Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 14.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 133 Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen rahoituksen ja päätösten tilannekatsaus 

TRE:5621/02.04.00/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Arto.Vuojolainen@tampere.fi

Perustelut

Tekopohjavesiyhtiö Tavase Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 16.10.2020 päätti omistajille suunnatusta kaksivaiheisesta osakeannista. Yhtiön tarkoituksena on kerätä 1 207 430 euroa uutta pääomaa yrityksen toimintaa varten. Annista Tampereen osuus on 959 315 euroa. Tavase Oy:n ylläpitämän osakasrekisterin mukaan yhtiön omistus jakautuu tällä hetkellä (pyöristetyin luvuin): Tampere 79,4 prosenttia, Akaa 8,7 prosenttia, Kangasala 8,4 prosenttia, Lempäälä 2,6 prosenttia ja Vesilahti 0,9 prosenttia.

Annin ensimmäisen vaiheen merkintäaika on 16.10.2020 - 31.12.2020 ja toisen 1.8.2020 - 31.10.2021. Ensimmäisen vaiheen merkinnät on maksettava viimeistään 28.2.2021 ja toisen vaiheen 30.11.2021. Tampereelle tarjotaan merkittäväksi yhteensä 27 409 osaketta. Annissa yhden osakkeen merkintähinta on 35 euroa.

Yhtiön toimitusjohtajan Petri Jokelan 25.9.2020 antaman selonteon mukaan antivarat on tarkoitus käyttää yhtiön toiminnan turvaamiseen ja lainvoimaisen toimilupapäätöksen hankkimiseen viiden vuoden ajanjaksolla vuosina 2021-2025. Selonteon mukaan antivaroista 0,3 milj. euroa käytetään yhtiön luotollisen pankkitilin (Tampereen kaupungin konsernitili) limiitin takaisinmaksuun, lainvoimaisen lupapäätöksen hankintaan 0,3 milj. euroa, yhtiön hallinnon ylläpitämiseen 0,5 milj. euroa ja lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen tehtävään kustannusarvion päivitykseen 0,1 milj. euroa. Lupapäätöksen hankkimiseen käytettävät varat on laskettu kolmelle vuodelle niin, että kunakin vuonna lupaprosessiin arvioidaan kuluvaksi noin 0,1 milj. euroa. Hallintoon, kuten palkkoihin ja lainanhoitoon on arvioitu käytettäväksi niin ikään 0,1 milj. euroa vuodessa viiden vuoden aikana. Yhtiön palveluksessa on yksi henkilö ja huomattava osa lupaprosessiin kohdennettavista varoista kuluu asiantuntijapalveluiden hankkimiseen.

Konsernijaosto käsitteli Tavasen tilannetta 10.3.2020 § 25 ja hyväksyi periaatetasolla yhtiön tilapäisen luototuksen. Tuolloin konsernijaosto velvoitti Tavase Oy:n aloittamaan valmistelut kaikkia osakkaita tasapuolisesti kohtelevan pitkäaikaisen rahoitusratkaisun toteuttamiseksi, sillä Tampere ei yksin voi kantaa rahoitusvastuuta kestävällä tavalla. Tampereen rahoitus- ja liiketoimintajohtajan 20.3.2020 tekemällä viranhaltijapäätöksellä Tavase Oy:n konsernitilin luottolimiittiä korotettiin 300 000 eurolla määräaikaisesti vuoden 2020 loppuun saakka.

Tavasen edellinen osakeanti päättyi 31.1.2019. Vuosille 2017-2019 ajoittuneella kaksivaiheisella antikierroksella yhtiö keräsi yhteensä 0,7 milj. euroa. Yhtiön kaikki osakkaat maksoivat annin merkintäosuutensa täysimääräisesti. Viimeinen suoritus tuli 8.1.2020, kun Kangasalan merkintäpäätös sai lainvoiman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.

Tavasen tilikauden 2019 tulos oli 62 276 euroa tappiollinen. Yhtiöllä ei ollut varsinaista liiketoimintaa, eikä sillä sen takia ollut yhtään liikevaihtoa. Yhtiön oma pääoma oli 1,54 milj. euroa. Vieras pääoma oli 6,2 milj. euroa, joka oli käytännössä velka Tampereen konsernitililtä.

Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeelle on myönnetty vesilain mukaiset luvat. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 13.12.2019 tekemällään päätöksellä Tavaselle vesilain mukaisen luvan Kangasalan tuotantoalueille ja Pälkäneen tuotantoalueelle 4.6.2020. Lupapäätöksistä on valitettu ja yhtiö odottaa lainvoimaisia ratkaisuja 2-3 vuoden kuluttua.

Tampereen kaupunginhallitus päätti 28.11.2011 § 614 mm., että tekopohjavesihanketta jatketaan yleissuunnitelman mukaisesti ja lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen arvioidaan investoinnin kustannukset ja tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta tehdään erillinen päätös. Linjausta ei ole tämän jälkeen muutettu, ja valtuusto on sittemmin useassa talousarviossa asettanut yhtiölle tavoitteeksi lupavaiheen loppuunsaattamisen. Osakeannin toteuttaminen auttaa Tampereen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamista.

Vuoden 2020 talousarviossa kaupungin yhteisiin eriin on varattu 2,0 milj. euroa osakkeisiin ja osuuksiin kaupunginhallituksen käyttöön sen erillisten päätösten mukaan. Tästä summasta on 0,75 milj. euroa käytetty Hiedanranta Ky:n yhtiöpanokseen ja 0,4 milj. euroa Tullinkulman Työterveys Oy:n lainan konvertointiin svop-sijoitukseksi, sekä varattu 0,2 milj. euroa Suomi-rata Oy:n osakepääoman merkitsemiseen. Jäljellä on noin 0,7 milj. euroa. Hiedanranta Ky:n yhtiöpanoksen vuonna 2020 toteutuvan palautuksen jälkeen investointivarausta on vapaana noin 1,45 milj. euroa.

Kaikkien Tavasen annissa olevien 27 409 osakkeen merkintä tapahtuu vuonna 2020 ja merkintähinta yhteensä 959 315 euroa voidaan maksaa kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin vuonna 2020 osoitetusta yhteisten erien investointivarauksesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Tampereen kaupunki osallistuu Tavase Oy:n osakeantiin merkitsemällä osakkeita enimmäismäärän yhteensä 27 409 kappaletta ja maksaa niistä yhteensä 959 315 euroa osakeannin ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden merkintähinta maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin vuonna 2020 osoitetusta yhteisten erien investointivarauksesta.

Päätös

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Tampereen kaupunki osallistuu Tavase Oy:n osakeannin ensimmäiseen vaiheeseen merkitsemällä osakkeita enimmäismäärän yhteensä 13 704 kappaletta ja maksaa niistä yhteensä 479 640 euroa osakeannin ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden merkintähinta maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin vuonna 2020 osoitetusta yhteisten erien investointivarauksesta.

Salosen esteellisyys päättyi ja hän palasi kokoukseen.

Esteellisyys

Todettiin, että rahoituspäällikkö Janne Salonen on hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella esteellinen asian käsittelyyn. Salonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Viestintäpäällikkö Raija Lindell palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Pormestari Lauri Lyly palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan seuraavaksi:

"Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Tampereen kaupunki osallistuu Tavase Oy:n osakeannin ensimmäiseen vaiheeseen merkitsemällä osakkeita enimmäismäärän yhteensä 13 704 kappaletta ja maksaa niistä yhteensä 479 640 euroa osakeannin ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden merkintähinta maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin vuonna 2020 osoitetusta yhteisten erien investointivarauksesta."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Sinikka Torkkola ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6556, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 050 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tekopohjavesiyhtiö Tavase Oy:llä on meneillään kaksivaiheisen osakeannin toinen vaihe. Tampereen kaupunginhallitus päätti 23.11.2020 § 480 osallistua osakeannin ensimmäiseen vaiheeseen merkitsemällä osakkeita enimmäismäärän 13 704 kappaletta ja maksaa niistä 479 640 euroa osakeannin ehtojen mukaisesti.

Annin molemmat vaiheet ovat kooltaan samansuuruisia. Yhtiön tarkoituksena on kerätä kaikkiaan 1 207 430 euroa uutta pääomaa, josta Tampereen osuus olisi 959 315 euroa. Yhtiön viidestä omistajasta neljä merkitsi uusia osakkeita täysimääräisesti annin ensimmäisellä kierroksella. Vain Vesilahti jätti käyttämättä merkintäoikeutensa. Tampereen kaupunki omistaa Tavasesta 80,1 prosenttia.

Antivarat on tarkoitus käyttää yhtiön toiminnan turvaamiseen ja lainvoimaisen toimilupapäätöksen hankkimiseen vuosina 2021–2025. Annin toisen vaiheen merkintäaikaa jatkettiin 31.1.2022 asti yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 25.10.2021. Toisen vaiheen osakemerkintä on maksettava viimeistään 31.3.2022.

Antia koskevassa päätöksessään (23.11.2020) kaupunginhallitus totesi lisäksi, että Tavase Oy:n jatkosta päätetään konsernijaoston valmistelusta kaupunginhallituksessa ja valtuustossa vuoden 2021 aikana. Tähän tavoitteeseen ei aikataulullisesti ole ollut edellytyksiä, koska Vaasan hallinto-oikeuden kumpaakaan päätöstä ei ole vielä saatu. Päätösten merkitys jatkosta linjaamiselle on kuitenkin huomattava.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 13.12.2019 päätöksellään Tavasen tekovesipohjahankkeelle vesilain mukaisen luvan tekopohjavesilaitokselle Kangasalan alueella. Lupa kattaa raakaveden oton Roineesta ja tekopohjaveden tuotannon Kangasalan tuotantoalueilla.

Aluehallintovirasto myönsi 4.6.2020 päätöksellään Tavaselle vesilain mukaisen luvan Pälkäneen alueella.

Kummastakin luvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on pyytänyt Tavaselta vastinetta annettuihin valituksiin. Tavase jätti heinäkuussa 2020 vastineensa Kangasalan alueeseen liittyviin valituksiin ja joulukuussa 2020 Pälkäneen alueen valituksiin. Hallinto-oikeus on ilmoittanut, että se pyrkii antamaan ratkaisunsa Kangasalan aluetta koskevaan valitukseen vuoden 2021 aikana, kun taas Pälkäneen asiassa ratkaisua ei todennäköisesti saada vuoden 2021 aikana.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen voimassa oleva strategia on hyväksytty laitoksen johtokunnassa 8.10.2019. Strategian mukaan Tavase Oy:n tekopohjavesihanke on kirjattu Tampereen Veden strategiseksi projektiksi.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta päätti yksimielisesti 1.12.2021 §120 kannanotosta, jonka mukaan ”Tavase Oy:n tekopohjavesihanketta jatketaan lainvoimaisten lupapäätösten saamiseksi sekä tekopohjavesihankkeen saattamiseksi valmiiksi rakentamispäätöstä varten. Tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta tehdään erillinen päätös.”

