§ 176 Verkostojen ja yhteisöjen palveluiden tiedolla johtamisen mallin suunnittelun hankinta pienhankintana

Lataa  Kuuntele 

TRE:4907/02.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

9.11.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Jaakko Pohjolainen, puhelin 041 730 5973, sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puhelin 050 346 9603, sähköposti etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut pyysi tarjouksia asiantuntijatyöstä, jonka tarkoituksena suunnitella tiedolla johtamisen malli verkostojen ja yhteisöjen palveluiden vaikuttavuuden tueksi. Tavoitteena on saada aikaan verkostojen ja yhteisöjen palvelujen uudelleenkäytettävä tiedolla johtamisen malli. Lisäksi palveluntarjoaja toimittaa raportin, jossa esittelee suunnittelutyön ja kokoaa yhteen tavoitteiden mukaiset tulokset. Tämä malli sisältää asiakkaiden kohtaamisten määrittelyn sekä seurannan. Mallin avulla voidaan osoittaa toiminnan vaikuttavuus. Syntyneessä mallissa määritellään mittareita yhteisöiden kehittämisen todentamiseksi ja miten palveluihin osallistuvien henkilöiden työelämävalmiudet kasvavat suhteessa yhteisöihin.

Lopputuloksena syntyvän mallin on tarkoitus tukea asiantuntijoita operatiivisella ja strategisella tasolla tiedonkeruussa sekä parantaa asiakasymmärrystä kohderyhmiin kuuluvista yhteisöistä ja verkostoista. Asiakasymmärryksen pohjalta on määrä kyetä antamaan asiakkaille tarpeisiin vastaavaa palvelua ja ohjausta. Kertyvää dataa hyödyntäen ja rikastaen voidaan tarjota asiakasyhteisöille ja -verkostoille palvelua esimerkiksi verkoston vahvuuksien ja osaamisten tunnistamiseen sekä niiden liiketoiminnalliseen hyödyntämiseen verkostotyössä. Lopputuloksena syntyvä mallon valmistuttuaan välittömästi operatiivisesti käytettävissä ja toteutettavissa.

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut pyysi tarjouksia Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hankkeeseen liittyvään verkostojen ja yhteisöjen palveluiden tiedolla johtamisen mallin suunnittelun hankinnasta sopimuskaudeksi 8.11.-31.12.2023.

Hankinnan arvo alittaa hankintalain 25 § 1 mom. 1-kohdassa säädetyn kansallisen kynnysarvon (60 000 €). Hankintaan sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettelynä käytettiin rajoitettua menettelyä, jossa tarjouksia pyydettiin kymmeneltä tarjoajalta. Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse seuraaville tarjoajille:

- Loihde Factor Oy (y-tunnus 2586213–3)

- Gesund Partners Oy (y-tunnus 2991490–6)

- Futurice Oy (y-tunnus 1623507–4)

- Futuriot Oy (y-tunnus 2789064–8)

- Leanware Oy (y-tunnus 2531367–9)

- Owal Group Oy (y-tunnus 2520269–6)

- Upright Oy (y-tunnus 2848353–4)

- Prönö Enterprises Oy (y-tunnus 3138885–3)

- Innolink Group Oy (y-tunnus 1044664–7)

- MDI Public (y-tunnus 1940671–3)

Tarjouksen jättivät määräaikaan 30.10.2023 klo 12.00 mennessä seuraavat yritykset (Y-tunnus yrityksen nimen perässä):

- Loihde Factor Oy (y-tunnus 2586213–3)

- Gesund Partners Oy (y-tunnus 2991490–6)

- Futurice Oy (y-tunnus 1623507–4)

- Leanware Oy (y-tunnus 2531367–9)

- Innolink Group Oy (y-tunnus 1044664–7)

- MDI Public (y-tunnus 1940671–3)

Hankinta sisälsi seuraavat palvelut:

Lopputuloksena syntyy malli, jossa esitellään verkostojen ja yhteisöjen palvelujen uudelleenkäytettävä tiedolla johtamisen malli. Lisäksi palveluntarjoaja toimittaa raportin, jossa esittelee suunnittelutyön ja kokoaa yhteen tavoitteiden mukaiset tulokset. Tämä malli sisältää asiakkaiden kohtaamisten määrittelyn sekä seurannan. Mallin avulla voidaan osoittaa toiminnan vaikuttavuus. Syntyneessä mallissa määritellään mittareita yhteisöiden kehittämisen todentamiseksi ja miten palveluihin osallistuvien henkilöiden työelämävalmiudet kasvavat suhteessa yhteisöihin.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi: Valituksi tullut tarjoaja täytti tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi: Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset vastasivat tarjouspyynnön vaatimuksia.

Tarjousten vertailu:

Perusteena oli kokonaistaloudellisesti hinta-laatusuhteeltaan (5/15) edullisin tarjous.

Hinnan vertailun kokonaispisteet 5 p. Laadun kokonaispisteet 15 p.

Hinnan vertailu tehtiin seuraavasti:

Vertailussa alhaisin hinta sai 5 pistettä. Muiden tarjousten hintapisteytys suhteessa alhaisimpaan hintaan.

Laadun vertailu tehtiin seuraavasti:

Tarjouksen sisällöllisestä laadusta ja työn toteuttamisen suunnitelmallisuudesta sai 0–10 pistettä. Palveluntuottajan osaamisen ja kokemuksen aihealueesta perusteella sai 0–5 pistettä.

Tarjoajan saamat kokonaispisteet laskettiin yhteen hinta- ja laatupisteiden osalta.

Parhaimmat kokonaispisteet saanut tarjoaja valittiin palveluntuottajaksi. Vertailun perusteella parhaan tarjouksen teki Futurice Oy (y-tunnus 1623507–4) 18,94 pistettä.

Tarkempi tarjousvertailu on kuvattu päätöksen liitteessä 1 Tarjousvertailu.

Edellä mainitun perusteella ja tilaajan tekemän arvion mukaan hankitaan, Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hankkeen verkostojen ja yhteisöjen palveluiden tiedolla johtamisen mallin suunnittelu Futurice Oy:ltä (y-tunnus 1623507–4).

Hankintayksikkö on tarkastanut tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on yhteensä 39 975 €. Palvelua koskeva kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154302.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii Kasvupalvelujohtaja, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Irene Impiö. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii tarvittaessa yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 4.4.2023 § 58. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.4.2023 alkaen.)

Päätös

Sopimus Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hankkeeseen liittyvään verkostojen ja yhteisöjen palveluiden tiedolla johtamisen mallin suunnittelun hankinnasta tehdään Futurice Oy:n (Y-tunnus 1623507–4) kanssa.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään Irene Impiö.

Sopimuskausi on 8.11.-31.12.2023.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo yhteensä on 39 975 €. Palvelua koskevat kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154302.

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari