§ 22 Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osallistuminen Lukuinto lentoon Pirkanmaalla -hankkeeseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2063/02.04.01/2024

Päätöspäivämäärä

17.4.2024

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Pia Kuisma, p. 040 8064 774, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus, p. 050 5237 386, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää edellisessä hankkeessa luotua Pirkanmaan lukutaitoverkostoa ja vahvistaa lukutaitotyön rakenteita kunnissa, lisätä lasten lukuintoa Pirkanmaalla ja tarjota esi- ja alkuopetukseen sekä koteihin lukuinnon lisäämistä tukevia materiaaleja ja lukukampanjoita, kehittää lukutaitotyötä yhdessä kuntien joustavan esi- ja alkuopetuksen kehitystyön kanssa. Hankkeen tavoitteet ovat suoraan Kansallisesta lukutaitostrategiasta 2030 ja hanke tukee Kansallisen lukutaitostrategian suuntaviivojen ja toimenpiteiden toteutumista.

Sivistyspalvelujen palvelualueen toimintasäännön 1.2.2024 4§:n mukaan toteutuspäätös kuuluu varhaiskasvatusjohtajan tehtäviin.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 74 000€, josta myönnettynä avustuksena Opetushallitus on maksanut Kangasalan kaupungille 30.12.2023 70 300 euroa.  Rahoitus käytetään hankkeen toteuttamiseen ja hallinnollisesti siitä vastaa Kangasalan kaupunki. Rahoitusta ei siirretä sopimuskuntiin.

Omarahoitusosuus 5% (3700 euroa) jakautuu kunnille edellisen yhteishankkeen prosenttiosuuksien (esisopimus ja asukasluku) mukaisesti. Tampereen kaupungin omarahoitusosuus on 52% eli 1924 euroa.
Hankkeen toteuttamisaika 1.6.2024 – 31.7.2025. Rahoitus on käytettävissä 31.7.2025 saakka.   

Hankkeen projektiryhmän jäsenten ja taloushallinnon yhteyshenkilön esihenkilönä toimivat heidän vakituiset esihenkilönsä. 

Hankkeeseen liittyvien laskujen hyväksyntä kuuluu operatiiviselle omistajalle (Konsernijohtajan päätös 14.12.2023 § 210).

Hankkeessa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta. 

Hanketta on käsitelty ja hyväksytty toteutukseen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtoryhmässä. 

Päätös

Lukuinto lentoon Pirkanmaalla -yhteishanke toteutetaan ajalla 1.6.2024 – 31.7.2025 Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Kangasalan kaupunki, Oriveden kunta, Pälkäneen kunta, Pirkkalan kunta, Sastamalan kunta, Tampereen kaupunki ja Valkeakosken kaupunki ovat sopineet Opetushallituksen valtionavustuksen toteuttamisesta yhteishankkeena.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 74 000 euroa, josta myönnettynä avustuksena Opetushallitus on maksanut Kangasalan kaupungille 30.12.2023 70 300 euroa.  Rahoitus käytetään hankkeen toteuttamiseen ja hallinnollisesti siitä vastaa Kangasalan kaupunki. Rahoitusta ei siirretä sopimuskuntiin.

Omarahoitusosuus 5% (3700 euroa) jakautuu kunnille edellisen yhteishankkeen prosenttiosuuksien (esisopimus ja asukasluku) mukaisesti. Tampereen kaupungin omarahoitusosuus on 52% eli 1924 euroa.

Rahoitus on käytettävissä 31.7.2025 saakka.

Hankkeen strateginen omistaja Tampereen kaupungin osalta on varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus ja operatiivinen omistaja aluejohtaja Pia Mikkola. Projektipäällikköä ei nimetä Tampereen kaupungilta, koska Kangasalan kaupunki koordinoi hanketta.

Hankkeen projektiryhmään nimetään suunnittelija Sanna Mustonen (3 h/vko).

Hankkeen ohjausryhmän jäseniksi nimetään aluejohtaja Pia Mikkola ja suunnittelija Sanna Mustonen.

Taloushallinnon yhteyshenkilö on Kirsi M Koivisto.

Hankkeen kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 131014 ja projektimääritys SAP:issa on H1310_LUKUINTO_LENTOON

Allekirjoitus

Varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.