Lisäksi johtokunta hyväksyi samassa kokouksessa toivomusponnen: ”Tavase ja Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen kunnostaminen ovat nykytiedoin molemmat varteenotettavia vaihtoehtoja Tampereen Veden tulevaisuuden toiseksi päävesilaitokseksi/päävedenottamoksi Kaupinojan rinnalle. Afry Oy:n laatimassa Tampereen Veden vedenhankintaselvityksessä Tavase on todettu käyttökustannuksiltaan selvästi Ruskoa edullisemmaksi vaihtoehdoksi. Investointikustannusten osalta kustannusarviot sisältävät epävarmuustekijöitä. Tavasen toteuttamiseksi on vielä lupateknisiä esteitä ja poliittisia riskejä. Tavase-​hankkeen jatkaminen vähintään lainvoimaisen lupakäsittelyn loppuunsaattamiseksi on perusteltua,​ jotta saadaan varmistettua hankkeen toteuttamismahdollisuus. Tavasen osakeantiin osallistuminen on verrattain edullinen tapa säilyttää optio hankkeen toteuttamiselle. Samanaikaisesti on syytä varautua aikataulutuksessa ja valmistelussa siihen,​ että Ruskon vedenpuhdistamon kunnostaminen saattaa tulla toteutettavaksi. Perusselvitys Ruskon laitoksen kunnostamisesta ja kapasiteetin lisäämisestä tulisi aloittaa. Lopullinen valinta hankkeiden välillä on mahdollista tehdä tarkempien kustannusarvioiden ja lainvoimaisten lupien pohjalta. Huoltovarmuusnäkökulmasta on syytä varautua vaihtoehtoisiin skenaarioihin.”

Tampereen Veden vedenhankinnan periaatteena on, että vesihuollon käytettävissä on kaksi tarvittaessa toisensa korvaavaa päävedentuotantolaitosta. Tampere ottaa vetensä neljästä pintavesi- ja viidestä pohjavesilaitoksesta. Näistä kaksi merkittävintä ovat Kaupinojan ja Ruskon vedenpuhdistuslaitokset. Kaupinoja ottaa raakaveden Näsijärvestä ja Ruskon vedenpuhdistuslaitos Roineesta. Kaupinojan laitoksen vuosia kestänyt saneeraus on käytännössä valmis ja vedenpuhdistamon täysi tuotantokapasiteetti on tarkoitus saavuttaa vuoden 2021 loppuun mennessä.

Ruskon vedenpuhdistuslaitos on tulossa saneerausikään kuluvan vuosikymmenen aikana. Tekopohjavedellä on mahdollista korvata Ruskon laitoksen pintaveden tuotanto.

Tampereen Veden johtokunta perustaa kannanottoaan mm. vuonna 2020 valmistuneeseen Tampereen Veden pitkän tähtäimen vedenhankintaa ja investointeja koskevaan selvitykseen. Konsernijaosto merkitsi selvityksen tiedoksi 10.11.2020 § 95.

Afry Oy:n laatima selvitys näkee tekopohjavesihankkeessa useita positiivisia tekijöitä. Selvityksen mukaan vesikuution elinkaarikustannusten hinta sadan vuoden toiminta-ajalle olisi Tampereelle Tavasen vaihtoehdossa noin 0,20 euroa/m3 ja Ruskon pintavesilaitoksen kehittämisessä noin 0,42 euroa/m3. Lisäksi tekopohjaveden valmistus olisi toimintavarmempaa kuin pintaveden käyttö veden valmistuksessa. Tekopohjaveden valmistus arvioitiin myös ympäristöystävällisemmäksi vaihtoehdoksi kuin Ruskon vaihtoehto mm. pienemmän hiilijalanjäljen ansiosta. Lisäksi selvitys arvioi tekopohjavesihankkeen vahvuudeksi tuotetun veden tasalaatuisuuden ja puhdistusprosessin pienemmän riskin altistua raakaveden likaantumiselle, kuten öljyonnettomuudelle tai ydinlaskeumalle ja mahdollisille ilmastonmuutoksesta johtuville laatumuutoksille.

Tekopohjavesihankkeen vesiluvan saanti on ollut monimutkaista ja kestänyt pitkään. Siksi selvitys nosti hankkeen merkittävimmäksi riskiksi projektin varsinaisen toteuttamisen, johon liittyviä riskejä on enemmän kuin pintavesivaihtoehdossa.

Tavase Oy on ilmoittanut käytävänsä 1,2 milj. euron antivarat yhtiön toiminnan turvaamiseen ja lainvoimaisen toimilupapäätöksen hankkimiseen. Annista 0,3 milj. euroa on jo käytetty yhtiön luotollisen pankkitilin (Tampereen kaupungin konsernitili) limiitin takaisinmaksuun vuoden 2020 lopulla.

Osakeantivaroista on laskettu lainvoimaisen lupapäätöksen hankintaan 0,3 milj. euroa, yhtiön hallinnon ylläpitämiseen 0,5 milj. euroa ja lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen tehtävään kustannusarvion päivitykseen 0,1 milj. euroa. Hallintoon ja lupapäätökseen käytettävät varat on laskettu riittämään vuoteen 2025 asti.

Mikäli Tavase Oy:n toimintaa halutaan jatkettavan, on yhtiön rahoitus järjestettävä tavalla tai toisella. Osakeanti on kaikki osakkaita tasapuolisesti kohteleva rahoitusmuoto.

Tavasella ei ole liiketoimintaa ja siksi sillä ei myöskään ole liikevaihtoa. Vuonna 2020 yhtiön tilikauden tappio oli 108 927 euroa. Tilikauden 2020 lopun tilanteen mukaan yhtiöllä oli omaa pääomaa 1 985 800 euroa ja pitkäaikaista vierasta pääomaa 6 169 648 euroa, joka oli käytännössä konsernitilivelkaa Tampereen kaupungille.

Varovaisuuden periaatteen ja yhtiöön liittyvän epävarmuuden takia kaupunki on tehnyt Tavase Oy:n saatavista ja sijoituksista 6,09 milj. euron alaskirjauksen taseeseensa. Summasta lainasaatavien osuus on 5,89 milj. euroa.

Yhtiön palveluksessa on yksi osa-aikainen henkilö ja huomattava osa lupaprosessiin kohdennettavista varoista kuluu asiantuntijapalvelujen hankkimiseen.

Jos kaupunki ei osallistu Tavase Oy:n käynnissä olevan annin toiseen vaiheeseen, yhtiön toiminta joudutaan mitä todennäköisemmin lopettamaan, eikä yhtiöön tähän mennessä käytetyille varoille 8,19 milj. euroa saada mitään vastinetta. Mikäli lupaprosessi viedään loppuun ja lainvoimaiset toteutusluvat yhtiölle myönnetään, osakkailla on aikaa pohtia varsinaista toteuttamispäätöstä. Hanke pitää aloittaa neljän vuoden kuluessa lainvoimaisesta päätöksestä ja viimeistään kymmenen vuoden kuluessa pitää jättää hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi eli laitoksen pitää olla toiminnassa ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut lainvoimaisesta päätöksestä.

Tampereen kaupunginhallitus päätti 28.11.2011, että tekopohjavesihanketta jatketaan yleissuunnitelman mukaisesti ja lainvoimaisen lupapäätöksen jälkeen arvioidaan investoinnin kustannukset ja tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta tehdään erillinen päätös.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen rahoituksen ja lupaprosessin tilannekatsaus sekä Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan päätös merkitään tiedoksi.

Päätös

Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen rahoituksen ja lupaprosessin tilannekatsaus sekä Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan päätös merkitään tiedoksi. Tavase Oy:n rahoitus hallinto-oikeuden Pälkäneen aluetta koskevaan ratkaisuun saakka turvataan konsernitilin luottolimiitin turvin.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi:
"Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen rahoituksen ja lupaprosessin tilannekatsaus sekä Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan päätös merkitään tiedoksi. Tavase Oy:n rahoitus hallinto-oikeuden Pälkäneen aluetta koskevaan ratkaisuun saakka turvataan konsernitilin luottolimiitin turvin."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)