§ 2  Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös poikkeamislupaa koskevassa asiassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:3655/10.03.01/2018

Päätöspäivämäärä

4.2.2019

Päätöksen tekijä

Yleiskaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, ja lakimies Patricia Nikko, puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta hylkäsi päätöksellään 26.6.2018 § 147 poikkeamishakemuksen koskien lupaa muuttaa loma-asunnon käyttötarkoitus vakituiseksi asunnoksi 2000 m2 suuruiselle tilalla Joensuu 837-509-9-1. Hakijat valittivat päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 27.12.2018 nro 18/0609/2 valituksen. Hallinto-oikeuden mukaan alueella voimassa oleva rantayleiskaava on laadittu poikkeamislupahakemusta koskevan rakennuspaikan ja sen lähiympäristön osalta loma-asutuksen ohjaustarpeita varten, joten pysyvän asutuksen sijoittaminen loma-asumiseen varatulle ranta-alueelle edellyttää lähtökohtaisesti kaavallista tarkastelua. Pysyvästä asutuksesta aiheutuu loma-asutusta laajempi tarve maankäytön suunnitelmalliseen järjestämiseen muun muassa yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuuden sekä palvelujen saatavuuden huomioon ottamiseksi. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimus edellyttäisi pysyvän asutuksen sallimista myös alueen muille vastaavassa asemassa oleville maanomistajille. Kun lisäksi otetaan huomioon vireillä oleva kaavoitustyö, haetun poikkeamisluvan myöntäminen aiheuttaisi maankäyttö- ja rakennuslain 171 § 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamisellle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Henkilökohtaisilla rakennuspaikkaan liittymättömillä syillä ei ole merkitystä poikkeamisen myöntämisedellytysten arvionnin kannalta.

Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta 29.1.2019 saadun tiedon mukaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätös on siten lainvoimainen.

Liite on salainen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 32 kohdan nojalla.

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 27.12.2018 nro 18/0609/2 merkitään tiedoksi.

Allekirjoitus

Pia Hastio, yleiskaavapäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere