Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 16.12.2020

§ 170 Valtuustoaloite tasokkaan toriterassin etsimiseksi keskeiseltä paikalta Tampereella - Tampereen vihreä valtuustoryhmä 

TRE:5175/10.00.01/2020

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja
  • Heinämäki Anna-Kaisa, Kilpailukykyjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen vihreä valtuustoryhmä esittää 7.9.2020 jättämässään valtuustoaloitteessa, että kaupunki etsisi keskeisen paikan tasokkaalle terassille kesäksi 2021. Aloitteessa viitataan kesällä 2020 Helsingissä ja Turussa toteutettuihin ravintolatoimijoiden yhteisterasseihin.

Kaupungin rikas tapahtumatarjonta, kulttuuri- ja muut vapaa-ajan kohteet sekä ravitsemusliikkeet ovat muodostaneet erittäin merkittävän aluetaloudellisen kokonaisuuden ja ovat vaikuttava tekijä Tampereen keskustan vetovoiman ja elinvoiman kehittämisessä. Globaalin COVID-19 pandemian johdosta matkailijavirrat ovat merkittävästi vähentyneet ja tapahtumien määrä on romahtanut. Ravintoloiden aukioloaikoja ja muita toimintaedellytyksiä on myös COVID19-johdosta säädelty. Tämä on vaikuttanut isosti ravitsemusliikkeiden tilanteeseen taloudellisesti ja toiminnallisesti.
 
Tilanteen helpottamiseksi kaupungin puolelta tehtiin kesällä 2020 tiivistettyä yhteistyötä ravitsemusliikkeiden kanssa ja mahdollistettiin terassipaikkojen laajennukset tietyin edellytyksin. Samassa yhteydessä mahdollistettiin myös isompi määrä liikkuvia elintarvikehuoneistoja kaupunkitilaan. Syksyn 2020 aikana mahdollistettiin terassikauden jatkaminen yli talven pidennettyä terassikautta toivoville ravitsemusliikkeille osana pimeän ajan keskustan vetovoiman kehittämistä. Tampereen kaupunki on lisäksi kutsunut koolle ravintolayrittäjiä tiiviimmän vuoropuhelun kehittämiseksi sekä pyytänyt palautetta ja kehittämisideoita myös sähköisesti kesän 2020 elävöittämiskokeiluun osallistuneilta ravintolayrittäjiltä. Tässä yhteydessä kysyttiin mielipidettä myös isomman yhteisterassialueen perustamisesta johonkin keskeiselle paikalle kaupunkitilaan. Mielipiteet jakautuivat ajatusta puoltavaan ja toisaalta ajatusta vastustavaan kantaan. Osa yrittäjistä näkee, että terassitoimintaa tulisi mahdollistaa yrittäjien nykytoimipisteistä käsin. Toisaalta isompi terassikeskittymä voisi mahdollistaa tapahtumallisesti kiinnostavan kokonaisuuden keskustan vetovoiman kehittämiseksi.
 
Tampereen kaupunki on selvittänyt alustavasti kokemuksia muiden kaupunkien yhteisterassien toteutusmalleista. Mikään malli ei ole välttämättä sellaisenaan sovellettavissa Tampereelle. Huomioitavia seikkoja ovat muun muassa sijainti, huomattavat investointitarpeet, veden ja sähkön jakelun kustannuksista vastaava taho, kaupunkikuvalliset seikat, operointimalli ja operointikustannukset.
Laadukkaan terassialueen perustamisesta aiheutuu kustannuksia, joita ei voida kokonaisuudessaan kattaa terassitoimijoilta perittävillä vuokrilla.
 
Tampereen kaupunki pitää mahdollisuutta yhteisterassialueesta kuitenkin kiinnostavana ja edelleen jatkoselvitettävänä asiana. Vuoden 2021 suunnittelu bränditapahtumien toteuttamiseksi ja kesän elävöittämiseksi alkaa alkuvuodesta 2021 ja tarkentuu kevään aikana. Tällöin voidaan paremmin huomioida myös pandemiatilanne ja sen vaikutukset keskustan elävöittämisen ja tapahtumallisuuden tarpeisiin ja reunaehtoihin. Tässä yhteydessä selvitetään laajan yhteisterassin mahdollinen sijainti, kustannukset ja operointimalli sekä kuullaan ravintolayrittäjien näkemyksiä. Selvityksen pohjalta tehtävä mahdollinen esitys tuodaan toimivaltaisen päätöksentekoelimen hyväksyttäväksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)