§ 21 Vuoronumerojärjestelmän hankinta kansainvälisen osaamisen palvelujen asiakasvastaanottotiloihin

Lataa  Kuuntele 

TRE:1102/02.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

2.3.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Janne Taiponen, puh. 040 484 6973, janne.taiponen@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, regina.saari@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Työllisyys- ja kasvuvapalvelujen kansainvälisen osaamisen palvelukokonaisuuden Rautatienkadun asiakasvastaanottotiloihin tarvitaan vuoronumero- ja palvelujärjestelmä sujuvan ja hallitun asiakaspalvelun varmistamiseksi.

Työllisyys- ja kasvupalvelut pyysi Loomis Suomi Oy:ltä tarjousta vuoropalvelujärjestelmän toimittamisesta, asennuksesta ja käyttöönoton opastuksesta sekä laitteistojen käytöstä sopimuskaudeksi 1.4.2023 - 30.3.2028 (60kk).

Hankinnan arvo alittaa hankintalain 25 § 1 mom. 1 kohdassa säädetyn kansallisen kynnysarvon. Hankintaan sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta. ​

Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaisesti hankinnan kilpailuttaminen on pääsääntö myös pienhankinnoissa. Edelleen hankintaohjeen mukaisesti pienhankinta on mahdollista tehdä ilman kilpailuttamista, mikäli hankinta on arvoltaan vähäinen tai kilpailuttaminen on muutoin epätarkoituksenmukaista.

Hankinnan arvoa pidetään vähäisenä, mikäli sen ennakoitu arvo alittaa 15.000 euroa (alv 0 %). Muissa tapauksissa edellytykset toteuttaa pienhankinta ilman kilpailutusta on arvioitava tapauskohtaisesti. Kilpailuttamisen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi hankinnan arvo, hankkeen erityinen laatu, kilpailuttamisen vaatimat henkilöresurssit, siitä aiheutuvat kustannukset ja siihen kuluva aika. Pienhankinta on mahdollista tehdä ilman kilpailuttamista esimerkiksi silloin, jos tarjouskilpailussa mahdollisesti saavutettavat paremmat hinta- tai muut ehdot eivät oletettavasti ylitä kilpailun järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Pienhankinta on mahdollista tehdä ilman kilpailuttamista myös silloin, kun hankittavaa tavaraa ei ole todennäköisesti saatavissa kuin yhdeltä toimittajalta, kun kysymyksessä on poikkeuksellisen kiireinen hankinta, tai kun tavaran tai palvelun laatu ja hintataso ovat tiedossa (esim. vastaava hankinta on kilpailutettu 12 kk sisällä) ja hankinta tietyltä toimittajalta on niiden valossa selvästi edullinen. Kilpailuttamatta jätettävässä pienhankinnassa hankintayksikkö suorittaa hankinnan yhdeltä tai useammalta toimittajalta pyydetyn tarjouksen perusteella varsinaista tarjouskilpailua järjestämättä.

Loomis Suomi Oy:lta saatu tarjous Qmatic-vuoropalvelujärjestelmästä täyttää tilaajan vaatimukset ja on hinnaltaan ja muilta ehdoiltaan hyväksyttävissä. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo määräaikaiselta viiden vuoden sopimuskaudelta on tarjouksen mukaan 23 350 euroa sisältäen laitteistot, asennukset sekä sopimuskauden aikaiset käyttölisenssit.

Kyseessä on palveluryhmän kannalta kiireellinen hankinta. Tarjouskilpailussa mahdollisesti saavutettavat paremmat hinta- tai muut ehdot eivät oletettavasti ylitä kilpailun järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. ​

Sopimus vuoronumerojärjestelmän hankinnasta esitetään tehtäväksi Loomis Suomi Oy:ltä (y-tunnus1773520-6).  ​

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjous tulee julkiseksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ja yleisesti julkiseksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään kaupungin sähköisessä arkistossa. ​

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. ​

Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii kehityspäällikkö, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Janne Taiponen. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii tarvittaessa yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.​

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 23 350,00 euroa sopimuskauden aikana.

Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154 009.

Työllisyysjohtajan päätösvalta perustuu hallintosäännön § 37 kohtaan 4) irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman rajoissa.

Päätös

Sopimus vuoronumerojärjestelmän hankinnasta tehdään Loomis Suomi Oy:n (y-tunnus1773520-6) kanssa.​

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään kehityspäällikkö (Janne Taiponen).

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 23 350,00 euroa sopimuskauden aikana.

Sopimus hankinnasta syntyy vasta hankintasopimuksen allekirjoituksella. 

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, regina.saari@tampere.fi