Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 16.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 167 Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelma 

TRE:4137/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja
  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Pauliina Laisi, puh. 040 836 2730 ja strategiacontroller Tuomas Huhtala, puh. 040 353 7384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 – 2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020 § 158. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaesitys perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin lautakuntatasolla sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline Tampereen strategian toteuttamiseen ja lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen.

Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt lautakunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja/tai -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen organisaatiossa asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelut muodostuvat Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän palveluista, joihin kuuluvat tilaomaisuuden hallinnan, asumisen kehittämisen ja palvelutilaverkkojen sekä kiinteistötoimen yksikkö. Kaupunginhallituksen ohjauksessa ovat valtuustoon nähden erikseen sitovat kehitysohjelmat, joita ovat Hiedanranta ja Viiden tähden keskusta. 

Kaupungin tilaomaisuus on asunto- ja kiinteistölautakunnan vastuulla. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä vastaa palvelutilaverkkojen suunnittelusta ja kehittämisestä toisen asteen ammatillisen koulutuksen (TREDU) tiloja lukuunottamatta käyttäjälautakuntien linjaamien palveluverkkoselvitysten ja konsernin kokonaisedun edellyttämällä tavalla. Tilahankkeet esitetään vuosittain laadittavassa talonrakennusohjelmassa, jonka toteutuksesta palveluryhmä vastaa yhteistyössä Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa palvelusopimukseen perustuen.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintatulot ovat 272,1 milj. euroa, toimintamenot -107,5 milj. euroa ja toimintakate 164,6 milj. euroa. Toimintakate on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.

Toimintatulot 272,1 milj. euroa muodostuvat pääosin tilaomaisuuden vuokratuotoista 155,2 milj. euroa, maa-alueiden vuokratuotoista 54,0 milj. euroa, maa-alueiden pysyvien vastaavien myyntivoitoista 29,2 milj. euroa, tilaomaisuuden pysyvien vastaavien myyntivoitoista 20,5 milj. euroa ja maankäyttösopimuskorvauksista 12,2 milj. euroa. Tilavuokratuotoista 85 %, 127,0 milj. euroa, on kaupungin sisäistä vuokratuloa. Lautakunnan toimintamenot ovat -107,5 milj. euroa, joihin sisältyvät mm. Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä ostettavat tilojen ja kiinteistöjen huollon ja kunnossapidon, hankejohtamisen, tilavuokralaskutuksen, kiinteistöjohtamisen ja tilanhallinnan palvelut yhteensä -45,0 milj. euroa sekä ulkopuolelta vuokrattujen tilojen vuokrakulut -48,3 milj. euroa. Tampereen Tilapalvelut Oy:lta ostettavat rakennuttamispalvelut sisältyvät vuosisuunnitelmassa investointimenoihin ja sisältävät valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset talonrakennushankkeet.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestoinnit ovat valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti -141,7 milj. euroa. Nettoinvestointimenot muodostuvat talonrakennusinvestoinneista (-106,5 milj. euroa pl. Hiedanranta), maa-alueisiin kohdistuvista investoinneista (-16,0 milj. euroa pl. kehitysohjelmat) sekä Hiedanrannan ja Viiden tähden keskustan kehitysohjelmiin kohdistuvista investoinneista. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on esitetty tarkempi erittely investointikohteista.

Talousarviossa sitoviksi määriteltyjen vuositavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksyvä toimielin voi päättää tarkemmasta sitovuudesta toimielimeen nähden.

Vuoden 2021 talousarviossa kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa on lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate ja nettoinvestoinnit, pois lukien alla luetellut erikseen sitovat erät. 

Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaan sisältyvät seuraavat erikseen sitovat erät:

  • Talonrakennushankkeet, nettoinvestoinnit (pl. Hiedanranta), - 106,450 milj. euroa
  • Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit, -3,600 milj. euroa
  • Hiedanranta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit -15,660 milj. euroa
  • Hiedanranta -kehitysohjelma, toimintakate, -0,830 milj. euroa

 

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat talousarvion sitovuusmääräysten mukaisesti lautakunnan toimintakate (pl. erikseen sitovat erät) ja nettoinvestoinnit (pl. erikseen sitovat erät). Talonrakennushankekohtaiset vuotuiset talousarviot ovat sitovia siten, että asunto- ja kiinteistölautakunta voi perustellusta syystä hyväksyä uudisrakennushankkeissa 5 prosentin ylityksen ja peruskorjaus- ja perusparannushankkeissa 15 prosentin hankekohtaisen ylityksen talonrakennusinvestointien kokonaissumman rajoissa.

Palvelu- ja vuosisuunnitelman sisältämät toiminnan painopisteet kuvaavat, mitä lautakunnan alaisessa toiminnassa pitkällä aikavälillä tehdään, jotta strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Kaupunginhallitus hyväksyi 18.5.2020 viisi kaupunkitasoista toiminnan painopistettä, jotka ovat lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen, kaupungin kasvun vahvistaminen ja hallinta, hiilineutraalisuuden edistäminen, toiminnan ja palveluprosessien tehostaminen sekä työntekijäkokemuksen parantaminen.

Asunto- ja kiinteistölautakunta toteuttaa osaltaan edellä mainittuja kaupunkitasoisia toiminnan painopisteitä. Kukin painopiste sisältää yhden tai useamman toimenpiteen. Toimenpiteistä esitetään palvelu- ja vuosisuunnitelmassa konkreettiset etenemissuunnitelmat vuodelle 2021.

Toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain (tilanteet: 4/20, 8/20 ja 12/20).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksytään.

Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi: "Lautakunta edellyttää, että asunnottomuuden toimenpideohjelman toteuttamisen yhteydessä arviointikriteerinä käytetään ohjelmatyön edistymisen ohella myös asunnottomien määrän kehitystä Tampereella."

Kokouskäsittely

Jaakko Stenhäll teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: "Lautakunta edellyttää, että asunnottomuuden toimenpideohjelman toteuttamisen yhteydessä arviointikriteerinä käytetään ohjelmatyön edistymisen ohella myös asunnottomien määrän kehitystä Tampereella."

Tuula Pohjola ja Nina Silius-Haouari kannattivat Stenhällin ehdotusta.

Toivomusponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Pauliina Laisi, Tuomas Huhtala, Virpi Ekholm, Anu Rajala, Petri Mölsä, Leena Aro

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.