§ 13 Ympäristöluvan rauettaminen kiinteistöllä 837-081-8301-0003

Lataa  Kuuntele 

TRE:4591/11.01.02/2019

Päätöspäivämäärä

10.12.2021

Päätöksen tekijä

Z/Ympäristönsuojelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Sari Sassi, puh. 050 328 5969, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg, puh. 050 521 5198, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Ympäristölupa

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto on kokouksessaan 1.10.2019 § 146 myöntänyt Fortum Waste Solutions Oy:lle ympäristöluvan Tarastenjärven jätteiden kierrätyskeskuksen toimintaan Tampereen kaupungin Nurmessa kiinteistöllä 837-081-8301-0003. Ympäristölupa on myönnetty toistaiseksi voimassa olevana.

Jätteenkäsittelytoimintoja tai siihen liittyviä rakentamis- tai muita toimenpiteitä ei ole tehty alueella. Luvanhaltijan ennakkosopimus alueen vuokraamisesta on jo rauennut.

Ympäristöluvan raukeaminen

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 88 §:n 1 mom kohdan 1 mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai että toiminta on lopetettu.

Asian käsittely

Ympäristönsuojelulain 88 §:n 2 mom mukaan ympäristöluvan raukeamisasian käsittelyssä noudatetaan, mitä YSL:n 96 §:ssä säädetään hallintomenettelystä eräissä asioissa. Raukeamisasian voi panna vireille lupaviranomainen omasta aloitteestaan, valvontaviranomainen, toiminnanharjoittaja, kunta tai haitankärsijä.

Koska luvan rauettamishakemus on tullut vireille toiminnanharjoittajan aloitteesta, ei toiminnanharjoittajaa ole ollut tarpeen kuulla asian käsittelyssä. Koska toimintaa ei ole aloitettu eikä alueelle ole tehty toimintaan llittyviä rakentamis- tai muita toimenpiteitä, on katsottu, että asiasta ei ole ollut tarpeen kuulla myöskään muita tahoja asianosaisina.

Käsittelymaksu

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto on hyväksynyt ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 19.2.2019 § 27. Luvan rauettamisesta ei ole taksassa määritetty erillistä maksua, joten asian käsittelystä peritään taksan maksutaulukon mukainen maksu: "Muiden asioiden käsittely, muu ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelemä asia, 75 €/tunti". Asian käsittelyyn on käytetty aikaa 5 tuntia, joten käsittelystä peritään yhteensä 375 euroa. Käsittelymaksu laskutetaan erikseen, kun asiaa koskeva päätös on annettu.

Päätös

Päätetään, että Fortum Waste Solutions Oy:n Tarastenjärven jätteiden kierrätystoiminnalle myönnetty ympäristölupa kiinteistöllä 837-081-8301-0003 raukeaa, koska toimintaa ei ole aloitettu ja luvanhaltija on hakenut luvan rauettamista.

Allekirjoitus

Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg