§ 10 Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto LSSAVI:lle Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Tarastenjärven jätekeskuksen jätelain 120 § mukaisesta suunnitelmasta

Lataa  Kuuntele 

TRE:5681/11.01.02/2021

Päätöspäivämäärä

21.9.2021

Päätöksen tekijä

Z/Ympäristönsuojelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Sari Sassi,​ puh. 050 328 5969,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg,​ puh. 050 521 5198,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asia

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Tarastenjärven jätekeskuksen jätelain 120 § mukaisesta suunnitelmasta. Suunnitelma koskee jätteiden käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämistä. Lausuntoa on pyydetty 23.9.2021 mennessä. Lausunnon on valmistellut ympäristötarkastaja Sari Sassi.

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto on kokouksessaan 5.2.2019 § 19 siirtänyt toimivaltaansa lausuntojen antamiseen liittyvissä asioissa ympäristönsuojelupäällikölle.

Lausunto

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Tarastenjärven jätekeskuksen jätelain 120 § mukainen suunnitelma (jatkossa suunnitelma) on kattava kuvaus jätekeskuksen jätteiden käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä. Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen nostaa kuitenkin esiin muutamia yksittäisiä asioita, joita olisi hyvä tarkentaa.

Suunnitelman nestemäistä jätettä koskevasta kohdasta 4.4 ei käy ilmi, käsitelläänkö hiekkakaivojätteen selkeytysaltaan vesi öljynerottimella ennen veden johtamista jätevedenpuhdistamolle. Mikäli öljynerotin on käytössä, tulee maininta öljynerottimesta ja siihen liittyvän hälyttimen toimintakunnon testauksesta sisällyttää suunnitelmaan.

Suunnitelman puujätettä koskevassa kohdassa 4.5 mainitaan, että kyllästetyn puu huolellinen erottelu muusta puutavarasta on tärkeää materiaalin jatkokäytön kannalta. Lisäksi kyseisessä kohdassa todetaan, että jätepuu murskataan säännöllisin väliajoin ja osa murskatusta puusta hyödynnetään kompostoinnin tukiaineena, osa jätteen välivaraston esipeitossa ja osa toimitetaan muualle hyödynnettäväksi. Suunnitelmasta tulisi näkyä, mikäli murskattava puujäte lajitellaan jatkokäyttöä varten erikseen myös muun (esim. maalattu, liimattu tai muuten käsitelty) kuin kyllästetyn puun osalta.

Suunnitelman betoni- ja tiilijätettä koskevassa kohdassa 4.6 mainitaan, että betonit varastoidaan ja murskataan säännöllisesti pienempään palakokoon ja että betonimurske käytetään hyödyksi jätekeskuksen infran rakentamisessa sekä käsittelyalueiden käytöstä poiston toimissa. Kyseisestä kohdasta ei käy ilmi, mitä tiilijätteelle tehdään eikä se, erotellaanko betonijätteestä  raudoitukset ja muut mahdolliset materiaalit. Edellä mainitut seikat tulisi näkyä suunnitelmasta.

Suunnitelman vesipäästötarkkailua koskevan kohdan 5.2.1 mukaan jätekeskuksessa muodostuvat valuma- ja suotovedet kerätään tasausaltaisiin, joista jätevedet johdetaan viemäreitä pitkin Tampereen kaupungin jätevedenpuhdistamoille. Viemäriin johdettavien jätevesien laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Jätekeskus kuuluu myös Tarastenjärven alueen ympäristöluvallisten toimijoiden 2016 käynnistämään vesien yhteistarkkailuun, johon sisältyy jätekeskuksen suotovedet, pintavedet lähistön ojista sekä alueiden pohjavedet. Tarastenjärven jätekeskuksen lähialueelle on suunniteltu ja ympäristöluvitettu uutta jätteenkäsittely- ja kiertotaloustoimintaa. Tarastenjärven ympäristöluvallisten toimijoiden 2016 käynnistämää vesien  yhteistarkkailuohjelmaa on syytä laajentaa ja päivittää sitä mukaa, kun lähialueen toiminnot käynnistyvät, jotta eri toimintojen vaikutuksia vesiin voidaan selvittää.

Suunnitelman toimintaa häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisissa tilanteissa koskevasta kohdasta 6 eikä vesipäästötarkkailua koskevasta kohdasta 5.2.1 käy ilmi, onko jätevesiviemäröinnissä sulkumahdollisuutta mahdollisen poikkeustilanteen varalle. Mikäli viemärilinjat on varustettu sulkukaivoilla, tulisi sulkumahdollisuudesta olla maininta suunnitelmassa ja sulkukaivot selkeästi merkittyinä maastoon sekä jätekeskuksen asemapiirrokseen.

Päätös

Annetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Tarastenjärven jätekeskuksen jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmasta oheinen lausunto.

Allekirjoitus

Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg