§ 89 Vastaanottokeskuksen sairaanhoitajan palvelujen hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:554/02.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

21.6.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Vastaanottokeskuksen johtaja Liisa Korkatti, etunimi.sukunimi@tampere.fi, koordinaattori Outi Koivisto, etunimi.sukunimi@tampere.fi, hankinta-asiantuntija Outi Rissa/Tuomi Logistiikka Oy, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari p. 050 3469603, regina.saari@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy lähetti Tampereen kaupungin toimeksiannosta 15.5.2023 julkaistavaksi hankintailmoituksen Tampereen kaupungin ylläpitämän vastaanottokeskuksen sairaanhoitajan palvelujen hankinnasta. Hankinnan kohteena on vastaanottokeskuksen sairaanhoitajan palvelut.

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinta. Hankintamenettelynä on soveltuvin osin hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely.

Hankinnan sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva 1.10.2023 alkaen. Hankintasopimus ei sisällä määrä- tai vähimmäisostovelvoitetta.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta 200 000 euroa. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on laskennallisesti neljän vuoden sopimuskaudelle sitoumuksetta 800 000 €. Palvelun kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154245/Vastaanottokeskus.

Hankintailmoitus julkaistiin HILMA-palvelussa 17.5.2023 ja hankinta-asiakirjat olivat saatavissa osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka.

Tarjousten jättöaikana tarjoajilla on ollut mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä 24.5.2023 10.00 asti. Määräaikaan mennessä saapui 62 kysymystä. Kysymysten pohjalta hankintailmoitukseen tehtiin 24.5.2023 korjausilmoitus, jolla korjattiin seuraavia tarjouspyynnön kohtia: Tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksen referenssin sanamuotoa täsmennettiin, tarjouspyynnön liitettä 1 Hankintasopimusluonnos täsmennettiin ja liitettä 2 Palvelukuvausluonnos täsmennettiin. Korjauksista ilmoitettiin myös lisätietokysymysten vastauksissa. Korjattu tarjouspyyntö julkaistiin HILMA-palvelussa 26.5.2023 ja tarjouspyyntö oli saatavissa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Tarjousten jättämisen määräaikaa siirrettiin vuorokaudella eteenpäin.

Hankintaa ei jaettu osiin, sillä hankittavan palvelun kapasiteetti on kahden sairaanhoitajan työpanos, jota ei ole tarkoituksenmukaista jakaa usealle palveluntuottajalle.

Tarjouksen jättivät määräaikaan 7.6.2023 klo 12.00 mennessä seuraavat 9 yritystä:

Kotipalvelu Mehiläinen Oy (1926203-5)

Medivida Oy (2124172-7)

Pihlajalinna Terveys Oy (2303024-5)

Sievä tuki Oy (3176084-6)

Solo Health Oy (3085392-8)

Terveystalo Julkiset palvelut Oy (1625174-4)

Terveytesi Palvelut Oy (3134980-3)

Vuovi Oy (3096983-2)

Välitysklinikka Oy (3260207-3).

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoajaa rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista. Hankintalain 83 §:n mukaan tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 114 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Kaikki tarjoajat ovat tarjouksissaan vakuuttaneet täyttävänsä tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset kokonaisuudessaan. Tilaaja tarkistaa valitulta tarjoajalta soveltuvuusvaatimusten täyttymisen viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, mukaan lukien vaaditut rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote) ja yhteisösakko-ote.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintalain 113 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön ehdot.

Tarjousten vertailu

Vertailuperusteena oli paras hinta-laatusuhde. Hinnan painoarvo oli 70 % ja laadun 30 %. Pisteytettäviin laatukriteereihin sitoutumalla oli mahdollista saada enintään 30 pistettä.

Laatupisteytys jakautui seuraavanlaisesti:

  • laadullinen pisteytettävä referenssi 5 pistettä,
  • työnohjauksen järjestäminen 5, 3 tai 0 pistettä,
  • työhyvinvoinnista huolehtiminen 20 pistettä. Työhyvinvoinnista huolehtimisen kriteerissä oli mahdollista sitoutua neljään eri kriteeriin, josta jokaisesta oli mahdollista saada 5 pistettä. Nämä neljä kriteeriä olivat:
  • henkilöstöetujen tarjoaminen = 5 pistettä,
  • lakisääteistä työterveyshuoltoa laajemmat työterveyspalvelut, jotka ovat työntekijän käytössä heti työsuhteen alusta = 5 pistettä,
  • työhön sitouttamisen välineet, kuten tulospalkkio tai bonus työntekijälle, tämän työskenneltyä tietyn ajan vastaanottokeskuksessa = 5 pistettä sekä
  • sitoutuminen lähiesihenkilön säännöllisiin keskusteluhetkiin = 5 pistettä. 

Laatupisteytys on kuvattu liitteellä 1 Tarjousvertailu.

Solo Health Oy:n kirjallisesta kuvauksesta ei käynyt ilmi laatupisteiden perusteena olevia seikkoja seuraavien kohtien osalta: lakisääteistä työterveyshuoltoa laajemmat työterveyspalvelut, jotka ovat työntekijän käytössä heti työsuhteen alusta, työhön sitouttamisen välineet, kuten tulospalkkio tai bonus työntekijälle, tämän työskenneltyä tietyn ajan vastaanottokeskuksessa ja sitoutuminen lähiesihenkilön säännöllisiin keskusteluhetkiin. Tarjoajalta on vähennetty kyseisen kohdan laatupisteistä 15 pistettä.                           

Terveystalo Julkiset palvelut Oy:n kirjallisesta kuvauksesta ei käynyt ilmi laatupisteiden perusteena olevia seikkoja seuraavien kohtien osalta: lakisääteistä työterveyshuoltoa laajemmat työterveyspalvelut, jotka ovat työntekijän käytössä heti työsuhteen alusta ja työhön sitouttamisen välineet, kuten tulospalkkio tai bonus työntekijälle, tämän työskenneltyä tietyn ajan vastaanottokeskuksessa. Tarjoajalta on vähennetty kyseisen kohdan laatupisteistä 10 pistettä.

Terveytesi Palvelut Oy:n kirjallisesta kuvauksesta ei käynyt ilmi laatupisteiden perusteena olevia seikkoja seuraavien kohtien osalta: työhön sitouttamisen välineet, kuten tulospalkkio tai bonus työntekijälle, tämän työskenneltyä tietyn ajan vastaanottokeskuksessa. Tarjoajalta on vähennetty kyseisen kohdan laatupisteistä 5 pistettä.                         

Koska kyseessä on ollut tarjousten laatuvertailuun ja pisteytykseen vaikuttavat seikat, tarjousten täsmentäminen edellä mainittujen tietojen osalta olisi johtanut tarjousten jälkikäteiseen parantamiseen, mikä ei ole tarjoajien tasapuolisen kohtelun mukaista.                   

Hankintayksikkö valitsee yhden palveluntuottajan, jolla on vertailussa suurimmat vertailupisteet.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Pihlajalinna Terveys Oy (2303024-5) 92,66 vertailupisteellä. Tarjoajakohtaiset vertailupisteet on kuvattu liitteellä 1 Tarjousvertailu. Vertailupisteet muodostuvat palvelulle annetusta tuntihinnasta ja laatupisteistä.

Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii kansainvälisen osaamisen palvelujen johtaja, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Mari Taverne. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii tarvittaessa yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

Päätöksen peruste

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 4.4.2023 § 58. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.4.2023 alkaen.)

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.

Päätös

Sopimus vastaanottokeskuksen sairaanhoitajan palvelujen hankinnasta tehdään Pihlajalinna Terveys Oy:n  (2303024-5) kanssa. Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään tilaajan puolelta kansainvälisen osaamisen palvelujen johtaja Mari Taverne.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari