§ 109 Työllisyyspalvelujen siirto ja organisointi -projektin asiantuntijapalvelun hankinta pienhankintana

Lataa  Kuuntele 

TRE:4027/02.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

22.8.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puhelin 050 346 9603, sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puhelin 050 346 9603, sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (TE-palvelut) siirtyvät kuntien järjestämisvastuulle 1.1.2025 alkaen. Valmistelutyö on käynnissä ja Tampereella valmistelutyötä varten on käynnistetty Työllisyyspalvelujen siirto ja organisointi -projekti (Työsi-projekti) ajalle 1.4.2023 – 31.3.2025. Uudistustyötä viedään eteenpäin projektin ja Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen yhteistyönä.  Valmistelussa tiivistä yhteistyötä tehdään valtion organisaatioiden ja muiden Pirkanmaan kuntien kanssa, jotta hallittu siirtyminen mahdollistuu. 

TE-palvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen siirron, suunnittelun ja organisoinnin tueksi viestinnän tehtävillä on keskeinen rooli. Kokonaisuudessa sekä viestinnän ja valtionhallinnon tuntemus että työ- ja elinkeinopalvelujen substanssiosaaminen ja organisaatioiden tuntemus ovat oleellisia. 

Työllisyys- ja kasvupalvelut neuvotteli Pirkanmaan TE-toimiston kanssa viestinnän osakokonaisuuden asiantuntijapalvelun hankinnasta Työsi-projektiin sopimuskaudeksi 8.5.2023- 31.12.2024. 

Hankinnan kohde on hankintalain liitteeseen E kuuluva palveluhankinta. Hankinnan arvo alittaa hankintalain 25 § 1 mom. 3-kohdassa säädetyn kansallisen kynnysarvon. Hankintaan sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta. 

Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaisesti hankinnan kilpailuttaminen on pääsääntö myös pienhankinnoissa. Hankintaohjeen mukaisesti pienhankinta on mahdollista tehdä ilman kilpailuttamista, mikäli hankinta on arvoltaan vähäinen tai kilpailuttaminen on muutoin epätarkoituksenmukaista. 

Hankintayksikön kannalta kyseessä on valtion TE-palvelujen viestinnän osaamiseen ja tuntemukseen kiinteästi kytkeytyvä asiantuntijapalvelu, jonka hankinnassa tulee huomioida hankinnan erityinen laatu. Hankinnassa tarvitaan viestinnän ja valtionhallinnon sekä työ- ja elinkeinopalvelujen syvää tuntemusta. Hankinta on poikkeuksellinen ja kyseistä palvelua ja kyvykkyyttä hankintayksikölle kykenee tarkoituksenmukaisella tavalla tarjoamaan ainoastaan valtion toimija eli tässä tapauksessa Pirkanmaan TE-toimisto. 

Pirkanmaan TE- toimisto esitti tarjouksen Työsi-projektin asiantuntijapalvelun kokonaishinnasta 67 200 euroa ajalle 8.5.2023 – 31.12.2024. 

Hankittava palvelu täyttää tilaajan vaatimukset ja on ehdoiltaan hyväksyttävissä. Kyseessä on palvelu, jota ei ole muualta saatavissa.  

Sopimus Työllisyyspalvelujen siirto ja organisointi -projektin asiantuntijapalvelun hankinnasta esitetään tehtäväksi Pirkanmaan TE-toimiston (y-tunnus 2296962-1) kanssa. 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjous tulee julkiseksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ja yleisesti julkiseksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään kaupungin sähköisessä arkistossa. 

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii työllisyysjohtaja, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Regina Saari. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii tarvittaessa yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta 67 200 euroa euroa sopimuskauden aikana. 

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 4.4.2023 § 58. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.4.2023 alkaen.)

Päätös

Sopimus Työllisyyspalvelujen siirto ja organisointi -projektin asiantuntijapalvelun hankinnasta tehdään Pirkanmaan TE-toimiston y-tunnus 2296962-1 kanssa. 

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään Regina Saari. 

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta 67 200 euroa sopimuskauden aikana.

Sopimus hankinnasta syntyy vasta hankintasopimuksen allekirjoituksella. 

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari