§ 37 Varhaiskasvatuksen valokuvauksen hankinta käyttöoikeussopimuksena

Lataa  Kuuntele 

TRE:413/02.07.01/2024

Päätöspäivämäärä

24.6.2024

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Tanja Moisala, puh. 040 485 6275, etunimi.sukunimi@tampere.fi, koordinaattori, Suvi Mironoff, puh. 040 159 5571, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja hankinta-asiantuntija Eveliina Seppi, puh. 040 161 6198, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus, puh. 050 523 7386, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin hankintapalvelut pyysi Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimeksiannosta tarjouksia käyttöoikeussopimukseen Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen valokuvauksista neljän (4)vuoden sopimuskaudeksi.  ​

Kyseessä on neljän (4) toimittajan puitejärjestely, jonka sisäiset hankinnat tehdään puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

​Hankintamenettelynä on (1397/2016) 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on EU- kynnysarvon ylittävän palvelun hankinta käyttöoikeussopimuksena. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 15.4.2024 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa. ​

​Hankinta ei ollut jaettu osiin, koska se ei kokonaisuuden kannalta ollut tarkoituksenmukaista. ​

​Tarjouksen jättivät määräaikaan 15.05.2024 klo 12 mennessä seuraavat 16 yritystä:

 • ​Kuvahaka Oy (2869884-2)
 • Kuvaverkko Oy (3265796-3)
 • Frendikuva Oy (1748815-3)
 • Seppälän Koulukuvat Oy (1463474-1)
 • Focusoiva Oy (1855104-6)
 • Oma Design Oy (3103877-3)
 • Foto Airaksinen Oy (0871595-9
 • Color-Kuva Oy (0859748-9)
 • Suomen Mallikuvat Oy (2206330-1)
 • Kuvamuisto Oy (2266418-2)
 • Roifoto Oy (1096086-5)
 • Aromitehdas Oy (3195615-2
 • L. Nyblin Oy (1083386-6))
 • Zoomi Kuvakaupat Oy (0855332-0)
 • KuvaSeppälä-yhtiöt Oy (0451170-5)
 • Studio Kuvapaja Oy (2547095-7)


Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintalain mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoajaa rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista.​

​Hankintayksikkö on tarkastanut kaikkien tarjouskilpailuun osallistuneiden tarjoajien soveltuvuuden (pois lukien rikosrekisteriotteen ja yhteisösakko-otteen tarkastaminen) ennen hankintapäätöstä. Tarjoajien tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset on tarkistettu Vastuugroup-​ palvelusta. Aromitehdas Oy toimitti tilaajavastuulain (1233/2006) 5§:ssä mainitut selvitykset ja todistukset erikseen, sillä Aromitehdas Oy:n tilaajavastuulain 5 §:ssä mainittuja selvityksiä ja todistuksia ei ollut saatavissa Vastuugroup- palvelusta. Kaikki tarjoajat täyttävät tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.


Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen​

​Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouspyynnöstä. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

Seuraavia yrityksiä pyydettiin täsmentämään tarjouksiensa tarjouspyynnön mukaisuutta hankintalain 74 §:n 2 momentin ja 96 §:n mukaisesti poikkeuksellisen alhaisen hinnan osalta:

 • Kuvaverkko Oy (3265796-3)
 • Frendikuva Oy (1748815-3)
 • Seppälän Koulukuvat Oy (1463474-1)
 • Focusoiva Oy (1855104-6)
 • Foto Airaksinen Oy (0871595-9
 • Color-Kuva Oy (0859748-9)
 • Suomen Mallikuvat Oy (2206330-1)
 • Kuvamuisto Oy (2266418-2)
 • Roifoto Oy (1096086-5)
 • Aromitehdas Oy (3195615-2
 • L. Nyblin Oy (1083386-6))
 • Zoomi Kuvakaupat Oy (0855332-0)
 • KuvaSeppälä-yhtiöt Oy (0451170-5)
 • Oma Design Oy (3103877-3)

Hankintayksikön on vaadittava tarjoajalta selvitys tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Hankintayksikkö pyysi yllä mainituilta tarjoajilta selvitystä tarjottujen tarrakuva-arkin, ryhmäkuvan ja muotokuvan hintojen osalta. Selvityksestä tuli käydä ilmi syy alhaiseen tarjoushintaan. 

Kaikkien muiden täsmennykset saapuivat vastaukselle annettuun määräaikaan mennessä. Saatujen täsmennysten jälkeen kaikkien tarjoajien tarjousten katsottiin täyttävän tarjousten tarjouspyynnönmukaisuudelle asetut ehdot.

Tarjousten vertailu ​

​Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin parasta hinta-laatusuhdetta seuraavin painotuksin:​

Hinta, max. 55 vertailupistettä​

Laatu, max. 45 vertailupistettä​

Hinnanvertailu tehtiin tarjouksessa annettujen tietojen perusteella  vertailemalla ostokorin tuotteiden hintoja tuotteittain. Edullisimman tuotehinnan antanut tarjous sai vertailuun maksimivertailupisteet. Muiden tarjousten hinnat suhteutettiin tähän hintaan kaavalla: (edullisin annettu hinta/pisteytettävän tarjouksen hinta) * tuotteen maksimivertailupisteet

Laatupisteitä jaettiin kolmesta eri kategoriasta seuraavasti:

- Asiakastyytyväisyyskysely: Tarjoajan tuli nimetä (3) kolme referenssikohdetta, joita olivat varhaiskasvatusyksiköt, joissa Tarjoaja on suorittanut vastaavan palvelunreferenssivaatimuksessa kuvatun tavoin viimeisen kolmen vuoden sisällä tarjouksen jättöpäivästä alkaen. Hankintayksikkö lähetti asiakastyytyväisyyskyselyn kolmeen referenssikohteeseen 17.5.2024 ja vastausaika päättyi 31.5.2024. Jos referenssikohde ei evastannut, sai tarjoaja kyseisestä referenssikohteesta 0 pistettä. Yksittäisestä ilmoitetusta referenssikohteelle suoritettavasta asiakastyytyväisyyskyselystä oli maksimipistemäärä 10 pistettä. Kolmelle referenssikohteelle suoritetusta asiakastyytyväisyyskyselystä saatava maksimipistemäärä oli näin ollen 30 pistettä.

- Tarjoajalla oli tarjota vanhemmille tarkoitettu valokuvaukseen liittyvä esite ja kuvauslupaseuraavilla kielillä: englannin kieli, venäjän kieli, arabian kieli, somalin kieli ja darin kieli. Tarjoaja sai kaksi (2) pistettä jokaisesta edellä mainitusta kielestä, jolle sillä on käännetty kuvattavien vanhemmille tarkoitettu esite ja kuvauslupa. Kuvattavien vanhemmille tarkoitettu materiaali voi olla sähköisessä muodossa tai paperisena. Jos Tarjoajalla on käännettynä tarjouksen tekohetkellä kaikille vaadituille kielille valokuvaukseen liittyvä esite ja kuvauslupa, sai tarjoaja maksimipistemäärän eli 10 pistettä.

- Pisteytettävä ympäristövaatimus: Tarjoaja sai 5 pistettä, jos Tarjoajan valokuvatuotannossa käytetään vain uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.

​Tarjousvertailu toteutettiin tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla. Tarjoajien kunkin vertailuperusteen osalta saamat pisteet ja pisteytyksen perustelut ilmenevät hankintapäätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta.​

Edellä mainitun perusteella seitsemän (7) kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta tekivät: 

 • Frendikuva Oy
 • Seppälän koulukuvat Oy
 • Focusoiva Oy
 • Color-kuva Oy
 • Kuvamuisto Oy 
 • Zoomi Oy 
 • KuvaSeppälä Yhtiöt Oy

Tarjoajien kokonaisvertailupisteet käyvät ilmi hankintapäätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta.

