Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 16.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 164 Sammon koulun laajennuksen ja päiväkodin uudisrakennuksen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus 

TRE:5187/10.03.07/2019

Valmistelija

  • Lakka Antti, Hankepäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Hankepäällikkö Antti Lakka, 040 553 8008, rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi Sammon koulun laajennuksen ja päiväkodin tarveselvityksen 22.11.2018 ja asunto- ja kiinteistölautakunta hankesuunnitelman 4.9.2019 jatkosuunnittelun pohjaksi.

Sammon koulun laajennus ja päiväkoti -rakennuksen paikalla sijainneet Kuulovammaisten koulu ja Liisanpuiston terveysasema kärsivät vakavista sisäilmaongelmista. Tarveselvitysvaiheessa päädyttiin koulun ja terveysaseman purkamiseen ja korvaamiseen ne uudisrakennuksella. 

Väestösuunnitteen mukaan päivähoitoikäisten määrä kasvaa voimakkaasti Sammon koulupolun alueella vuoteen 2033 mennessä. 1-5 -vuotiaita ennustetaan olevan 588 enemmän kuin nyt ja 6-15 -vuotiaita 420 enemmän kuin vuonna 2018. Sammon koulun laajennuksella ja uudella päiväkodilla pystytään vastaamaan niin päivähoitoikäisten kuin koululaisten määrän kasvusta aiheutuvaan palvelutarpeen kasvuun. Lisäksi Sammon koulua voidaan käyttää alkuvaiheessa väistötilana, mm. Kissanmaan koulun perusparannuksen ajan.

Kaksikerroksinen koulu on mitoitettu 750 oppilaalle ja oppilasryhmät 25 oppilaalle. Kouluun sijoittuvat pääosin luokat 0-6, mutta myös yläkoulu voi käyttää tiloja tarpeen mukaan. Päiväkoti on mitoitettu kuudelle ryhmälle, yhteensä noin 120 lapselle. Henkilökuntaa on yhteensä noin 110 henkilöä. 

Rakennukseen tulee tilat Pirkanmaan Voimia Oy:lle ja kouluterveydenhoidon tilat avopalveluille. Liikuntasali, ruokasali, kuntosali ja aineluokkia ovat rajattavissa muista tiloista iltakäyttöä varten. Rakennuksessa on hissi ja kaikkiin tiloihin on esteetön pääsy lukuun ottamatta ullakkokerrosta. 

Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. Pohjarakennesuunnittelusta vastasi Taratest Oy, LVI-suunnittelusta Granlund Tampere Oy, rakennesuunnittelusta WSP Finland Oy ja sähkösuunnittelusta Ramboll Finland Oy.

Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy. Projektipäällikkönä toimii hankepäällikkö Antti Lakka. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tammikuussa 2021 ja rakennuksen on tarkoitus valmistua lokakuussa 2022 siten, että se on otettavissa käyttöön tammikuussa 2023. Hankkeen rakennuttamisesta ja valvonnasta laaditaan Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n kesken toteutussopimus (liite).

Hankkeelle on vuoden 2021 talousarvioissa varattu määrärahaa 30 100 000 euroa. Toteutussuunnitelman mukainen kustannusarvio on 28 000 000 euroa, joka alittaa aiemman hankesuunnitelman kustannusarvion. Neliöhinta on 2 395 €/brm2. Pirkanmaan Voimia Oy:n maksamien keittiölaitteiden kustannus on 234 458 euroa. 

Hankkeen työllistävä vaikutus on noin 180 henkilötyövuotta. Rakennuksen laajuus on 11 693 bruttoneliötä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Sammon koulu ja päiväkoti uudisrakennus -hankkeen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksytään. 

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan tekemään toteutussopimukseen tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia ja allekirjoittamaan toteutussopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankeinsinööri Petri Saarinen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Hankepäällikkö Antti Lakka oli asiantuntijana läsnä kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Anni Andrejeff, Kristiina Järvelä, Elina Kalliohaka, sisäinen tarkastus, tilapalvelut@tilapa.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.