§ 23 Luontohuippukokouksen 11.9.2024 järjestämiseen liittyvä lisätilaus

Lataa  Kuuntele 

TRE:952/02.07.01/2024

Päätöspäivämäärä

24.6.2024

Päätöksen tekijä

Ympäristö- ja kehitysjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Annika Kettunen,​ puh. 040 687 7336,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kehittämispäällikkö Kaisa Mustajärvi, puh. 0408062294,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin strategiassa sekä pormestariohjelmassa painotetaan luonnon monimuotoisuuden edistämistä. Kaupunkien luontohuippukokous kokoaa yhteen kaupunkien, elinkeinoelämän ja valtion edustajia keskustelemaan kuutoskaupunkien parhaista käytännöistä, mahdollisuuksista ja haasteista luontotyössä sekä vauhdittamaan luontopositiivisten kaupunkien rakentumista. Luontohuippukokouksella vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta edistävää työtä ja Suomen isoimpien kaupunkien välistä yhteistyötä luontotavoitteiden saavuttamiseksi. Luontohuippukokouksen järjestelyistä vastaa Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö.

Tämä hankinta liittyy aikaisempaan Talo Events oy:ltä tehtyyn hankintaan TRE:952/02.07.01/2024 Luontofoorumin järjestämisestä. Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) kansallisen kynnysarvon alittava liitteen E mukaisten muiden erityisten palvelujen hankinta. Hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Hankinnasta ei järjestetty tarjouskilpailua,​ koska tarjouskilpailulla ei arvion mukaan siitä aiheutuvat kustannukset huomioiden olisi saavutettu tavoiteltavia hyötyjä. Kari & Pantsar on toiminut Tampereen kaupungin asiantuntijana luonnon monimuotoisuustyössä ja foorumin järjestelyissä – yritys tarjoaa vankalla kokemuksella asiantuntijuutta luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen liittyvien ja laajojen sidosryhmien hallintaa vaativien kokousten järjestämiseen

Kestävä kaupunki palveluryhmän Ilmasto-​ ja ympäristöpolitiikan yksikkö on pyytänyt Kari & Pantsarilta tarjousta kongressin valmisteluun ja tilaisuuden fasilitointiin liittyvien palveluiden tuottamisesta. Yrityksen tarjouksen mukainen kokonaishinta on 5700 € + alv + mahdolliset matkakulut (junalla). Tarjous sisältää aamupäivän ohjelman juoksutuksen ja tarvittavat materiaalit sekä kokouksen aamupäivän ohjelman moderoinnin, sekä kaupunginjohtajien suljettujen ovien palaverin järjestämisen. Sekä ohjelmakoordinaattorin osallistumisen foorumiin hoitaen tilaajan kanssa sovittuja tehtäviä.

Hankintayksikkö on arvioinut tarjotun kokonaishinnan edullisuutta. Tarjottu hintataso vastaa markkinoilla tarjottavia päivähintoja. Edellä mainitun perusteella esitetään,​ että Kari & Pantsar valitaan sopimuskumppaniksi. Hankintayksikkö on tarkastanut Tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset yrityksen osalta hyväksytysti.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista,​ sillä edellytyksellä,​ että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Hankkeen ja sopimuksen vastuuhenkilö kaupunginpuolelta on ympäristö-​ ja kehitysjohtaja Kari Kankaala. Vastuuhenkilö huolehtii mahdollisen yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle tarvittaessa. Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 111880.

Päätös

Hankitaan Kari & Pantsar Oy:n (3352797-6) tarjouksen mukaisesti asiantuntija palvelua Tampereella 11.9.2024 järjestettävän Kaupunkien luontohuippukokouksen järjestämiseksi. 

Hankkeen ja sopimuksen vastuuhenkilö kaupunginpuolelta on ympäristö-​ ja kehitysjohtaja Kari Kankaala. Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 111880. Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta,​ kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

 

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun tai kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaista hankintaoikaisua haetaan Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta hankintapäätöksen tehneeltä viranomaiselta ja kuntalain mukaista oikaisua haetaan päätösotteen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta toimielimeltä.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B
PL 487
33101 Tampere

Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Määräaika

Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 
Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.