Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 16.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 171 Ratapihankadun tontinluovutus- ja konseptikilpailuun liittyvät vuokrasopimukset 

TRE:2672/10.00.03/2019

Valmistelija

  • Kamppari Pasi, Tonttipäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007 ja tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginhallitus päätti 25.6.2018 § 297 Ratapihankadun tontinluovutus- ja konseptikilpailun käynnistämisestä. Kaupunginhallituksen päätöksen 7.12.2020 § 518  mukaisesti esitetään edelleen valtuuston päätettäväksi kilpailun voittaja ja myytävien kohteiden ostaja, joka on Jatke Pirkanmaa Oy perustettavien yhtiöiden lukuun.

Kilpailun voittaja ostaa Tampereen kaupungilta toimitilakorttelin 837-116-443-1 sekä tontilla 837-116-446-1 sijaitsevan siirretyn tavara-aseman ja tontilla 837-116-449-1 sijaitsevan asuinrakennuksen. Kilpailun voittaja ottaa vuokralle edellä mainittujen suojeltujen rakennusten tontit.

Kiinteistötoimi on yhdessä lakiyksikön kanssa laatinut ehdolliset 2.12.2020 allekirjoitetut vuokrasopimukset myytävien rakennusten tonttien 837-116-449-1 ja 837-116-446-1 vuokraamisesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Ratapihankadun tontinluovutus- ja konseptikilpailuun liittyvät tontit 837-116-446-1 ja 837-116-449-1 vuokrataan Jatke Pirkanmaa Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun.

Liitteenä olevat osapuolten väliset 2.12.2020 allekirjoitetut ehdolliset vuokrasopimukset hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vuokralainen, kiinteistötoimi, maanvuokrat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.