Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 16.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 165 Messukylän koulun puurakennusten 1 ja 2 sekä kivirakennuksen perusparannuksen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus 

TRE:6365/10.03.07/2019

Valmistelija

  • Kauppinen Jukka, Rakennuttamispäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Hankeinsinööri Petri Saarinen, puh. 040 767 1981 ja rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi Messukylän koulu/puurakennukset 1 ja 2 sekä kivirakennus, perusparannus -hankkeen tarveselvityksen 25.4.2019. Hankesuunnitelma on hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnassa 20.11.2019. Toteutussuunnittelu on tehty hankesuunnitelman pohjalta.

Hanke käsittää puurakennuksen 1 ja puurakennuksen 2 sekä kivirakennuksen perusparannukset piha-alueineen, kalusteineen ja varusteineen täysin käyttökuntoon saatettuna. Koulun rakenteellinen mitoitus on 350 oppilasta (25 oppilasta/ryhmä)/luokat 0-6 kaksisarjaisena. Henkilökuntaa on yhteensä noin 35. Lisäksi kivirakennukseen tulee tilat kouluterveydenhuollolle.

Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. LVIAS-suunnittelusta vastasi Rejlers Finland Oy ja rakenne- ja akustiikkasuunnittelusta A-Insinöörit Suunnittelu Oy.

Hankkeen rakennuttamisesta on vastannut 20.11.2019 alkaen Tampereen Tilapalvelut Oy. Projektipäällikkönä on toiminut Petri Saarinen. Rakennustyöt vaiheistetaan kolmeen vaiheeseen. Rakennustyöt on tarkoitus ajoittaa tammikuun 2021 ja marraskuun 2023 väliselle ajalle. Rakennukset otetaan vaiheittain käyttöön tammikuussa 2022/puurakennus 2, 2023/puurakennus 1 ja 2024/kivirakennus.

Hankesuunnitelmassa hyväksytty kustannusarvio oli yhteensä 7 200 000 euroa. Toteutussuunnitelman hankinta-arvoerittelyn mukaisesti toteutuskustannukset ovat yhteensä 7 975 000 euroa.

Hankkeelle on vuoden 2020 talousarvioissa hyväksytty määräraha 7 035 000 euroa.

Tampereen Tilapalvelut Oy jatkaa kaupungin ja yhtiön välisen palvelu- ja yhteistyösopimuksen perusteella Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen tuottamaa palveluliiketoimintaa. Hankkeen rakennuttamisesta ja valvonnasta laaditaan osapuolten kesken toteutussopimus.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Messukylän koulu/puurakennukset 1 ja 2 sekä kivirakennus, perusparannus -hankkeen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksytään. 

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan tekemään toteutussopimukseen tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia ja allekirjoittamaan toteutussopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankeinsinööri Petri Saarinen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Virpi Ekholm,  Niko Suoniemi, Anni Andrejeff, Pia Mikkola, Elina Kalliohaka, Karita Boström, Leena Vekara, Elina Lahti, sisäinen tarkastus, tilapalvelut@tilapa.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.