§ 14 Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen vastaselitys Destaclean Oy:n ympäristölupaan liittyvässä valitusasiassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:2190/11.01.00/2020

Päätöspäivämäärä

29.12.2021

Päätöksen tekijä

Z/Ympäristönsuojelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Sari Sassi, puh. 050328 5969, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg, puh. 050 521 5198, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asia

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat hakeneet muutosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 10.2.2021 tekemään päätökseen nro 35/2021, joka koskee jätteiden kierrätyslaitoksen ympäristöluvan muuttamista sekä toiminnan aloittamislupaa. Luvan hakijana on Destaclean Oy. Vaasan hallinto-oikeus on varannut Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tilaisuuden antaa hallinto-oikeudelle vastaselityksen annettujen lausunnon, vastineiden ja ilmoitusten johdosta. Vastaselitys on pyydetty toimittamaan hallinto-oikeuteen 10.1.2022 mennessä.

Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön 1.2.2021 mukaisesti ympäristönsuojelupäällikkö käyttää muutoksenhakuoikeutta johtamansa toiminnan osalta.

Vastaselityspyyntöön liittyvät lausunto, vastineet ja ilmoitukset

Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt 24.9.2021 lausuntoa ja vastinetta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 10.2.2021 tekemästä päätöksestä (nro 35/2021) tehdyistä valituksista. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on lausunnossaan ilmoittanut, että se viittaa antamaansa päätökseen ja sen perusteluihin. Tampereen kaupungin terveydensuojeluviranomainen on antamassaan vastineessa katsonut,​ että ympäristölupaehdoissa tulee antaa toimijalle riittävät seurantavelvoitteet mahdollisten ympäristöterveyshaittojen ehkäisemiseksi,​ havaitsemiseksi ja torjumiseksi.Tampereen kaupungin asemakaavoitus ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ovat ilmoittaneet, että ne eivät anna vastinetta.

Vaasan hallinto-oikeus on 9.11.2021 pyytänyt vastinetta Destaclean Oy:ltä. Vastineessaan Destaclean Oy katsoo, että valituksissa ei ole tuotu esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella päätös tulisi palauttaa uudelleenkäsiteltäväksi. Lupapäätöksessä on annettu toiminnan kannalta tarpeelliset määräyksen ympäristöhaittojen estämiseksi ja vähentämiseksi. Perusteita täytäntöönpanokiellolle ei ole esitetty. Yhtiö vaatii ensisijaisesti, että hallinto-oikeus hylkää valitukset ympäristölupapäätöksestä sekä täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan vaatimuksen perusteettomina ja pysyttää lupapäätöksen voimassa sellaisenaan. Toissijaisesti yhtiö vaatii, että mikäli hallinto-oikeus katsoo lupapäätöksen muuttamiselle olevan tarvetta, lupamääräyksiä voidaan tarkistaa hallinto-oikeuden päätöksellä vastineen perusteluissa tarkemmin yksilöidyiltä osin palauttamatta asiaa uudelleen käsiteltäväksi. Tällöinkään täytäntöönpanokiellolle ei ole perusteita.

Vastaselitys

Destaclean Oy on vastineessaan vastannut Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valituksessa esitettyihin huoliin, ja esittänyt vastineensa perusteluiden kohdissa 10., 11., 12. ja 17 ympäristölupapäätöksen lupamääräyksiin sellaisia tarkennuksia, jotka selventävät lupamääräyksiä ja määräysten noudattamista sekä osaltaan ehkäisevät toiminnasta aiheutuvia haittoja ympäristöön. Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että Destaclean Oy:n vastine ja siinä esitetyt tarkennukset vastaavat ympäristönsuojeluviranomaisen valituksessa esitettyihin huoliin riittävällä tavalla ja, että lupapäätös voidaan saattaa voimaan tarkennusten mukaisesti muutettuna. 

 

Päätös

Annetaan Vaasan hallinto-oikeudelle oheinen vastaselitys Destaclean Oy:n muutoksenhaunalaisesta ympäristölupapäätöksestä annettujen lausunnon, vastineiden ja ilmoitusten johdosta (diaarinumero 20330/2021).

Allekirjoitus

Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg