaan sekä työssä pysymisen tuen asiakkaalle palkkatukijakson jälkeisessä työpaikassa.  

Lyhyttä työkokeilujaksoa (max 2-3 kk) on mahdollista käyttää asiakkaan jatkopolkuna kaupunkityöllistämisestä avoimille työmarkkinoille. Tähän jaksoon voidaan kytkeä opinnollistamista. Työkokeilun tavoitteena on työllistyminen työkokeilutyönantajalle.  

Työssäpysymisen tuki on kestoltaan kolme kuukautta. Valmennuksella työhön palvelun maksimi kesto/asiakas on 10 kuukautta. 

Palvelutuote 2 Työllistämispalvelu: 

Asiakkaan työllistäminen Tampereen kaupungin yksiköissä tai tytäryhtiöissä ja -yhteisöissä sekä tukipalvelut ja valmennus asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Palvelu sisältää kaikki asiakkaan työsuhteesta ja valmennuksesta syntyvät kustannukset palkkatukijakson ajan. Sarka toimii asiakkaan työnantajana. Palkkatukijaksoon sisältyy asiakkaan tarvitsema valmennus, tuki ja jatkopolutus.  

Valmennuksella työhön -palvelulla (palvelutuote 1) tavoitellaan ensisijaisesti asiakkaan työllistymistä.  

Työllistämispalvelun (palvelutuote 2) tavoitteena on asiakkaan työllistäminen Sarkassa sekä asiakkaan valmentaminen kohti jatkopolkua. Viime kädessä palvelulla tavoitellaan työllistymistä. Huomioiden kuitenkin asiakaskohderyhmän mahdolliset haasteet, palvelun tulee tukea asiakkaan työelämävalmiuksien kehittymistä ja toimia kartoittavana sekä asiakkaan tilannetta ja työkykyä arvioivana palveluna.  

 

Hankittavien palvelujen hinta

Sopimuksen mukaisesti hankittavien palvelujen hinnoittelussa lähdetään liikkeelle vuosihinnoittelulla ja tämän päätöksen pohjalta allekirjoitettavasta sopimuksessa sovitaan hinnoittelusta vuodelle 2023. 

Palvelutuote 1 ,Valmennuksella työhön -palvelun hinnoittelu toteutetaan kolmivaiheisena siten, että aikavälillä 1.1-31.3.2023 palvelun hinta on kiinteä 11 776 € / kk sisältäen 46 asiakasta kuukaudessa. Aikavälillä 1.4.2023 - 31.8.2023 palvelusta maksetaan toteutuneen perusteella 256 € / kk / asiakas.  1.9.2023 alkaen hinnoittelu perustuu vaikuttavuusperusteiseen korvaukseen, jossa maksetaan suoriteperusteinen korvaus (217,60 € /asiakas/kk). Tämän lisäksi maksetaan vaikuttavuusperusteinen korvaus perustuen vaikuttavuuteen 750 € / avoimille työmarkkinoille työllistynyt asiakas tai 750 € / opiskelun aloittanut asiakas. 

Palvelutuote 2, Työllistämispalvelusta maksetaan kiinteä asiakaskohtainen kuukausihinta, jonka vaihteluväli on 2013 - 2594 € / kk / asiakas. Hinta on riippuvainen asiakkaan työtehtävästä.   

Lisäksi sopimuksella sovitaan kaupungin yksiköiden palkkatuki- ja työkokeilumahdollisuuksien kartoitus ja etsintä sekä tietojen päivitys ja ylläpito palvelusta, jonka hinta on 274 € / henkilötyöpäivä (7,5 h). Palvelu on erikseen tilattava eikä siten muodosta säännöllisiä kustannuksia. 

 

Perustelut hankintamenettelylle

Tampereen Sarka Oy:n kanssa tehtävässä hankinnassa on kyseessä lain julkisista hankinnoista 15 §:n mukaisesta sidosyksikköhankinnasta. Hankintaan ei näin ollen sovelleta hankintalakia. 

Hankinnan valmistelijoina ja asiantuntijoina toimivat henkilöasiakaspalvelujen johtaja Sari Oksanen, palvelupäällikkö Mirva Rosholm, palvelupäällikkö Minna Salminen, erityisasiantuntija Sari Pirttiluoto, hallintopäällikkö Atte Viinikka ja koordinaattori Outi Koivisto 

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii henkilöasiakaspalveluiden johtaja, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Sari Oksanen. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii tarvittaessa yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 360 000 euroa vuodessa. 

Sopimus korvaa syntyessään nykyisin Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen ja Sarka Oy:n välillä voimassa olevan 300 ja 1000 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneiden työllistämisestä. 

Työllisyysjohtajan päätösvalta perustuu hallintosäännön § 37 kohtaan 4) irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman rajoissa.

 

Päätös

Sopimus työllistämispalvelujen ja valmelunnuksella työhön -palvelun hankinnasta tehdään Sarka Oy:n (Y-tunnus: 2419449-5) kanssa 1.1.2023 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään henkilöasiakaspalvelujen johtaja (Sari Oksanen).

Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta yhteensä arviolta noin 360 000 euroa. Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154500. 

Sopimus hankinnasta syntyy vasta hankintasopimuksen allekirjoituksella. 

Sopimus korvaa syntyessään voimassa olevan Tampereen kaupungin työllisyyspalvelujen ja Sarka Oy:n välisen sopimuksen 300 tai 1000 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneiden työllistämisestä.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja, Regina Saari