§ 1 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle poikkeamispäätöstä koskevan valituksen johdosta

Lataa  Kuuntele 

TRE:7214/10.03.01/2019

Päätöspäivämäärä

30.3.2020

Päätöksen tekijä

Yleiskaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta hylkäsi päätöksellään 28.1.2020 § 22 poikkeamishakemuksen koskien lupaa muuttaa lomarakennuksen käyttötarkoitus asuinrakennukseksi 3900 m2 suuruiselle tilalla Kuusela 837-585-2-82.

Päätöksestä on jätetty valituskirjelmä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa valituksen johdosta (Hämeenlinnan hallinto-oikeuden dnro: 00434/20/4111). Määräpäivä lausunnon antamiselle on 3.4.2020.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 §:n mukaan palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta muun ohella muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä. Palvelualueen johtaja voi hallintosäännön mukaisesti siirtää päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Kaupunkiympäristön palvelualueen johtajan 29.12.2019 (§ 148) hyväksymän palvelualueen toimintasäännön liitteenä olevan delegointimatriisin mukaan Kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmän osalta yleiskaavapäällikkö päättää muun ohella muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä johtamansa toiminnan osalta.

Tampereen kaupunki esittää valituksen hylkäämistä ja uudistaa asiassa kaiken sen, mitä asiassa on aikaisemmin lausuttu.

Tampereen kantakaupungin alueella on voimassa vuonna 2017 hyväksytty ja tammikuussa 2020 lain voiman saanut yleiskaava. Yleiskaavassa loma-asumiskäyttöön on osoitettu yksityisten käytössä olevat rakennuspaikat niillä ranta-alueilla, joilla rakennuspaikka on sijaintinsa vuoksi erillään muusta yhdyskuntarakenteesta eikä alueelle tavoitella taajaman muodostumista.  

Tampereen kaupunki on suhtautunut myönteisesti käyttötarkoituksen muutokseen ainoastaan sellaisella lomarakennuspaikalla, joka on alun perin asumiskäyttöön rakennettu. Tämä on voitu todeta vertaamalla tilan rekisteröimisajankohtaa ja asumishistoriaa samaiselta ajalta. Kuusela-niminen tila on rekisteröity 12.7.1951. Hakijat eivät toimittaneet Kansallisarkiston alkuperäistä selvitystä kiinteistöllä asuneista henkilöistä rekisteröimisajankohdasta alkaen. Kirjallista selvitystä pyydettiin 25.9.2019. Kiinteistöä ei siis ole alun perin asumiskäyttöön rakennettu, eikä lomarakennuksessa myöhemmin asuneet muuta tätä tilannetta. Maistraatti ei enää 23.9.2014 käyttöön otetun valtakunnallisesti yhtenäisen menettelytavan mukaisesti kirjaa hakijan ilmoituksen pohjalta vapaa-ajanasuntoa vakinaiseksi asuinpaikaksi.

Hakijalle on myös ilmoitettu lupahakemuksen jättämisen yhteydessä 26.8.2019, että käyttötarkoituksen muutosta ei päätösesityksessä yhdyskuntalautakunnalle puolleta, koska ko. Hervantajärven rantojen rakennuspaikkojen käyttötarkoitus loma-asuntoalueena on ratkaistu Kantakaupungin yleiskaava 2040 laatimisen yhteydessä, eikä perusteluja käyttötarkoituksen muuttamiseksi ko. rakennuspaikan osalta ole voitu esittää. Tampereen kaupungin kielteinen päätös koskee vain rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutosta eikä sillä ole vaikutusta asumiseen lomarakennuspaikalla.

Poikkeamislupa voidaan myöntää vain, jos luvan myöntämisen lain 171.2 §:ssä säädetyt poikkeamisen oikeudelliset edellytykset täyttyvät ja jos lisäksi on olemassa tämän pykälän 1 momentissa tarkoitettu erityinen syy. Muussa tapauksessa lupahakemus on hylättävä. Poikkeamisen perusteina eivät siis voi olla henkilökohtaiset syyt tai se, että rakennus täyttää teknisesti asumisen vaatimukset, vaan poikkeaminen liittyy aina rakennuspaikkaan.

Asukkaiden kertomusten perusteella ei asumishistoriaa voida todentaa.

Liitteet sisältävät henkilötietoja, minkä johdosta niitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan oheinen lausunto poikkeamispäätöstä koskevan valituksen johdosta.

Allekirjoitus

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio

Organisaatiotieto

Tampere