§ 67 Valmentavan kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:5849/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

16.3.2021

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelukoordinaattori Outi Koivisto, puh. 040 727 4417, email etunimi.sukunimi@tampere.fi,  talous- ja hankintavastaava Ilona Sola, puh. 040 355 8626, email etunimi.sukunimi@tampere.fi  ja hankinta-asiantuntija Heini Itkonen puh. 044 486 3857, email etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, email etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin Työllisyys- ja kasvupalveluiden toimeksiannosta tarjouksia Valmentavan kuntouttavan työtoiminnan hankintaan.

Sopimuskausi alkaa 1.4.2021 ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Koska kyse on julkisesta hankinnasta, sopimus kilpailutetaan tarvittaessa aika ajoin.

Hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukaisen sosiaali- ja terveyspalvelun hankinta. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 7.1.2021 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska se ei ole kokonaisuuden kannalta tarkoituksen mukaista. Yksi palvelutuote valmentavan kuntouttavan työtoiminnan palvelu ja palvelujen polku -malli mahdollistavat asiakkaan työhön ja koulutukseen valmentavan kuntouttavan työtoiminnan kokonaisprosessin: työtoiminnan ja yksilöohjauksen sekä tuen työllistymiseen, koulutukseen tai seuraavaan asiakkaalle oikea-aikaiseen palveluun.

Tarjouspyynnön mukaisesti kyseessä on menettely, jossa tilaaja tekee hankintasopimukset useamman palveluntuottajan kanssa.

Palveluntuottajia valitaan vähintään kuusi mutta vähintään niin monta, että tilaaja voi varmistua palvelun riittävästä kapasiteetista (riittävä kapasiteetti = tilaajan ilmoittama arvio tämän hetken asiakasmääristä + n. 20% päälle). Mikäli 6 palveluntuottajaa ei riitä täyttämään tilaajan kapasiteettitarvetta, valitaan palveluntuottajia vähintään niin monta kuin laskennallinen ennuste palvelujen käytöstä edellyttää. Vaikka yksi tarjoaja tarjoaisi koko kapasiteettitarpeen, valitaan palvelutuottajia silti vähintään kuusi.

Tarjouksen jättivät määräaikaan 3.2.2021 klo 12.00 mennessä seuraavat 12 tarjoajaa/ryhmittymää (Y-tunnus tarjoajan nimen perässä):

 1. Kiipulasäätiö sr (0147520-0)
 2. Legioonateatteri ry (1065937-8)
 3. Mielen ry (0943814-8)
 4. Nauha ry (0276697-4)
 5. Nuorten Ystävät ry (0195035-8)
 6. Setlementti Tampere ry (0993841-7)
 7. Silta-Valmennusyhdistys ry (1618557-2)
 8. Tampereen Evankelis-Luterilainen Seurakuntayhtymä (0206114-9)
 9. Valo-Valmennusyhdistys ry (2797994-1) (päävastuullinen osapuoli). Muut konsortion osapuolet: Live-Palvelut (0201375-3)
 10. ViaDia Pirkanmaa ry (2634159-1)
 11. SAWU-säätiö sr (2892320-2)
 12. Sopimusvuori ry (0155524-3)

 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintalain 113 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyjen ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

 

Tarjousten vertailu:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään parasta hinta-laatusuhdetta seuraavin painotuksin:

Hinta 85

• Tarjottu hinta €/toteutunut työtoimintapäivä/asiakas

Laatu 15

• Palvelun tavoitteet ja yhteensopivuus (Teemat 1-2)

• Palvelun sisältö (Teemat 3-5)

• Palvelun tuottamiseen osallistuva henkilöstö (Teemat 6-8)

Laatu on otettu huomioon myös tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksissa, palvelukuvauksessa ja sopimusehdoissa. Lisäksi käytetään vaikuttavuusperusteista korvausmallia.

Hinnaltaan edullisin tarjous saa hinnan maksimivertailupisteet 85 pistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan siten, että edullisimman tarjouksen tarjoushinta jaetaan kyseisen tarjouksen tarjoushinnalla ja kerrotaan maksimipisteillä (halvin tarjoushinta/tarjottu hinta*maksimipisteet).

Laadunarvioinnissa arvioidaan 8 arvioitavaa teemaa, joille on tarjouspyynnöllä esitetty ihannetavoitteet teemakohtaisesti. Laadunarviointi tehdään tarjouksen liitteenä toimitetun powerpoint-esityksen sisällön, laatuhaastattelussa käydyn keskustelun ja tarjouksissa ilmoitettujen tietojen perusteella. Tarjousten laadunarvioinnin suorittaa tilaajan työryhmä.

Mikäli jokin teema ei ole arvioitavissa tai ei ylitä ehdotonta vaatimusta, saa tarjous kyseisestä kohdasta 0 pistettä. Tarjoukset laitetaan paremmuusjärjestykseen jokaisen teeman osalta perustuen siihen, kuinka hyvin ne täyttävät teemalle asetetun tavoitteen. Arvioitavan teeman suhteen parhaiten tavoitteen täyttävä tarjous saa teemasta maksimipisteet, toiseksi paras tarjous maksimipisteet - 1 piste, kolmanneksi paras tarjous maksimipisteet - 2 pistettä, jne. Teemakohtaiset maksimipisteet = vertailussa mukana olleiden tarjousten määrä.

Mikäli tarjoukset arvioidaan yhtä hyviksi, annetaan kullekin tarjoukselle jaossa olleiden pistesijojen mukaiset keskiarvopisteet. Esimerkki: Vertailussa on mukana 5 tarjousta, jotka sijoittuvat arvioitavan teeman suhteen seuraavaan paremmuusjärjestykseen: tarjoukset A ja B ovat yhtä hyviä, tarjous C seuraavaksi paras, sen jälkeen tarjous D ja viimeisenä tarjous E. Tällöin teemasta jaettavat pisteet myönnettäisiin seuraavasti: Tarjous A 4,5 pistettä; tarjous B 4,5 pistettä; tarjous C 3 pistettä; tarjous D 2 pistettä ja tarjous E 1 piste. Pisteytyksen tueksi tehdään tarvittaessa myös sanallista arviointia.

Kaikista kahdeksasta arvioitavasta teemasta annetut tarjoajakohtaiset pisteet lasketaan yhteen ja parhaat yhteenlasketut pisteet saanut tarjous saa laadunarviointiin laadun maksimi vertailupisteet 15 pistettä.

Muiden tarjousten saamat pisteet suhteutetaan kaavalla:

(pisteytettävän tarjouksen saamat laadun yhteispisteet/ parhaat saadut laadun yhteispisteet) * laadun maksimi vertailupisteet 15 pistettä.

Lopulliset kokonais vertailupisteet muodostetaan laskemalla yhteen hinnan vertailupisteet ja laadun vertailupisteet. Tarjoukset asetetaan paremmuusjärjestykseen kokonais vertailupisteiden perusteella.

Tarjousvertailut ovat esitetty tämän päätöksen liitteessä 1 vertailutaulukko, liitteessä 2 laatuvertailu ja liitteessä 3 laatuvertailu perustelut.

Liitteistä selviävät tarjoajien tarjoushinnat, laadun pisteet ja perustelut, saadut vertailupisteet, sijajärjestys sekä valitut palveluntuottajat (merkintä ”valitaan palveluntuottajaksi”).

Edellä mainitun perusteella ja tilaajan tekemän arvion mukaan riittävän kapasiteetin turvaamiseksi palveluntuottajiksi valmentavan kuntouttavan työtoiminnan hankintaan valitaan seuraavat palveluntuottajat (palveluntuottajat ovat kilpailutuksen tuloksien mukaisessa sijajärjestyksessä):

 1. Ryhmittymä Valo-Valmennusyhdistys ry (2797994-1) (päävastuullinen osapuoli) ja Live-Palvelut (0201375-3)
 2. Silta-Valmennusyhdistys ry (1618557-2)
 3. Nuorten Ystävät ry (0195035-8)
 4. Sopimusvuori ry (0155524-3)
 5. Mielen ry (0943814-8)
 6. Nauha ry (0276697-4)

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen:

Hankintalain 114 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö on tarkastanut valittavaksi esitettävien tarjoajien soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnön mukaiset tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Hankintayksikkö on tarkastanut valittavaksi esitettävien tarjoajien tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ennen hankintapäätöstä. Valittujen tarjoajien on ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyotteet).

