§ 7 Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Suomen Erityisjäte Oyn päästötarkkailusuunnitelmasta

Lataa  Kuuntele 

TRE:4002/11.01.02/2022

Päätöspäivämäärä

22.6.2022

Päätöksen tekijä

Ympäristöpäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Sari Sassi, puh. 050 328 5969, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Ympäristöpäällikkö Kati Skippari, puh. 050 521 5198, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asia (lausuntopyyntö LSSAVI/18770/2021)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Suomen Erityisjäte Oy:n Kangasalan käsittelylaitoksen ympäristöluvan (Dnro LSSAVI/3595/2020, 1.10.2021) lupamääräyksen 119 edellyttämästä päästötarkkailusuunnitelmasta. Suomen Erityisjäte Oy:n Kangasalan käsittelylaitos sijaitsee Tampereen rajan tuntumassa Kangasalan kaupungissa osoitteessa Kidetie.

Lausuntoa on pyydetty 27.6.2022 mennessä. Lausunnon on valmistellut ympäristötarkastaja Sari Sassi.

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto on kokouksessaan 5.2.2019 § 19 siirtänyt toimivaltaansa lausuntojen antamiseen liittyvissä asioissa ympäristönsuojelupäällikölle (nykyisin ympäristöpäällikkö).

Lausunto

Suomen Erityisjäte Oy:n Kangasalan käsittelylaitokselle 1.10.2021 myönnetyn ympäristöluvan lupamääräyksissä 119–126 määrätään toiminnan aikaisesta tarkkailusta. Lausuttavana olevassa päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelmassa todetaan, että suunnitelmassa on esitetty käsittelylaitoksen toiminnan aikainen lupamääräysten mukainen tarkkailu ja että tarkkailusuunnitelma ei sisällä kaatopaikkojen tarkkailua, koska niiden rakentamista ei vielä aloiteta. Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen toteaa, että lausuttavana oleva päästötarkkailusuunnitelma ei kata vielä esitystä lupamääräyksen 122 mukaisesta vaatimuksesta liittyä Tarastenjärven alueen yhteistarkkailuun eikä lupamääräysten 124-126 mukaisista melu-, pöly- ja hajuvaikutusten tarkkailusta.

Laitoksen päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelmassa on todettu, että Tampereen Veden jätevedenpuhdistamolle johdettavan jäteveden laatua tarkkaillaan jätevesisopimuksen ehtojen mukaisesti. Tarkkailuun esitetyistä analyyseistä puuttuvat ammoniumtyppi, rauta, tina, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) ja halogenoidut orgaaniset yhdisteet (AOX), jotka Tampereen Vesi on laitoksen ympäristöluvan käsittelyn aikana antamassaan lausunnossa edellyttänyt määritettäväksi jätevesitarkkailun vuorokauden kokoomanäytteistä. Ennen päästötarkkailusuunitelman hyväksymistä tulee varmistaa, onko edellä mainitut analyysit tarpeen lisätä tarkkailusuunnitelmaan.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toiminnanharjoittajan olisi suositeltavaa tehdä hajuvaikutusten tarkkailua myös aistinvaraisesti pitämällä hajuhavainnoista hajupäiväkirjaa. Tämä on tärkeää etenkin silloin, kun alueella otetaan uusia jätteiden käsittelytekniikoita käyttöön tai silloin, kun alueella käsitellään laadultaan tai määrältään aiemmin käsitellyistä jätteistä poikkeavia jätteitä.

Päätös

Annetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Suomen Erityisjäte Oy:n Kangasalan käsittelylaitoksen päästötarkkailusuunnitelmasta oheinen lausunto.

Allekirjoitus

Ympäristöpäällikkö Kati Skippari

Organisaatiotieto

Tampere