§ 16 Terveydensuojeluviranomaisen lausunto YVA-päätösasiassa, Tampereen seudullinen raitiotie-hanke

Lataa  Kuuntele 

TRE:3516/11.01.00/2020

Päätöspäivämäärä

16.6.2020

Päätöksen tekijä

Ympäristöterveyspäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

terveystarkastaja Sari Front p. 050 521 5172, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Terveysinsinööri Tarja Hartikainen, p. 050 554 5899, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan ELY-keskus varaa YVA-menettelyn soveltamista koskevassa päätösasiassa Tampereen ja Kangasalan kaupungin terveydensuojeluviranomaisille YVA-lain 13 §:n mukaan mahdollisuuden esittää näkemyksensä suunniteltavan Tampereen seudullinen raitiotie -hankkeen rakentamis- ja käyttövaiheen todennäköisistä merkittävistä haitallisista ympäristövaikutuksista ja arvioimaan, ovatko hankkeesta vastaavan esittämät keinot estää merkittäviä haittoja tehokkaita.

Tampereen, Kangasalan, Ylöjärven kaupungit ja Pirkkalan kunta suunnittelevat Tampereen seudullista raitiotie -hanketta kuntiensa alueella. Tampereen alueellinen ympäristöterveys vastaa sekä Tampereen että Kangasalan terveydensuojelusta. Tampereen kaupungin delegoinnin mukaan terveydensuojeluviranomaisen lausunnon antaa ympäristöterveyspäällikkö.

Terveydensuojeluviranomainen arvio hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyisyyteen. Terveydensuojelulaki edellyttää että elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään.

Hankkeen ympäristöterveysvaikutuksia on arvioitu sekä rakentamis- että käyttövaiheessa. Merkittävimpiä ympäristöterveysvaikutuksia ovat melusta ja tärinästä aiheutuvat haitat, joiden ehkäisyä ja vähentämistä yleissuunnitelmassa on käyty läpi yleisellä tasolla. Rakennusvaiheessa louhinta ja muu kivenkäsittely tuottaa taustamelusta helposti erottuvaa melua, jota tulee lieventää kaikilla mahdollisilla käytettävissä olevilla keinoilla. Uudiskohteissa on huomioitava raitiotien mahdolliset vaikutukset. Ongelmia voi tulla lähimmäs ratalinjaa sijoittuvissa kiinteistöissä, joihin voi raitiovaunun ohiajon ääni kuulua sisätiloihin, jos julkisivujen ääneneristys ei ole riittävä ja muutamissa yksittäisissä kohteissa on kaarrekirskunnan mahdollisuus. Ensisijaisesti raitiovaunuliikenteen aiheuttamaa tärinää ja runkomelua tulee vaimentaa ratarakenteen ratkaisuilla ja vaimennuksilla.

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää aktiivisella viestinnällä. Viestinnässä tulee huomioida tiedotus asukkaille rakennustöiden aikataulusta ja etenemisestä. Rakennustyön vaiheista tulisi etukäteen tiedottaa niitä sidosryhmiä, joihin vaikutusten arvioidaan kohdistuvan. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon sidosryhmien näkemyksiä erilaisista paikallisista lieventämiskeinoista. Kuulemista voidaan toteuttaa esimerkiksi sähköisillä kyselyillä ja ratahaarakohtaisilla kuulemistilaisuuksilla, joiden avulla sidosryhmät voivat antaa paikkaan sidottua palautetta ja ehdotuksia lieventämiskeinoista.

Rakennustöiden yhteydessä olisi hyvä tehdä riskinarviointi vesilaitoksien putkien osalta. Vesilaitoksien saneerausvelka on suuri ja putkirikkojen riski suuri maatöissä.

Päätös

Terveydensuojeluviranomainen katsoo, että hankkeella ei ole sellaisia ympäristöterveysvaikutuksia, että se edellyttäisi varsinaista YVA-menettelyä. Yksityiskohtaisemmissa suunnitelmissa on kuitenkin aina etsittävä sellaiset vaihtoehdot, jotka aiheuttavat ihmisille vähiten terveyshaittaa.

Allekirjoitus

Ympäristöterveyspäällikön 2. varahenkilö Tarja Hartikainen

Organisaatiotieto

Tampere