Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 16.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 162 Retkeilyn kehitysohjelma 2021-2025 

TRE:7357/00.01.02/2020

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuonna 2019 valmistuneen Luontovirkistyksen palveluohjelman osana selvitettiin kaupungin eri yksiköiden vastuita koskien retkeilyn ja luontoliikkumisen ylläpitoa ja kehittämistä. Selvityksessä päädyttiin esittämään retkeilyn ja luontoliikkumisen palvelun keskittämistä yhdelle yksikölle. Tämän seurauksena on päätetty, että palvelun järjestämisvastuu vuoden 2021 alusta alkaen on kiinteistötoimella. 

Luontovirkistyksen palveluohjelmassa kuvattiin palveluiden nykytila ja kunnostustarpeet, sekä esitettiin yleisiä kehitysehdotuksia kuten viestinnän kehittäminen. Palveluohjelma koski asemakaavoitettuja ja asemakaavattomia luonnonmukaisia viheralueita. Palveluohjelmaan koottiin eri asukaskyselyissä esiin nousseita luontovirkistykseen liittyviä tarpeita. Myös Metsien hoidon toimintamallin valmistelutyön asukaskyselyissä annettiin laajasti palautetta retkeilyn ja muun luontoliikkumisen kehittämistarpeista.

Luontovirkistyksen palveluohjelman ja aiempien kyselyiden tulosten pohjalta sekä palvelun järjestämisvastuun siirtyessä kiinteistötoimelle nähtiin tarpeelliseksi valmistella Retkeilyn kehitysohjelma vuosille 2021 - 2025. Kehitysohjelma koskee asemakaavattomia, luonnonmukaisia viheralueita sekä vesialueita. 

Retkeilyn kehitysohjelmassa 2021-2025 kuvataan retkeilyn ja luontoliikkumisen lähtötilanne vuonna 2020, vuosittainen huolto- ja hoitotarve sekä kehittämistarpeet seuraaville viidelle vuodelle. Tavoitteena on, että vuonna 2026 Tampereen kaupungin retkeilypalvelut, reitit ja taukopaikat vastaavat laadullisesti ja määrällisesti käyttötarvetta. Tavoitteena on myös, että retkeilypalveluita käytetään paikallisesti runsaasti ja että myös matkailijat ovat löytäneet Tampereen uudenlaisena, helposti saavutettavissa olevana luontovirkistyskohteena. 

Retkeilyn kehitysohjelmassa etusijalla ovat retkeilyn, maastopyöräilyn, polkujuoksun ja melonnan palvelurakenteen parantaminen, mutta se ottaa laajasti huomioon myös muut luontovirkistyksen osa-alueet kuten muun vesiliikkumisen ja kalastusmahdollisuudet. Retkeilyn ja luontoliikkumisen palveluverkostoa kehitetään suunnitellusti ja pitkäjänteisesti yhteistyössä asukkaiden, sidosryhmien, kaupungin eri yksiköiden sekä muiden Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa. 

Retkeilyn kehitysohjelman kustannusarvio vuotuiselle ylläpidolle, suunnittelulle ja toteutukselle on 250 000 euroa/vuosi. Siihen sisältyy kaikki työkustannukset, kalusto, tiestön ja rakennusten ylläpito ja huolto sekä polttopuut ja muut kuluvat materiaalit. Lisäksi vuosittain toteutettaviin uudis- ja kunnostuskohteiden materiaalihankintoihin on tarve varata määräraha, joka on arvioitu olevan yhteensä 330 000 euroa vuosina 2021 - 2025. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Retkeilyn kehitysohjelma vuosille 2021-2025 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankepäällikkö Jarmo Viljakka saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa  ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Heli Toukoniemi, Niko Suoniemi, Suvi Holm/Ekokummpanit Oy, Petri Mäkelä/Ekokumppanit Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.