Hankintayksikkö suoritti arvonnan tarjouskilpailun voittajan selvittämiseksi 07.06.2024 klo 07.50. Koska hankintayksikön periaatteena ja velvollisuutena on toteuttaa hankintalain oikeusperiaatteita, hankintayksikkö totesi arvonnan olevan tässä tapauksessa syrjimätön ja tasapuolinen vaihtoehto tarjouskilpailun voittajan valitsemiseksi. Arvonnan suoritti Hankinta-asiantuntija Eveliina Seppi ja suunnittelija Teemu Mäki arvontakoneella teams- kokouksessa. Arvontatilaisuus nauhoitettiin ja tallenne arvonnasta lähetetään tarjoajille hankintapäätöksen tiedoksiannon jälkeen. 

Edellä mainitun perusteella neljä (4) arvonnan perusteella valittua tarjoajaa ovat: 

 • Frendikuva Oy
 • KuvaSeppälä Yhtiöt Oy
 • Color-kuva Oy
 • Zoomi Oy

​Edellä mainitut tarjoajat esitetään valittavaksi sopimuskumppaneiksi. Valittavaksi esitettävien yritysten on ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriote (hankintamenettelyote) ja yhteisösakko-​ ote.


Asiakirjojen julkisuus​

​Hankinta-​asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat,​ kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa

Hankinnan valmistelijana toimi hankinta-asiantuntija Eveliina Seppi. Asiantuntijoina hankinnassa toimivat varhaiskasvatuksen aluejohtaja Tanja Moisala, varhaiskasvatusyksikön johtaja Hanna-Mari Autioniemi ja koordinaattori Suvi Mironoff. ​

​Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. ​

Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii aluejohtaja, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Tanja Moisala Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta 900 000 euroa vuodessa eli 3 600 000 euroa sopimuskauden aikana.​

Päätösvallan peruste: Tampereen kaupungin hallintosääntö 37 §, palvelualueen johtajan toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi, sivistyspalvelujen palvelualueen johtajan päätös 10.6.2024 § 58.

Päätös

Käyttöoikeussopimus Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen valokuvauksesta neljän (4) vuoden sopimuskaudeksi tehdään Frendikuva Oy:n (1748815-3), KuvaSeppälä-yhtiöt Oy:n (0451170-5), Color-Kuva Oy:n (0859748-9) ja Zoomi Kuvakaupat Oy:n (0855332-0) kanssa.​

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään aluejohtaja Tanja Moisala.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta 3 600 000 euroa sopimuskauden aikana.

Sopimus hankinnasta syntyy vasta hankintasopimuksen allekirjoituksella. ​

 

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus hankinta-asioissa

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan hakea muutosta vaatimalla julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaista hankintaoikaisua. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 25 §:n mukaisen kyseistä hankintaa koskevan kynnysarvon.

1. Hankintaoikaisu (oikaisuohje)
  
Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisua koskevasta vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuviranomaiselle. Hankintaoikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä.
Hankintaoikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuviranomainen

Hankintaoikaisua haetaan päätöksen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B
PL 487
33101 Tampere

Hankintaoikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Määräaika

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

2. Valitus markkinaoikeuteen (valitusosoitus)

Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain vastaisesti, voi tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 § 3 momentin mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1)    asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2)    siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Muutoksenhakuaika

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta perusteluineen sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoituksen).

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen julkista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 130 §:n 1) tai 3) kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asiaosainen voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Tiedoksisaanti

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
 
Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskielto

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta hallinto-oikeudesta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 § 2 momentin mukaisesti markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
 

Valituksen tekeminen

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, jota vaaditaan muutettavaksi, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

puh. 029 56 43300
faksi 029 56 43314
sähköposti markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 148 §). Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava päätöksessä mainitulle muutoksenhakuviranomaiselle edellä kohdassa ”Oikaisuviranomainen” mainittuun osoitteeseen.