§ 199 Ukraina One Stop Shopin työnhaun ohjauksen ja neuvonnan palvelun hankinta pienhankintana

Lataa  Kuuntele 

TRE:5876/02.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

1.12.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Laura Ojanen, puhelin 044 48 114 68, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puhelin 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden kansainvälisen osaamisen palvelut pyysi tarjouksia Ukraina One Stop Shopin työnhaun ohjauksen ja neuvonnan palvelusta vuodelle 2024. 

Hankinnan arvo alittaa hankintalain 25 § 1 mom. 1. kohdassa säädetyn kansallisen kynnysarvon. Hankintaan sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta. Hankintapäätös on tehtävä, mikäli hankinnan arvo ilman arvonlisäveroa on yli 15 000 euroa. 

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä, jossa hankinnasta tiedotettiin ja tarjouskyselymateriaalit jaettiin Kansainvälisen osaamisen palveluiden some-kanavien kautta. Lisäksi hankinnasta tiedotettiin sähköpostilla. 

Tarjouksen jättivät määräaikaan 22.11.2023 mennessä seuraavat yritykset (Y-tunnus yrityksen nimen perässä):
1.    Arffman Finland Oy (2060633-3)
2.    Spring House Oy (1786915-9)
3.    Phoenix Ry, Startup Refugees (2765975-3)
4.    Tampereen venäläinen klubi Ry (1501784-1)

Hankinta sisältää palvelukuvauksen mukaisen työnhaun ohjauksen ja neuvonnan palvelun Tampereen kaupungin kansainvälisen osaamisen palveluiden Ukraina One Stop Shopissa. 

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi: Valituksi tullut tarjoaja täytti tarjouskyselyn tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Tarjousten tarjouskyselyn mukaisuuden arviointi: Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset vastasivat tarjouskyselyn vaatimuksia. 

Valintaperusteena on kattavin kokonaisuus, joka on laadultaan erinomainen ja hinnaltaan kohtuullinen sekä vastaa tilaajan tarpeisiin. 

Edellä mainitun perusteella ja tilaajan tekemän arvion mukaan Ukraina One Stop Shopin työnhaun ohjauksen ja neuvonnan palvelu hankitaan Phoenix Ry:lta (Y-tunnus 2765975-3).

Phoenix Ry:n tarjouksen arvioitiin kokonaisuutena palvelevan parhaiten sekä tilaajan, että asiakkaiden tarpeita pitäen sisällään nimetyn ohjaajan osaamisen, koulutuksen ja kielitaidon (ukraina, venäjä, englanti ja suomi)
Hankintayksikkö on tarkastanut tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ennen hankintapäätöksen tekemistä. 
Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa. 

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on yhteensä 16 111,25 €

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

Sopimuksen vastuuhenkilönä toimi kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja, jonka vakanssia tällä hetkellä hoitaa Mari Taverne. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii tarvittaessa yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 4.4.2023 § 58. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.4.2023 alkaen.)

Päätös

Sopimus Ukraina One Stop Shopin työnhaun ohjauksen ja neuvonnan palvelun hankinnasta tehdään Startup Refugees / Phoenix Ry:n (Y-tunnus 2765975-3) kanssa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo yhteensä enintään 16 111,25 € (sisältää mahdollisen bonuksen 1800 €)

Sopimus voidaan tehdä, kun hankintapäätös on lainvoimainen. 

Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

 

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun tai kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaista hankintaoikaisua haetaan Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta hankintapäätöksen tehneeltä viranomaiselta ja kuntalain mukaista oikaisua haetaan päätösotteen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta toimielimeltä.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B
PL 487
33101 Tampere

Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Määräaika

Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 
Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.