 

Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta noin 3 300 000,00 € - 4 200 000,00 €/ vuosi.

Vuosiarvo on laskettu kertomalla valittavaksi esitettävien palveluntuottajien tarjoamien hintojen (€ / toteutunut toimintapäivä / asiakas) keskiarvo arvioidulla toimintapäivien kokonaismäärällä/vuosi. Arvio toimintapäivien kokonaismäärästä/vuosi perustuu vuoden 2020 toimintapäivien toteumaan. Toimintapäivien määrä on arvio ja voi vaihdella vuosittain, minkä vuoksi on kirjattu arvio haarukka hankinnan vuosiarvolle.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on sitoumuksetta noin 13 200 000,00 €-16 800 000,00 € (4 vuoden mukaan laskettuna).

 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjatiedustelut voi osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.

Hankinnan valmistelijana toimi Tuomi Logistiikka Oy:stä hankinta-asiantuntija Heini Itkonen. Asiantuntijoina hankinnassa toimivat Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluista palvelukoordinaattori Outi Koivisto, koordinaattori Ilona Sola, projektityöntekijä Sami Lind, johtava sosiaalityöntekijä Ilona Huuhtanen ja erityisasiantuntija Minna Joutsen, sekä muita asiantuntijoita Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluista.

Sopimukset voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Työllisyysjohtajan päätösvalta perustuu hallintosäännön § 37 kohtaan 4) Irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinta, luovuttaminen ja vuokraus sekä sopimusten hyväksyminen lautakunnan pavun mukaisesti.

Päätös

Sopimukset Valmentavan kuntouttavan työtoiminnan hankinnasta tehdään esityksen mukaisesti seuraavien palveluntuottajien kanssa (palveluntuottajat ovat kilpailutuksen tuloksien mukaisessa sijajärjestyksessä):

 1. Ryhmittymä Valo-Valmennusyhdistys ry (2797994-1) (päävastuullinen osapuoli) ja Live-Palvelut (0201375-3)
 2. Silta-Valmennusyhdistys ry (1618557-2)
 3. Nuorten Ystävät ry (0195035-8)
 4. Sopimusvuori ry (0155524-3)
 5. Mielen ry (0943814-8) ja
 6. Nauha ry (0276697-4).

Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta noin 3 300 000,00 € - 4 200 000,00 €/ vuosi.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on sitoumuksetta noin 13 200 000,00 €-16 800 000,00 € (4 vuoden mukaan laskettuna).

Sopimuskausi alkaa 1.4.2021 ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Koska kyse on julkisesta hankinnasta, sopimus kilpailutetaan tarvittaessa aika ajoin.

Sopimuskauden aikana tilaaja tekee valituilta palveluntuottajilta tilauksia sopimuksissa vahvistettujen ehtojen mukaisesti ottaen huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet (=huomioiden asiakkaan yksilöllisen tilanteen, erityisen tuen tarpeen), asiakkaan toiveen ja asiakkaan edun. Lisäksi tilaaja käyttää tilauksien teossa vaikuttavuusmittareista kertyvää dataa. Sitä mukaa kun asiakaspalautemittarin käytöstä kertyy tietoa, tilaaja käyttää myös asiakaspalautedataa tilauksien teossa. Myös palveluntuottajan sijajärjestys kilpailutuksessa ja hinta vaikuttavat, mikäli kaksi palveluntuottajaa olisivat ko. tarpeeseen yhtä soveltuvat ja molemmilla olisi mahdollisuus tuottaa sama palvelu vaadittuna ajankohtana.

Palveluntuottajan ei tarvitse varata ko. paikkoja vain tilaajan käyttöön (mutta sitoutuu tarjoamaansa) eikä vastaavasti tilaaja sitoudu tietyn kapasiteetin hankkimiseen palveluntuottajalta sopimuskauden aikana. Sopimus ei sisällä määrä- tai vähimmäisostovelvoitetta.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari