§ 55 Työllisyyden kuntakokeilun palvelujen ja tehtävien organisointi työllisyys- ja kasvupalveluissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:1403/00.01.06/2021

Päätöspäivämäärä

1.3.2021

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on mukana työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa osana Pirkanmaan kokeilualuetta. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilua koskevan lain (1269/2020) mukaan kunnat järjestävät alueellaan eräitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) ja kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa (1386/2010) tarkoitettuja palveluja työ- ja elinkeinotoimiston asemesta ja antavat eräitä työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitettuja työvoimapoliittisia lausuntoja työ- ja elinkeinotoimiston asemesta.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 21 § mukaan (KV 22.2.2021 § 26) elinvoima- ja osaamislautakunnan tehtävänä on järjestää työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupungille siirretyt tehtävät sekä Pirkanmaan kokeilualueen kuntien välisessä yhteistyösopimuksessa Tampereen kaupungin hoidettavaksi sovitut keskitetyt tehtävät.

Edelleen elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen 1.3.2021 voimaan astuvan päivitetyn toimintasäännön (johtaja Rantanen 17.2.2021 § 31) 11 § mukaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupungille siirrettyjen palvelujen ja tehtävien sekä Pirkanmaan kokeilualueen kuntien välisessä yhteistyösopimuksessa Tampereen kaupungin hoidettavaksi sovittujen keskitettyjen palvelujen ja tehtävien järjestäminen kuuluu työllisyys- ja kasvupalvelujen palveluryhmän tehtäviin.

Elinvoima- ja osaamislautakunta on päättänyt 9.12.2020 § 136 lautakunnan päätösvallan siirtämisestä työllisyys- ja kasvupalvelujen viranhaltijoille työllisyyden edistämisen kuntakokeilun ajaksi.

Tällä työllisyysjohtajan päätöksellä liitteineen määritellään työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupungille siirrettyjen tehtävien hoitamisesta ja palveluiden organisoinnista pois lukien elinvoima- ja osaamislautakunnan delegoimaan päätösvaltaan kuuluvat asiat. Päätös ei rajoita työnantajan direktio-oikeutta, eikä sillä korvata tehtäväkuvauslomakkeita.

Päätöksellä täsmennetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) 1.1.2021 voimaan tulleiden muutosten toimeenpano työllisyys- ja kasvupalveluissa. Jos työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa aktivointi- tai monialaisten palvelujen työllistymissuunnitelmassa päädytään kuntouttavaan työtoimintaan, aktivointisuunnitelman voi tällöin laatia vain sosiaalihuoltolain mukaisen ammattipätevyyden omaava ammattihenkilö. Lain muutoksesta johtuen ja työllisyyden kuntakokeilun aikana kokonaiskoordinaatio kuntouttavan työtoiminnan palveluista on johtavalla sosiaalityöntekijöllä.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 4 § 1. kohdan mukaisesti palveluryhmän johtajan tehtävänä on palveluryhmänsä osalta johtaa toimintaa ja sen organisointia ja kehittämistä. 

 

Päätös

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun palvelut ja tehtävät lukuun ottamatta elinvoima- ja osaamislautakunnan delegoimaa päätösvaltaa organisoidaan 1.3.2021 alkaen liitteen mukaisesti. 

Päätöksellä täsmennetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) 1.1.2021 voimaan tulleiden muutosten toimeenpano työllisyys- ja kasvupalveluissa.

Päätös ei rajoita työnantajan direktio-oikeuta, eikä liite korvaa tehtäväkuvauslomakkeita.

 

Allekirjoitus

Regina Saari, työllisyysjohtaja