Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 20.4.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 44 Finnpark Oy:n vuoden 2021 osingonmaksutavoitetta pienemmän osingonmaksun hyväksyminen ja sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta luopuminen 

TRE:2627/02.04.00/2022

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen,​ puh. 050 345 1397 ja controller Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Finnpark Oy:lle on asetettu tavoite maksaa vuodelta 2021 osinkoa 50 prosenttia konsernin nettotuloksesta tai vähintään 1,​2 milj. euroa ja sijoitetun oman pääoman palautusta P-​Hämppiin tehdystä sijoituksesta 0,​5 milj. euroa. Yhtiön liikevaihto ja voitto ovat kärsineet merkittävästi koronapandemiasta. Finnpark Oy:n hallitus on hyväksynyt yhtiön tilinpäätöksen kokouksessaan 29.3.2022. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa vuodelta 2021 maksetaan 500 000 euroa.

Koronapandemiasta johtuen osinkoa tai sijoitetun pääoman palautusta ei ole maksettu vuonna 2020 tai 2021. Konsernijaoston päätös koskien vuodelta 2020 maksettavaa osinkoa on tehty kokouksessa 23.3.2021 § 24, jolloin on luovuttu osingonmaksutavoitteesta ja sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta kokonaisuudessaan. Vuodelta 2019 maksettavia osinkoja on käsitelty konsernijaoston kokouksessa 7.4.2020 § 36 Korona-pandemian vaikutuksia konserniyhtiöiden liiketoimintaan.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on lähettänyt konsernijaostolle kirjeen osingonmaksutavoitetta pienemmän osingonmaksun hyväksymisestä ja pääoman palautuksen maksamisesta pidättäytymisestä. Tällä jatketaan yhtiön maksuvalmiuden turvaamista ja turvataan liiketoiminnan tarpeelliset investoinnit.

Taloudellista tilannetta on avattu tarkemmin liitteenä olevassa kirjeessä. Korona-pandemian vuoksi kahden vuoden aikana menetykset liikevaihdossa ovat olleet noin 7,9 milj. euroa ja tulospuolella noin 5,0 milj. euroa. Pitkään vuonna 2021 näytti siltä, että yhtiö ei pysty maksamaan osinkoja lainkaan. Siihen nähden lopputulokseen, jossa osinkoa pystytään jakamaan 500 000 euroa voidaan olla tyytyväisiä.

Omistajaohjausyksikkö yhtyy yhtiön näkemykseen osingonmaksutavoitetta pienemmästä osingonmaksusta ja sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta. Mikäli yhtiön jakamaksi osingoksi hyväksytään 500 000 euroa,​ heikentyy vuoden 2022 talousarvioon sisällytetty tytäryhtiöiden osingoista ja pääoman palautuksista tavoiteltu tulo vastaavasti 1,​2 milj. eurolla.

Konsernijaosto antaa kaupungin yhtiökokousedustajalle kuntalain 46 §:n mukaisen ohjeen koskien osingonmaksua Finnpark Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2022.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Finnpark Oy:n vuoden 2021 osingonmaksutavoitetta pienempi osinko 500 000 euroa hyväksytään ja sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta vuodelta 2021 luovutaan.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Ville Taivassalo, Sami Suojanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.