§ 28 Äänitasomittarin hankinta pienhankintana

Lataa  Kuuntele 

TRE:6201/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

30.10.2020

Päätöksen tekijä

Ympäristöterveyspäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Terveysinsinööri Tarja Hartikainen, puh. 050 554 5899 ja ympäristöinsinööri Eeva Hentilä, puh. 050 521 5118, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang, puh. 050 521 5184, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen ympäristöterveys on pyytänyt 9.6.2020 tarjousta kuudelta eri toimijalta äänitasomittarista ja mittausdatan purkuohjelmasta.

Mittalaitteen on edellytetty täyttävän seuraavat vaatimukset:

  • Standardin IEC 61672-1:2002, sitä vastaavien kansallisten standardien ja näitä uudemman vastaavan IEC-standardin tarkkuusluokan 1 vaatimukset.
  • Mittalaitteen terssisuodattimien (1/3) tulee täyttää standardin IEC 61260:1995 tai vastaavan kansallisen standardin tai näitä uudemman vastaavan IEC-standardin vaatimukset.
  • Normaaliäänilähteen (äänitasokalibraattori) tulee täyttää standardin IEC 60942:2003, tätä vastaavan kansallisen standardin tai tätä uudemman vastaavan IEC-standardin tarkkuusluokan 1 vaatimukset.
  • Mittalaitteella tulee voida mitata ja tallentaa äänitasoja LAeq, LAFmax, Leg taajuuskaistoilla 20 - 200 Hz sekä LCPeak. Lisäksi mittalaitteella tulee voida nauhoittaa ja purkaa mittausten aikaisia äänitapahtumia.

Tarjouksen tulee sisältää äänitasomittari ja sen tulosten purku- ja käsittelyohjelma. Lisäksi tarjoukseen pyydettiin sisällyttämään mittalaitteen ja datan purkuohjelman käytönopastuksen.

Tarjoukset pyydettiin toimittamaan 30.6.2020 mennessä.

Ympäristöterveys on yhdessä ympäristönsuojelun kanssa käynyt läpi saadut tarjoukset. Tarjouksia saatiin kolmelta eri toimijalta: MIP Electronics Oy (Y-1627111-2), Pietiko Oy (Y-1934034-7), Movetec Oy (Y-0705113-4). Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota mittalaitteiden ominaisuuksiin ja käytettävyyteen sekä tarjouspakettien kokonaisuuteen. Tarjousvertailun perusteella päätettiin hankkia Tampereen kaupungin ympäristöterveyden, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan yhteiskäyttöön MIP Electronics Oy:n (Y-1627111-2) tarjoama mittari Nor145, jossa vakiona 1/2" Nor1227 esipolarisoitu mikrofonikapseli ja Nor1209 esivahvistin sekä tarjouksen mukaiset varusteet ja optiot 3, 4, ja 11. Tarjoukseen sisältyy lisäksi käyttökoulutus asiakkaan tiloissa. Tarjouksen hinta on 11 675 € (alv 0 %). Yksiköiden käyttötarpeisiin nähden kyseinen tarjouspaketti oli saaduista tarjouksista kokonaisuudessaan soveltuvin.

Ympäristöterveys, ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta ovat tehneet yhteiskäytöstä erillisen sopimuksen, joka on tämän hankintapäätöksen liitteenä.

Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) kansalliset kynnysarvot alittava hankinta eli pienhankinta. 

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa. 

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtajan 29.9.2020 § 107 hyväksymän toimintasäännön liitteen mukaan ympäristöterveyspäällikkö päättää irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä palvelu- ja vuosisuunnitelman rajoissa johtamansa toiminnan osalta, 100 000 euroon asti. 

Päätös

Hankitaan MIP Electronics Oy:ltä (Y-1627111-2) äänitasomittari Nor145, jossa vakiona 1/2" Nor1227 esipolarisoitu mikrofonikapseli ja Nor1209 esivahvistin sekä tarjouksen mukaiset varusteet. Lisäksi hankitaan käyttöönottokoulutus MIP Electronics Oy:ltä tarjouksen MTA-05126-WON9H9 mukaisesti. Hankintahinta 11 675 € (alv 0 %).

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

Kustannukset maksetaan kustannuspaikoilta: 50 % terveydensuojelu 111871, 30 % ympäristönsuojelu 111879, 20 % rakennusvalvonta 111884.

Allekirjoitus

Ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang

Organisaatiotieto

Tampere