§ 12 Otsonianalysaattorin hankinta Ilmanlaadun mittausjärjestelmään pienhankintana

Lataa  Kuuntele 

TRE:6742/02.07.01/2021

Päätöspäivämäärä

30.9.2021

Päätöksen tekijä

Z/Ympäristönsuojelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Ari Elsilä, puh. 050 5215 149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg, puh 050 5215 198, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

 

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii ympäristölupavelvollisten laitosten kanssa kaudelle 2021-2025 (yrja 1.12.2020, 152§) uusitun ilmanlaadun yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti ilmanlaadun seurannasta viidellä mittaus­asemalla. Jatkuvatoimisin mittauksin seurataan hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten, typen oksidien ja otsonin pitoisuutta ja verrataan niiden pitoisuuksia ohje- ja raja-arvoihin. Lisäksi mitataan hiukkasten keuhkodepotoituvaa pinta-alaa (LDSA) ja hiukkasten lukumääräpitoisuutta kahdella sensorilla.

Mittausjärjestelmän nykyinen otsonianalysaattori alkaa olla perushuollon tarpeessa ja on tarkoituksenmukaisinta uusia koko laite kuin alkaa sitä osa osalta korjauttamaan. Analysaattori on 12 vuotta vanha, joten varaosien saannille siihen tulevaisuudessa ei ole enää takuuta. Mittausten jatkuvuuden turvaamiseksi laite on uusittava joka tapauksessa sopimuskauden 2021-2025 aikana. 

Saarnio ym. (Ilmatieteen laitos 2018) totesivat raportissaan ”Ulkoilman SO2-, NO- ja O3-mittausten kansallinen vertailumittaus sekä ilmanlaatumittausten laatujärjestelmä- ja kenttäauditointi 2017”, että: ”Seuraavassa kansallisessa laatujärjestelmien auditoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota mittausepävarmuuslaskelmiin, standardien noudattamiseen, tyyppitestattujen ja ekvivalenttien mittausmenetelmien tai mittalaitteiden käyttöön sekä hiukkasmittausten laadunvarmennus­toimen­piteisiin.”

Hankinnan arvo alittaa julkisista hankinnoista säädetyn (1397/2016) lain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Kyseessä on pienhankinta, johon sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta.

Tarjouksia otsonianalysaattorin toimittamisesta ja  asentamisesta pyydettiin Kontram Oy:ltä ja HNU Nordion Oy Ltd:ltä. Tarjouspyyntöä täydennettiin toiselta tarjoajalta tulleen kysymyksen perusteella ja täydennyspyyntö lähetettiin 20.9.2021 molemmille tarjoajille. HNU Nordion Ltd Oy:n tarjoama laite oli halvempi sekä otsonigeneraattorilla varustettuna (ero 890 €) ja ilman sitä (ero 769 €). Kontramin tarjouksessa ei mainittu huollon tuntiveloitushintoja ja sen tarjouksessa oli varauma: "Toimitusajat ilmoitetaan aina välimyyntivarauksin. Tämän vuoksi tarjouksen toimitusaikoja ei voida pitää sitovina."

HNU Nordion Ltd Oy:ltä saatu 20.9.2021 päivätty tarjous otsonialysaattori O342e:stä sisäisellä otsonigeneraattorilla varustettuna sisältää vuosihuoltopakkauksen, käyttökoulutuksen sekä liittämisen Envidas tiedonkeruu- järjestelmään laitteen asennuksen ja luovutuksen yhteydessä. Kokonaisuuden hinta on yhteensä 11360 euroa (alv 0 %). Hankintapäätöksen perusteena on halvempi hinta.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999).

Tilaus/sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

 

Päätös

 

Hankitaan HNU Nordion Ltd Oy:ltä (Y-tunnus 0699276-8) Tampereen ilmanlaadun mittausjärjestelmään 20.9.2021 päivätyn tarjouksen (Tampere11620) mukaisesti otsonianalysaattori O342e sisäisellä otsonigeneraattorilla varustettuna kokonaishintaan 11360 euroa (alv 0 %). 

Kustannukset maksetaan investointien kustannuspaikalta I1110_ICT_21_01_01. Hankintasopimus sitoo kaupunkia vasta kun sopimus on allekirjoitettu.

 

Allekirjoitus

Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg