§ 11 Ilmanlaadun mittausjärjestelmän päivittäminen hiukkasanalysaattorilla suorahankintana

Lataa  Kuuntele 

TRE:6721/02.07.01/2021

Päätöspäivämäärä

1.10.2021

Päätöksen tekijä

Z/Ympäristönsuojelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Ari Elsilä, puh. 050 5215 149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg, puh 050 5215 198, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii kaudelle 2021-2025 (yrja 1.12.2020, 152§) uusitun ilmanlaadun yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti ilmanlaadun seurannasta viidellä mittaus­asemalla. Jatkuvatoimisin mittauksin seurataan hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten, typen oksidien ja otsonin pitoisuutta ja verrataan niiden pitoisuuksia ohje- ja raja-arvoihin. Lisäksi mitataan hiukkasten keuhkodepotoituvaa pinta-alaa (LDSA) ja hiukkasten lukumääräpitoisuutta kahdella sensorilla. Nykyisen mittausjärjestelmän neljästä hiukkasanalysaattorista kaksi vanhinta on hankittu vuonna 2006. Niiden huoltotarve lisääntyy vuosi vuodelta eikä varaosien saannille ei ole enää takuuta, joten mittausten jatkuvuuden turvaamiseksi ne molemmat on tarkoitus uusia sopimuskauden 2021-2025 aikana.

Tampereen Pirkankadun mittausasemalla on ollut käytössä vuodesta 2019 alkaen yksi Fidas 200- analysaattori, jolla voi seurata mm. pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten pitoisuutta samanaikaisesti. Uuden laitekannan yhtenäisenä pitämiseksi tarkoituksenmukaisinta on hankkia myös Kalevan mittausasemalle samalla mittaustekniikalla toimiva analysaattori, jolloin kalibrointi- ja huoltokuluja sekä mittausten ylläpitotyötä voidaan minimoida. Mitä useampia erilaisia mittaustekniikoita on käytössä, sitä vähemmän  kaupungin henkilökunta pystyy niiden laitekohtaisiin erikoisominaisuuksiin ja huoltotarpeisiin perehtymään. Myös hiukkasten kokojakaumien luotettava vertaileminen esim. liikenne- ja kaupunkitaustaympäristössä mahdollistuu käytettäessä samaa mittaustekniikkaa useammalla eri mittausasemalla.

Ilmatieteen laitos totesi vuonna 2018 raportissaan ”Ulkoilman SO2-, NO- ja O3-mittausten kansallinen vertailumittaus sekä ilmanlaatumittausten laatujärjestelmä- ja kenttäauditointi 2017”, että: ”Seuraavassa kansallisessa laatujärjestelmien auditoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota mittausepävarmuuslaskelmiin, standardien noudattamiseen, tyyppitestattujen ja ekvivalenttien mittausmenetelmien tai mittalaitteiden käyttöön sekä hiukkasmittausten laadunvarmennus­toimen­piteisiin". Fidas 200 ja 200E laitteilla on useimmista muista hiukkasanalysaattoreista (ja joista useimmat mittaavat vain yhtä hiukkaskokoa kerrallaan) poiketen EN16450 ja EN15267 mukaiset TÜV:n tyyppihyväksynnät. Ilmatieteen laitos on hyväksynyt Fidas 200:n ilmanlaadun raja-arvojen seurannassa käytettäväksi.

Hankinnan arvo alittaa julkisista hankinnoista säädetyn (1397/2016) lain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Kyseessä on lain 40 § 2 momentin 3) kohdan mukainen suorahankinta,​ sillä vastaavaa laitetta ei ole Suomessa saatavissa muilta toimittajilta. Hiukkasanalysaattori Fidas 200E:n hankinta osaksi Tampereen kaupungin jatkuvatoimista ilmanlaadun seurantajärjestelmää on sellainen Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukainen pienhankinta, jota ei tarvitse erikseen kilpailuttaa.

HNU Nordion Ltd Oy:ltä on saatu 20.9.2021 päivätty tarjous hiukkasanalysaattori Fidas 200E:stä sisältäen laitteiston paikalle toimittamisen, asennuksen ja liittämisen mittausjärjestelmään. Kokonaisuuden hinta on yhteensä 31350 euroa (alv 0 %).

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999).

Tilaus/sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Hankitaan HNU Nordion Ltd Oy:ltä (Y-tunnus 0699276-8) Tampereen kaupungin ilmanlaadun mittausjärjestelmään 20.9.2021 päivätyn tarjouksen (tampere11619) mukaisesti hiukkasanalysaattori Fidas 200E kokonaishintaan 31350 euroa (alv 0 %).

Kustannukset maksetaan investointien kustannuspaikalta I1110_ICT_21_01_01. Hankintasopimus sitoo kaupunkia vasta kun sopimus on allekirjoitettu.

 

 

 

Allekirjoitus

Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg